Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

ΕΚΛΟΓΕΣ Η ΤΟΠΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την εκλογική διαδικασία και την ανάδειξη των νέων αιρετών Προέδρων ΔΗΜ.Τ.Ο. των μελών των νέων αιρετών ΔΗΜ.Τ.Ε.., καθώς και των νέων αιρετών Προέδρων ΝΟ.Δ.Ε., θα διεξαχθεί στις 30/5/2010 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00-19:00. Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των νέων αιρετών μελών των ΝΟ.Δ.Ε. θα διεξαχθεί στις 13/6/2010 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00-19:00
Το δικαίωμα του εκλέγειν στις εσωκομματικές εκλογές του 2010 έχουν όλα τα μέλη του Κόμματος που έχουν εγγραφεί μέχρι την... 28/4/2010.

Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις εσωκομματικές εκλογές του 2010 έχουν όσοι απέκτησαν την ιδιότητα του μέλους του Κόμματος τουλάχιστον 6 μήνες πριν την διεξαγωγή των εσωκομματικών εκλογών, ήτοι μέχρι και 29.11.2009.

Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι είναι η εγγραφή στον οριστικό εκλογικό κατάλογο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Πληροφορικής του Κόμματος, ο οποίος θα οριστικοποιηθεί μετά την ανάρτηση και τη διαδικασία των ενστάσεων.

Οι δηλώσεις υποψηφιότητας που υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΗΜ.ΕΦ.Ε.. εγγράφως, επί αποδείξει, από τη Δευτέρα 17/5/2010 και ώρα 12:00 μέχρι Τετάρτη 19/5/2010 και ώρα 18:00, πρέπει να αναφέρουν ρητά για ποιο αξίωμα υποβάλλονται και να συνοδεύονται από φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου.

Σε κάθε υποψηφιότητα για μέλος ΔΗΜ.Τ.Ε., ο υποψήφιος δηλώνει την ημερομηνία, το έτος γεννήσεως του και αν έχει διατελέσει στο παρελθόν μέλος της ΔΗΜ.Τ.Ε.. Η ΔΗΜ.ΕΦ.Ε. ελέγχουν αυτεπάγγελτα, αν οι δηλώσεις υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν πληρούν τις προϋποθέσεις του Καταστατικού, του Κ.Π.Ο. και της εγκυκλίου αυτής.

Η δήλωση υποψηφιότητας για το αξίωμα του Προέδρου ΔΗΜ.Τ.Ο. που συνυποβάλλεται με φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, πρέπει να προσυπογράφεται από είκοσι (20) μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ο., διαφορετικά δεν είναι αποδεκτή. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της § 1 του άρθρου 38 του Κ.Π.Ο. δεν επιτρέπεται η υπογραφή από το ίδιο μέλος του Κόμματος περισσοτέρων της μιας δηλώσεων ή προτάσεων υποψηφιότητας για την ίδια εκλογή

Ανάκληση δήλωσης υποψηφιότητας γίνεται εγγράφως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της, ήτοι Τετάρτη 19/5/2010 και ώρα 18:00.Για κατάθεση υποψηφιοτήτων ή πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με τον πρόεδρο της ΔΗΜ.Τ.Ο. Νάξου ΦΡΑΤΖΕΣΚΟ ΣΤΕΦΑΝΟ στα τηλ. 2285023667 & 2285026560
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :