Τρίτη, 14 Αυγούστου 2012

Επιστολή-απάντηση Γ.Βρούτση προς τον πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε.

Προς: Πρόεδρο Κ.Ε.Δ.Ε.  κ. Κωνσταντίνο Ασκούνη
        Θέμα: «Ενίσχυση της διαθέσιμης χρηματοδότησης για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς»
 Σχετικό: Από 13/8/20152 επιστολή Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)
 Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ,
 Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μέσω της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, έχει την ευθύνηδιαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ)συνολικού προϋπολογισμού 2,6 δις ευρώ.
Κεντρικός στόχος του Επιχειρησιακού αυτού Προγράμματος είναι η ενίσχυση της απασχόλησης και η προώθηση της.........
κοινωνικής συνοχής.
Στο πλαίσιο του στόχου αυτού, το Υπουργείο Εργασίας έχει επιδείξει μέγιστη ευαισθησία για την υλοποίηση δράσεων με άμεσο θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, σε μια προσπάθεια άμβλυνσης των προβλημάτων που προκαλούνται στην κοινωνία, λόγω της ύφεσης.
Προς την κατεύθυνση αυτή, αναγνωρίζουμε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει κομβικό ρόλο, συμμετέχοντας σε σημαντικό αριθμό δράσεων καισυμβάλλοντας άμεσα και αποτελεσματικά στην υλοποίηση των δράσεων αυτών.
Συγκεκριμένα και στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ, η Τοπική Αυτοδιοίκηση μετέχει  σε προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 1 δις. Ευρώ .
Ενδεικτικά αναφέρονται τα Προγράμματα επιχορήγησης για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 – 64 ετών, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας ηλικιωμένων, τα Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, τα Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, οι Δομές αντιμετώπισης τηςφτώχειας, τα Κέντρα στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων, καθώς και το Πρόγραμμα εναρμόνισης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
Ειδικότερα και όσον αφορά  στο πρόγραμμα της εναρμόνισης, θα θέλαμε να παραθέσουμε τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την ευρύτερηεικόνα του θέματος.
-          Στόχος της δράσης εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, όπως περιγράφεται στο εγκεκριμένο Ε.Π, είναι «η εξατομικευμένη στήριξη της γυναικείας απασχολησιμότητας μέσω ειδικής ενίσχυσης των γυναικών, προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε μονάδες φροντίδας παιδιών».
-          Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Ε.Π., ο αρχικός αριθμός των γυναικών που είχε προγραμματισθεί να ωφεληθεί για το σύνολο της προγραμματικής περιόδου 2007–2013 ήταν 15.700.
-          Αντ’ αυτού, μέχρι σήμερα, από τη εν λόγω δράση έχουν ωφεληθεί περισσότερες  από 100.000 γυναίκες
-          Από το 2008 (πρώτο έτος εφαρμογής της δράσης) μέχρι και σήμερα έχουν διατεθεί σχεδόν 500 εκ. ευρώ, ήτοι ποσοστό 20% του συνολικού προϋπολογισμού του Ε.Π.
-          Για τη συγκεκριμένη δράση και για τα  έτη  2011–12 και 2012–13 είχαν εγκριθεί συνολικά από το Υπουργείο Εργασίας 200 εκ. ευρώ (100 εκ.ευρώ ετησίως)Ωστόσο και παρά τον ετήσιο αυτό οικονομικό σχεδιασμό, για το πρώτο και μόνο έτος διατέθηκαν 175 εκ. ευρώ. Αποτέλεσμα ήταν να απομείνουν για το δεύτερο έτος 2012–13 τα υπόλοιπα 25 εκ. ευρώ.
-          Όμως, το Υπουργείο Εργασίας, επιδεικνύοντας τη δέουσα ευαισθησία και ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για υποστήριξη  όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού γυναικών, ανέλαβε για το τρέχον έτος τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:
1.       ενίσχυσε τη δράση με επιπλέον 100 εκ. ευρώ, μεταφέροντας πόρους από άλλους άξονες του Ε.Π. και υπερδεσμεύοντας το συνολικό προϋπολογισμό του και κινούμενο στα  όρια των κανόνων του διαχειριστικού πλαισίου.
2.       Θέσπισε εισοδηματικό κριτήριο συμμετοχής (40.000 ευρώ οικογενειακό ετήσιο εισόδημα), ώστε να διασφαλισθεί η ενίσχυση των πιο αδύναμων οικονομικά γυναικών.
3.       Διευκόλυνε την υποβολή δικαιολογητικών που αφορούν στο έτος φορολογητέου εισοδήματος των γυναικών, ώστε να αντανακλάται επί το δικαιότερον η τρέχουσα οικονομική τους κατάσταση.
Οι ανωτέρω πρωτοβουλίες είχαν ως αποτέλεσμα να ωφεληθεί ο ίδιος αριθμός γυναικών με το προηγούμενο έτος.
Τα παραπάνω στοιχεία, αναδεικνύουν τη μέριμνα αλλά και τη βούληση του Υπουργείου Εργασίας και εμού προσωπικά για την ενίσχυση της εν λόγω δράσης.
Ωστόσο θα πρέπει να σημειώσουμε ότι:
Το Υπουργείο Εργασίας, μέσω της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, έχει ενεργοποιήσει κατά το διάστημα των τελευταίων μηνών πλήρως το διαθέσιμο προϋπολογισμό του Ε.Π., επιταχύνοντας παράλληλα το ρυθμό απορρόφησής του, με αποτέλεσμα την ανυπαρξία άλλωνπόρων προς διάθεση. Συνεπώς, οποιαδήποτε άποψη υποστηρίζει ότι υπάρχουν «λιμνάζοντες πόροι», δεν ευσταθεί.
Επιπλέον και με δεδομένο ότι η ανεργία των νέων σήμερα λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις, το Υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής, επιβάλλεται άμεσα να λάβει μέτρα τόσο για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, όσο και για την υπεράσπιση της κοινωνικής συνοχής.
Προς την κατεύθυνση αυτή, ήδη εκπονείται επιχειρησιακό σχέδιο για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, με στοχευμένες παρεμβάσεις,προϋπολογισμού τουλάχιστον 150 εκ. ευρώ, από το οποίο θα ωφεληθούν 80.000 άνεργοι νέοι. Το πρόγραμμα αυτό θα παρουσιασθεί εντός του Σεπτεμβρίου.
Για το λόγο αυτό και με δεδομένη την πλήρη δέσμευση των διαθέσιμων πόρων, στο πλαίσιο της επικείμενης αναθεώρησης του Ε.Π. και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης που έχει τη συνολική ευθύνη για το ΕΣΠΑ, αλλά και την Ε.Ε., επιδιώκεται η ενίσχυσή του με επιπλέον πόρους.
Παρόλα αυτά, το Υπουργείο Εργασίας αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη διαχείριση του κινδύνου αδυναμίας κάλυψης της επιπλέον υπερδέσμευσης τουπροϋπολογισμού του Ε.Π. ΑΝΑΔ και εξαντλώντας κάθε περιθώριο που παρέχεται από το πλαίσιο διαχείρισης, προτίθεται να εξετάσει τη δυνατότηταμικρής αύξησης του προϋπολογισμού της δράσης «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για το τρέχον έτος.
Παράλληλα, σας καλεί να εξετάσετε από την πλευρά σας τη δυνατότητα χρήσης του όρου της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τον οποίο «σε περίπτωση υπέρβασης του συνολικού προϋπολογισμού της πρόσκλησης, ο Δικαιούχος (ΕΕΤΑΑ) μπορεί να προβεί σε οριζόντια μείωση του εγκεκριμένου ποσού ανά Φορέα/Δομή». Άλλωστε, το ποσό του voucher ανά κατηγορία δομής ήταν το ανώτατο προβλεπόμενο.
Εκτιμούμε ότι, ο συνδυασμός των δύο αυτών παραμέτρων θα μπορούσε να οδηγήσει σε ουσιαστική άμβλυνση του προβλήματος με την αύξηση του αριθμού των ωφελούμενων γυναικών.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης και σας καλούμε άμεσα σε διάλογο.


                                                                                             Με εκτίμηση

                                                                                             Ιωάννης Βρούτσης
1

Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :