Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Κ.Ε.Α.)

Ενημερώνουμε τους κατοίκους του Δήμου μας ότι το Κ.Ε.Α. είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, το οποίο προβλέπει  εισοδηματική ενίσχυση του νοικοκυριού και τη διασύνδεσή του με συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές.
Ως «νοικοκυριά» εννοούνται ένα ή περισσότερα άτομα που ζουν κάτω από την ίδια στέγη.
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα από την 1η Φεβρουαρίου 2017 και οι αιτήσεις υποβάλλονται οποτεδήποτε ένα νοικοκυριό θεωρεί ότι πληροί τα.....
κριτήρια ένταξης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Για την ένταξη στο ΚΕΑ πρέπει να ικανοποιούνται ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ τρεις κατηγορίες κριτηρίων και συγκεκριμένα: α) εισοδηματικά β) περιουσιακά και γ) διαμονής, όπως αυτά καθορίζονται στην υπ΄αριθμ. Γ.Δ.5οικ.2961-10/24-1-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 128/Β΄/24-1-2017).
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εξυπηρέτηση των δικαιούχων του Προγράμματος, ενημερώνουμε ότι   ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  νοικοκυριό, όταν:

1.      Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού, μονοπρόσωπου ή πολυπρόσωπου και ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του, υπερβαίνει το ποσό των 5.400€ κατά τους έξι (6) τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης (Εξαιρούνται: Το επίδομα αναδοχής και τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος).
2.      Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού, μονοπρόσωπου ή πολυπρόσωπου και ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του, υπερβαίνει το ποσό των 14.400€ (ανώτατο όριο τόκων: 160€), όπως προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
3.      Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του μονοπρόσωπου νοικοκυριού υπερβαίνει το ποσό των 90.000€.
4.      Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του πολυπρόσωπου νοικοκυριού, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του, υπερβαίνει το ποσό των 150.000€.
5.      Η αντικειμενική δαπάνη της κινητής περιουσίας του νοικοκυριού (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα, δίκυκλα), μονοπρόσωπου ή πολυπρόσωπου και ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του, υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 6.000€.
6.      Το μέλος ή τα μέλη του δεν διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στο Δήμο στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση.


ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

1.      Από τον αιτούντα με τους κωδικούς του ΤΑXISNET στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.keaprogram.gr., υπό προϋποθέσεις.
2.      Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου.
3.      Στο Γραφείο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου (Αρμόδιοι υπάλληλοι: Ελευθερίου Αντώνιος - 2285360182 - και Πρωτονοταρίου Αικατερίνη-2285360150-).

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά στο Δήμο, όταν πρόκειται για:
§     Μονογονεϊκές οικογένειες.
§     Οικογένειες που αποτελούνται και από απροστάτευτα τέκνα (ορφανά και από τους δύο γονείς ή που κανένας εκ των γονέων δεν ασκεί τη γονικής τους μέριμνα).
§     Οικογένειες αλλοδαπών.
            
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που πρέπει να έχει μαζί του ο αιτών:

1.      Το ¨έντυπο συναίνεσης¨ υπογεγραμμένο από τον αιτούντα και από όλα τα ενήλικα μέλη που διαμένουν στην ίδια κατοικία, με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής (βρίσκεται στον ιστότοπο www.keaprogram.gr και διατίθεται και από τις Υπηρεσίες μας).
2.      Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας /Στην περίπτωση αλλοδαπών, διαβατήριο ή άδεια παραμονής  τόσο του αιτούντος όσο και όλων των μελών του νοικοκυριού.
3.      Ε1, εκκαθαριστικό και εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ του τελευταίου φορολογικού έτους.
4.      ΑΜΚΑ του ιδίου και όλων των μελών του νοικοκυριού.
5.      Αριθμό λογαριασμού τραπέζης (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο αιτών θα είναι κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος.
6.      Λογαριασμό ΔΕΗ.
Επίσης, ο αιτών πρέπει να δηλώσει, για τις ανάγκες υποβολής της αίτησης:
-κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας.
-διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) δική του ή συγγενικού /φιλικού προσώπου.
         Σημειώνεται ότι ενδέχεται, κατά περίπτωση, να ζητηθεί η προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών, εφόσον απαιτηθεί από το πρόγραμμα.
                                                                                                                                                               
                                                                                                Ο Δήμαρχος


                                                                                         Εμμανουήλ Μαργαρίτης
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :