Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012

Μεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων,  Πολιτισµού και Αθλητισµού µε στόχο την
ποιοτική αναβάθµιση της παρεχόµενης εκπαίδευσης προχωρά στις προβλεπόµενες από την
εκπαιδευτική νοµοθεσία µεταβολές (ιδρύσεις,  καταργήσεις,  συγχωνεύσεις,  προαγωγές,
υποβιβασµοί και µετατροπές) σχολικών µονάδων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης για το σχολικό
έτος 2013-14.
Παρακαλούνται οι ∆ιευθυντές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,  µέχρι
19/10/2012
1) Να καταχωρήσουν στο Σύστηµα Καταγραφής (Survey) τις προτάσεις-εισηγήσεις τους για...........

τις µεταβολές των σχολικών µονάδων της αρµοδιότητάς τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ.
1  και 2  του άρθρου 11  του Ν. 1966/91.  Για το σκοπό αυτό στο Σύστηµα Καταγραφής
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Survey)  έχουν προστεθεί φόρµες προτάσεων-
εισηγήσεων, ώστε η διαδικασία υποβολής τους να γίνει µόνο ηλεκτρονικά.
2) Να ζητήσουν εγγράφως τη γνωµοδότηση των ∆ηµοτικών Συµβούλιων επί των προτάσεων
για κάθε είδους σχολική µεταβολή (ίδρυση, προαγωγή, συγχώνευση, υποβιβασµό, κατάργηση και
µετατροπές)
Αφού γνωµοδοτήσουν έγκαιρα τα δηµοτικά συµβούλια σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.
15 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (118 Α΄), οι ∆ιευθυντές ΠΕ και ∆Ε θα συγκεντρώσουν τις
γνωµοδοτήσεις των ∆ηµοτικών Συµβουλίων αρµοδιότητάς τους και θα τις διαβιβάσουν µέχρι
09/11/2012 στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α και στις οικείες Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις.  Μαζί µε τις
γνωµοδοτήσεις των ∆ηµοτικών Συµβουλίων θα αποσταλούν α) βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για
τις λειτουργικές ανάγκες των προτεινόµενων προς ίδρυση σχολείων και β) βεβαιώσεις ανάληψης
δαπάνης για τη µεταφορά των µαθητών για τα προτεινόµενα προς συγχώνευση και κατάργηση
σχολεία που θα εκδώσουν οι οικονοµικές υπηρεσίες των οικείων δήµων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π∆ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄/22-11-2010).
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
-----
ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑTA Α΄ & Β΄
-----
                           Αθήνα, 09-10-2012
                           Αριθμ. Πρωτ.:  121857/Δ4            
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Email  : t09dypd@minedu.gov.gr (Α΄/θμια)
                                 manastasiou@minedu.gov.gr (Β΄/θμια)
Πληροφορίες : Σ. Ράμμου (Α΄/θμια)
                                 Α. Χριστοφορίδου (Α΄/θμια)
                                Μ. Αναστασίου (Β΄/θμια)
Τηλέφωνο : 210 344 3286 (Α΄/θμια)
                                 210 344 2256 (Α’ / θμια)
                                 210 344 2255 (Β΄/θμια)
FAX  : 210 344 2365
ΠΡΟΣ : 1) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
               2) Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
               3) Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κοιν:    Δήμους Επικράτειας
ΑΔΑ: Β43Β9-ΘΡΡΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Οι Περιφερειακοί ∆ιευθυντές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης θα
υποβάλουν την εισήγησή τους στην ειδική φόρµα του Ηλεκτρονικού Συστήµατος Καταγραφής
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Survey) µέχρι 16/11/2012.
Για τις µεταβολές των σχολικών µονάδων λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός των µαθητών,  η
ορθότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού,  η χιλιοµετρική απόσταση που θα διανύουν οι
µεταφερόµενοι µαθητές και οι κτιριακές υποδοµές. Σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι η αναβάθµιση
της παρεχόµενης εκπαίδευσης και η εφαρµογή όλων των καινοτόµων παιδαγωγικών
προγραµµάτων σε άρτιες, εξοπλισµένες και επαρκώς επανδρωµένες σχολικές µονάδες.
Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να είναι αναλυτικές,  συγκεκριµένες και πλήρως  
αιτιολογηµένες,   προκειµένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη ολοκλήρωσή τους.  Ιδιαίτερη προσοχή
πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις ιδρύσεων και συγχωνεύσεων, στις οποίες θα πρέπει να ορίζεται
µε σαφήνεια η ακριβής ονοµασία και η έδρα λειτουργίας του νέου σχολείου.  Επίσης,  για τις
περιπτώσεις ιδρύσεων,  προαγωγών και συγχωνεύσεων κρίνεται απολύτως απαραίτητη η
εξασφάλιση κατάλληλης στέγης.  Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση που τα προτεινόµενα προς
ίδρυση σχολεία είναι ενταγµένα ή πρόκειται να ενταχθούν σε προγράµµατα χρηµατοδότησης, θα
πρέπει να αναφέρεται στις προτάσεις-εισηγήσεις.
Σε κάθε περίπτωση για την υποβολή οποιασδήποτε πρότασης θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη τα οριζόµενα στις αριθµ.  Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006  και Φ. 3/898/97657/Γ1/25-9-2006
(ΦΕΚ 1507/Β΄/13-10-2006) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση και
την αριθµ. 68419/Γ2/6-7-2006 (ΦΕΚ 984/Β΄/2006)  ΚΥΑ για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Επισηµαίνεται ότι θα είναι καλό να εξασφαλίζεται η συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων
φορέων για τη διατύπωση της καλύτερης δυνατής εκπαιδευτικής πρότασης προς όφελος των
µαθητών και της εκπαίδευσης και την αποφυγή των εκ των υστέρων διαµαρτυριών.
Παρακαλούµε για την απαρέγκλιτη τήρηση όλων των   παραπάνω προθεσµιών για την
υποβολή των προτάσεων –  εισηγήσεων και την αποστολή όλων των απαραίτητων
δικαιολογητικών προκειµένου να εκδοθούν οι προβλεπόµενες αποφάσεις και να ολοκληρωθούν
εγκαίρως όλες οι διαδικασίες προγραµµατισµού για το σχολικό έτος 2013-2014, σε ότι αφορά τα
θέµατα λειτουργίας των σχολικών µονάδων και του προσωπικού.
         Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
   
 
Εσωτερική διανοµή:
1)  ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υποθέσεων Π.Ε. & ∆.Ε.
     Τµήµατα Α΄& Β΄
  2) Γραφείο Υπουργού
  3) Γραφείου Υφυπουργού, κου Παπαθεοδώρου
  4) Γραφείο  Γεν. Γραµµατέα
  5) Γραφείο  Ειδ. Γραµµατέα, κου Γκλαβά
  6) Γεν. ∆ιεύθυνση ∆ιοικ. ∆ιοίκησης Π.Ε. και ∆.Ε.
  7) ∆νση Προσωπικού Π.Ε.-Τµήµα Γ΄
  8) ∆νση Προσωπικού ∆.Ε. Τµήµα Γ΄
  9) ∆νση  Λειτουργ. Ανάπτ. Πληροφ. Συστηµάτων
10) ∆ιεύθυνση Σπουδών Π.Ε.
11) ∆ιεύθυνση Σπουδών ∆.Ε.
ΑΔΑ: Β43Β9-ΘΡΡΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παράρτημα της αριθμ. 121857/Δ4/09-10-2012  Εγκυκλίου με θέμα «Μεταβολές σχολικών µονάδων
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014»
Η υποβολή των προτάσεων  - εισηγήσεων σας για τις σχολικές µεταβολές  θα πρέπει να είναι πλήρως
αιτιολογηµένη και αναλυτική και θα πρέπει να αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία κατά περίπτωση:
ΙΔΡΥΣΕΙΣ
1. Η ακριβής ονομασία και η έδρα του σχολείου (Η καταχώρηση μπορεί να γίνει στο πεδίο της έδρας στη φόρμα
υποβολής των προτάσεων στο survey).
2. Η οργανικότητα της νέας μονάδας (για την Πρωτοβάθμια)
3. Η εξασφάλιση της στέγης
4. Προβλεπόμενο μαθητικό δυναμικό
5. Εάν η προτεινόμενη σχολική μονάδα είναι ενταγμένη ή πρόκειται να ενταχθεί σε πρόγραμμα
χρηματοδότησης.
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ / ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ
1. Οργανικότητα συγχωνευόμενων / καταργούμενων σχολείων (για την Πρωτοβάθμια)
2. Υφιστάμενο μαθητικό δυναμικό και προβλεπόμενο μαθητικό δυναμικό νέου σχολείου.
3. Ακριβή ονομασία, οργανικότητα (για την Πρωτοβάθμια) και έδρα νέου σχολείου (για συγχωνεύσεις)
4. Αριθμό μεταφερόμενων μαθητών και χιλιομετρική απόσταση μεταφοράς.
5. Η εξασφάλιση της στέγης (για συγχωνεύσεις).
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ / ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΙ (για Πρωτοβάθμια)
1. Υφιστάμενη και προτεινόμενη οργανικότητα
2. Υφιστάμενο και προβλεπόμενο μαθητικό δυναμικό
3. Η εξασφάλιση της στέγασης (για προαγωγές)
ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Οι βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για τα λειτουργικά έξοδα των προτεινόμενων προς ίδρυση σχολείων καθώς και για
το κόστος μεταφοράς για τις περιπτώσεις καταργήσεων / συγχωνεύσεων θα πρέπει να εκδοθούν  από την Οικονομική
Υπηρεσία του αρμόδιου Δήμου και θα αναφέρουν  το απαιτούμενο ποσό από 01-09-2013 έως και 31-12-2013 και το
απαιτούμενο (κατά προσέγγιση) ετήσιο  ποσό για κάθε επόμενο έτος. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς ότι
υπάρχει δέσμευση των απαραίτητων πιστώσεων.
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :