Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ν. Αιγαίου της 21.5.2012

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, της 21ης Μαΐου 2012, συζητήθηκε, μεταξύ άλλων θεμάτων, η απόφαση έκπτωσης του εργολάβου από το έργο: «Αλιευτικό καταφύγιο στο λιμάνι Κάστρου Χώρας ν. Άνδρου», με καθυστέρηση δέκα (10) μηνών!
Το θέμα είχε εισαχθεί προς συζήτηση για πρώτη φορά, στη συνεδρίαση της 5.8.2011. Η Οικονομική Επιτροπή, τον Αύγουστο 2011, είχε αναβάλει τη λήψη απόφασης για ένα μήνα (συνημμένο), προκειμένου να διερευνηθεί δυνατότητα του εργολάβου να........
ολοκληρώσει μέρος του έργου. Από το Σεπτέμβριο του 2011 μέχρι και το Μάιο 2012, καθώς το θέμα δεν εμφανιζόταν στην ημερήσια διάταξη, ο υπογράφων ζητούσε επανειλημμένα από την περιφερειακή αρχή τη συζήτηση του θέματος, χωρίς όμως ανταπόκριση.
Το συγκεκριμένο έργο είχε συμβασιοποιηθεί το 2006, με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 4.8.2007 (!!!). Μετά από πέντε (5) παρατάσεις και δύο (2) αποφάσεις έκπτωσης, φτάσαμε στο 2012 για να πράξει η περιφερειακή αρχή το αυτονόητο.
Το δεύτερο θέμα που συζητήθηκε αφορούσε άλλη μία απόφαση έκπτωσης εργολάβου, από το έργο «Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Κορθίου ν. Άνδρου». Το έργο είχε συμβασιοποιηθεί το 2007 και από το 2010 το εργοτάξιο παρουσίαζε μεγάλους «νεκρούς χρόνους».
Πρόκειται για ένα ακόμα δείγμα γραφής της Περιφερειακής Αρχής, η οποία «ανέχτηκε» να παραμείνει ουσιαστικά το εργοτάξιο ανενεργό, για όλη τη μέχρι σήμερα θητεία της, μέχρι να προτείνει την απένταξη του εργολάβου.
Σημειώστε ότι το έργο «Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Κορθίου ν. Άνδρου» είχε ενταχθεί αρχικά στο Γ΄ ΚΠΣ, είχε απενταχθεί λόγω μη ολοκλήρωσης και είχε επανενταχθεί στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου με προϋπολογισμό 1.500.000 €. Είναι λυπηρό να οδηγούμαστε σε έκπτωση του εργολάβου, γιατί είναι προφανές ότι τα χρήματα αυτά θα χαθούν για την Άνδρο και το Ν. Αιγαίο. Η ανοχή όμως μίας κατάστασης νοσηρής αδράνειας είναι ακόμα χειρότερη επιλογή.
Για την καλύτερη παρακολούθηση των έργων που παρουσιάζουν καθυστέρηση και με στόχο την έγκαιρη άσκηση πίεσης στους αναδόχους για την τήρηση των προθεσμιών, ο υπογράφων ζήτησε και έγινε δεκτό από την Επιτροπή, να υπάρχει τακτική ενημέρωση του σώματος για την εξέλιξη των «ειδικών προσκλήσεων» που εκδίδει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων στις περιπτώσεις καθυστέρησης των έργων.
Στην ίδια συνεδρίαση, εγκρίθηκαν με καθυστέρηση οι όροι δημοπράτησης του έργου «Καθαρισμός Ρεμάτων και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ν. Σύρου» με προϋπολογισμό 40.000 €. Ενώ πρόκειται για ένα έργο που πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο, πριν την έναρξη της θερινής περιόδου, η περιφερειακή αρχή αμέλησε να το προγραμματίσει έγκαιρα κατά την κατάρτιση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2012. Μόλις στη συνεδρίαση του Απριλίου 2012, στη Ρόδο, το συγκεκριμένο έργο εντάχθηκε με τροποποίηση του Προγράμματος, για να φτάσουμε στον καθαρισμό του οδικού δικτύου από τα ξερά χόρτα τον Ιούλιο (;) ή ίσως τον Αύγουστο(!), όπως και πέρυσι.
Στην ως άνω συνεδρίαση συζητήθηκαν επίσης τα θέματα:
 1. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου Γυμνασίου Ιουλίδας και Προσαρμογή σε Πολιτιστικό Πολύκεντρο», αναδόχου BCPERIGRAMMA ΑΕ.
 2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ της μελέτης : «Οδικό δίκτυο Αεροδρόμιο – Φηρά – Βουρβούλο – Οία ν. Θήρας».
 3.  Έγκριση 1ου Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του υποέργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης Πολιτών» της πράξης με τίτλο «Πιλοτικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Ανάφης και Χάλκης».
 4. Έγκριση πρακτικών και ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Αντιπάρου (2012)», Προϋπολογισμού 40.000,00€.
 5. Έγκριση τροποποίησης της μελέτης του έργου : « Κατασκευή 4 αιθουσών στο 2θέσιο ειδικό σχολείο Αγίου Θαλαλέου Νάξου».   
 6. Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού των υποέργων της πράξης με τίτλο «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού  σχολικών μονάδων που εκπαιδεύουν άτομα με  αναπηρίες στο Νότιο Αιγαίο».
 7. Έγκριση παράτασης συμβάσεων :α) για την «Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας για το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Δωδ/σου», β) για την «Προμήθεια 18.700kgr χρώματος διαγράμμισης και 4.700kgr υάλινων σφαιριδίων».
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΙΣΙΔΩΡΟΣ – ΛΑΕΡΜΑ.»
 9. Έγκριση άσκησης ένδικου μέσου (παρέμβασης) στο Σ.Τ.Ε. για τις αιτήσεις ακυρώσεως που αφορούν την εγκατάσταση  σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Δ.Ε.Η.  στη Νότια Ρόδο.
 10. Έγκριση καταβολής  αποζημίωσης  λόγω : Α) απαλλοτρίωσης και Β) Λόγω κατάληψης ακινήτου κατά την εκτέλεση δημοσίου έργου, μετά από δικαστικές αποφάσεις.
 11. Έγκριση διακήρυξης  και ορισμού επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού  για την Προμήθεια σκυροδέματος C16/20 474.00 m3 & C25/30 135.00 m3  ποσού 58.081,20€ με ΦΠΑ ,  σύμφωνα με την από  19/03/2012 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Π.Ν.Α και Δήμου Ρόδου.
 12. Έγκριση διακήρυξης  και ορισμού επιτροπής πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια οπλισμού και δομικού πλέγματος ποσού 57.756,40€ για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 28/01/2011 στην Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου, σύμφωνα με την από 19/03/2012    Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Π.Ν.Α. και Δήμου Ρόδου.
 13. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των ελάχιστων κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των προσφορών του επαναδημοπρατούμενου διαγωνισμού «Δημιουργία Τουριστικής Ταυτότητας για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου».
 14. Έγκριση 1ου Σ.Π. της μελέτης με τίτλο: «Οριστική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Αταβύρου στη θέση ‘’ Μανδρικό’’ και Δήμου Μεγίστης στη θέση ‘’ Γυαλούς Ρυάλι».
 15. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: « Επισκευή γέφυρας ποταμού Μάκαρη», Προϋπολογισμού 600.000,00€.
   
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :