Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

Γιάννης Βρούτσης: 12 προτάσεις για το Ασφαλιστικό

Ο Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Κυκλάδων, κ. Γιάννης Βρούτσης, με εκτενείς δηλώσεις, που έκανε σήμερα, έδωσε στη δημοσιότητα 12 προτάσεις για το Ασφαλιστικό, ως συμβολή στον Κοινωνικό Διάλογο, για το μεγάλο αυτό θέμα, ο οποίος, ήδη, έχει δρομολογηθεί:

«Το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης στη χώρα μας αντιμετωπίζει πολλές διαχρονικές προκλήσεις. Γι’ αυτό, απαιτεί διαρκή παρακολούθηση και ουσιαστικές παρεμβάσεις. Ιδιαίτερα σήμερα, στο μέσο μιας ισχυρής οικονομικής κρίσης, οι προκλήσεις του Ασφαλιστικού αποκτούν επείγοντα χαρακτήρα.

Η Ν.Δ. με αίσθημα ευθύνης και ....συνέπειας, επιδεικνύοντας συμπεριφορά υπεύθυνης πολιτικής δύναμης, πράγμα που ουδέποτε έπραξε το ΠΑΣΟΚ σε ανάλογες περιστάσεις ως αξιωματική αντιπολίτευση, συμμετέχει εποικοδομητικά στο δημόσιο διάλογο, που ξεκίνησε η Κυβέρνηση για το Ασφαλιστικό. Καταθέτουμε έγκαιρα δέσμη συγκεκριμένων προτάσεων, οι οποίες συμβάλλουν στη διασφάλιση της μακρόχρονης βιωσιμότητας και επάρκειας του Ασφαλιστικού μας Συστήματος.

Βασικός άξονας των προτάσεών μας είναι η εφαρμογή και αξιοποίηση των υφιστάμενων θεσμικών ρυθμίσεων, καθώς και η βελτίωση και τροποποίηση όσων από αυτές κρίνεται αναγκαίο.

Οι αλλαγές θα πρέπει να είναι στοχευμένες, να απαντούν σε πραγματικές τωρινές ή και μελλοντικές ανάγκες του Συστήματος, να συνοδεύονται από την απαραίτητη τεκμηρίωση -δηλαδή τις σχετικές οικονομικές και αναλογιστικές μελέτες- να φέρνουν μετρήσιμα οφέλη στο Ασφαλιστικό μας Σύστημα και στους πολίτες.

Οι χρόνιες παθογένειες της μη εφαρμογής ή της μη τήρησης της ισχύουσας κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, καθώς και η ασυνέχεια των πολιτικών στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, ευθύνονται κατά μεγάλο μέρος για τη σημερινή αναποτελεσματικότητα του Συστήματος. Εμείς, δεν θα συμβάλουμε στην ενίσχυση του προβλήματος αυτού.

Ο πυρήνας των προτάσεών μας, εδράζεται στην προσήλωσή μας στο Δημόσιο, Καθολικό και Κοινωνικό χαρακτήρα του Ασφαλιστικού μας Συστήματος. Βασικός στόχος μας είναι ο περιορισμός των ελλειμμάτων των Ασφαλιστικών Ταμείων, τα οποία αποτελούν αναπτυξιακή τροχοπέδη για τη χώρα και υπονομεύουν το μέλλον, τα δικαιώματα των επόμενων γενεών.

Εμείς πιστεύουμε στην αρχή της αλληλεγγύης των γενεών.

Επιμένουμε στη διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για τους χαμηλοσυνταξιούχους, μεριμνώντας παράλληλα και για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Είμαστε αντίθετοι με την αύξηση των γενικών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα, τόσο για την αποθάρρυνση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, όσο και για την ενθάρρυνση της εθελούσιας παραμονής στην αγορά εργασίας.

Ο εξορθολογισμός των οικονομικών της κοινωνικής ασφάλισης, με έμφαση στην καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, την αξιοποίηση της περιουσίας των Ταμείων, το νοικοκύρεμα και τον έλεγχο των δαπανών στους Κλάδους Υγείας, την ολοκλήρωση της μηχανοργάνωσης του Συστήματος, πρέπει να αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα, το επόμενο διάστημα.

Οι δώδεκα προτάσεις της Ν.Δ. απαντούν θετικά στις προκλήσεις. Διαμορφώνουν ένα πλαίσιο συνάντησης και με άλλες απόψεις. Έχουν συνθετικό χαρακτήρα και είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλουν στη δημιουργία μιας δέσμης μεταρρυθμιστικών αλλαγών, που έχει ανάγκη σήμερα το Σύστημα της Κοινωνικής Ασφάλισης της χώρας μας.

Α. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ

1. Χαρακτήρας του Συστήματος / Κοινωνικό Μέρισμα στις χαμηλές συντάξεις: Διατήρηση του δημόσιου και καθολικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, με παράλληλη ενίσχυση του ανταποδοτικού του χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλίζει, με την εγγύηση του Κράτους, ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για όλους τους συνταξιούχους. Λειτουργία Μηχανισμού Μερισματικής Απόδοσης Αποθεματικών: από την απόδοση της περιουσίας των Ταμείων, που αξιοποιείται, ένα ποσοστό να δίνεται ως «κοινωνικό μέρισμα» στους πραγματικά χαμηλοσυνταξιούχους, με συνεκτίμηση εισοδηματικών κριτηρίων.
2. Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ): Άμεση ενεργοποίηση και θεσμική ενίσχυση του συσταθέντος από την Κυβέρνηση της Ν.Δ. «κουμπαρά» του Ασφαλιστικού μας Συστήματος για την κάλυψη των ελλειμμάτων των Ταμείων.
3. «Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ασφάλισης»: Σύσταση ανεξάρτητου Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ασφάλισης μόνιμου χαρακτήρα, που παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο, συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία και μελέτες και οργανώνει, σε σταθερή βάση, τη σχετική επιστημονική συζήτηση, με τη συμμετοχή και των κοινωνικών εταίρων. Εκπονεί Ετήσια Έκθεση για την κατάσταση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) και υποβάλλει προτάσεις βελτίωσης, εξορθολογισμού και αλλαγών, ανάλογα με τα στοιχεία, σε όποιες περιπτώσεις διαπιστώνεται δυσλειτουργία-πρόβλημα. Η Πολιτεία θα έχει μια καθαρή και αντικειμενική εικόνα σε σταθερή (δωδεκάμηνη) βάση για όσα συμβαίνουν στο Ασφαλιστικό, ώστε να δρα εγκαίρως με πολιτικές αποφάσεις, όπου και όταν απαιτείται. Το Παρατηρητήριο θα είναι συμβουλευτικό - επιστημονικό όργανο του Υπουργείου.
4. Αναλογιστικές μελέτες: Αναβάθμιση και στελέχωση της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (ΕΑΑ) με πλήρη αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων της σε σχέση με τη Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών του Υπουργείου Εργασίας. Κάθε νομοθετική πρωτοβουλία στο χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης στο εξής θα συνοδεύεται από σχετική έκθεση της ΕΑΑ.

Β. ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

5. Γενικά όρια ηλικίας: Συμφωνία όλων (κοινωνικών εταίρων, κομμάτων, Ταμείων) για αυστηρή εφαρμογή, χωρίς παρεκκλίσεις και καταστρατηγήσεις, της υφιστάμενης νομοθεσίας για τα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Εθνική δέσμευση στη Βουλή για κατάργηση των εξαιρέσεων από τον κανόνα των γενικών ορίων, πλην ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (Βαρέα και ανθυγιεινά, μητέρες, ανάπηροι, κ.λπ.).
6. Πρόωρες συνταξιοδοτήσεις / κίνητρα παραμονής στην εργασία / απασχόληση συνταξιούχων: Επέκταση των σχετικών ρυθμίσεων της ισχύουσας νομοθεσίας για αποθάρρυνση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Διατήρηση και ενίσχυση των κινήτρων για εθελούσια παραμονή στην εργασία, που έχουν θεσπιστεί με το Ν. 3655/08, με στόχο την άνοδο της μέσης πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης. Αναμόρφωση και δίκαιη ρύθμιση του καθεστώτος απασχόλησης συνταξιούχων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
7. Επικουρικές συντάξεις / Πρόνοια (εφάπαξ) / Επαγγελματική – ιδιωτική ασφάλιση: Άμεση ανάγκη λειτουργικής αναδιοργάνωσης των Επικουρικών Ταμείων και των Ταμείων Πρόνοιας (μητρώα, αναλογιστικές μελέτες). Σταδιακός εξορθολογισμός των επικουρικών συντάξεων και των παροχών πρόνοιας (εφάπαξ), ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά των θεσμών της επικουρικής ασφάλισης και της πρόνοιας. Ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των εισφορών που τυχόν καταβάλλει ο εργαζόμενος στην -προαιρετική- επαγγελματική ή ιδιωτική ασφάλιση, προς ενίσχυση του 2ου και 3ου πυλώνα του Συστήματος.
8. Εισφοροδιαφυγή και αδήλωτη εργασία / «Ασφαλιστική Δήλωση»: Αξιοποίηση του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ως μοναδικού αριθμού εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης. Εντός εξαμήνου ηλεκτρονική διασύνδεση της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (on-line σύστημα) με όλους τους Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής (ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και λοιπά Ταμεία) καθώς και με το TAXIS. Σύσταση ειδικού Ελεγκτικού Σώματος, στα πρότυπα της ΥΠΕΕ. Καθιέρωση υποβολής «ασφαλιστικής δήλωσης» σε ενιαίο έντυπο με τη φορολογική. Αυστηρή τήρηση του πάγιου συστήματος ρύθμισης οφειλών, ώστε να αποφεύγονται οι συνεχείς ευνοϊκές ρυθμίσεις σε βάρος όσων ασφαλισμένων είναι συνεπείς.Γ. ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

9. Εκσυγχρονισμός Βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων / Αναπηρικές συντάξεις: Θέσπιση σύγχρονου καταλόγου για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, στη βάση επιστημονικής τεκμηρίωσης υπό τις νέες εργασιακές συνθήκες. Αυστηροποίηση των όρων χορήγησης αναπηρικών συντάξεων, με αποφυγή ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων.
10. Ενοποιήσεις Ταμείων / Μηχανοργάνωση / Αξιοποίηση της περιουσίας: Θωράκιση των 13 Ταμείων που προέκυψαν από την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, με ολοκλήρωση της διοικητικής και οικονομικής τους αναδιοργάνωσης (Κανονισμοί οικονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ενιαίοι κανονισμοί παροχών).

Πλήρης μηχανοργάνωσή τους με βάση την «καρδιά» του Συστήματος (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και με αξιοποίηση των σχετικών δυνατοτήτων του ΕΣΠΑ. Άμεση ενεργοποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου αξιοποίησης της περιουσίας, που εγγυάται τη διαχείριση των αποθεματικών με όρους απόλυτης διαφάνειας και μετρήσιμης αποδοτικότητας.

11. Κλάδοι Υγείας / έλεγχος δαπανών: Διαχωρισμός από το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και ένταξη των Κλάδων Υγείας των Ταμείων σε ενιαίο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ολοκλήρωση των προγραμμάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας των συνταγών για δημιουργία «προφίλ» ασφαλισμένου – ιατρού – φαρμακοποιού – παρόχου υπηρεσιών υγείας (νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα) και αποτελεσματικός έλεγχος των υπέρογκων δαπανών υγείας.
12. Κωδικοποίηση κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας / «Ασφαλιστικός Σύμβουλος» / Επέκταση Κέντρων Ανακεφαλαίωσης: Άμεση ολοκλήρωση της κωδικοποίησης της δαιδαλώδους και χαοτικής κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας για ριζική μείωση της γραφειοκρατίας, των διοικητικών δαπανών των Ταμείων και της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων. Θεσμοθέτηση, με την αξιοποίηση εκπαιδευμένων στελεχών της Κοινωνικής Ασφάλισης, πιστοποιημένων «ασφαλιστικών συμβούλων» στα Ταμεία και στα ΚΕΠ. Επέκταση των Κέντρων Ανακεφαλαίωσης ενσήμων στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΙΚΑ, αλλά και στο σύνολο των Ταμείων Κύριας Ασφάλισης, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την ταχύτερη απονομή των συνταξιοδοτικών παροχών».


Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :