Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 07, 2016

Α.Σ Πάρου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αγοράς ακινήτου

Α.Σ Πάρου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αγοράς ακινήτου
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΠΑΡΟΥ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο να υποβάλλει γραπτή δεσμευτική προσφορά, εντός σφραγισμένου φακέλου, για την αγορά των παρακάτω ακινήτων:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1. Οικόπεδο εντός οικισμού, στην Νάουσα (θέση Αγ.Ιωάννης) εμβαδού 1.484 τ.μ.
2. Ακίνητο στον Κώστο (θέση Ψαρόγες), που εδράζεται σε οικόπεδο 1.433 τ.μ., εντός οικισμού, με.....
ισόγεια κτίσματα εμβαδού 108 τ.μ.
3. Ακίνητο στον Πρόδρομο, επί της επαρχιακής οδού Προδρόμου – Μάρπησσας, (περιοχή περδικάκι), που εδράζεται σε οικόπεδο 292τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγεια κτίσματα 129,55τ.μ. και υπόγειο 114,10τ.μ.
4α. Ισόγειο κατάστημα - οριζόντια ιδιοκτησία, (πλατεία Μαντώ Μαυρογένους), επιφάνειας 91,50τ.μ. επί οικοπέδου συνολικής έκτασης 514τ.μ. με ποσοστό εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 13,24%.
4β. Ισόγειο κατάστημα - οριζόντια ιδιοκτησία, (πλατεία Μαντώ Μαυρογένους), επιφάνειας 80,83τ.μ. επί οικοπέδου συνολικής έκτασης 514τ.μ. με ποσοστό εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου 11,70%.

- Ως τιμή εκκίνησης ορίζονται τα ποσά ως τον κατωτέρω πίνακα με την αρίθμηση που ακολουθεί και αφορά την περιγραφή των ακινήτων όπως αυτά εμφανίζονται στον πίνακα προς πώληση ακινήτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:

ΑΚΙΝΗΤΟ Νο1 (ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) 250.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο2 (ΚΩΣΤΟΣ ΘΕΣΗ ΨΑΡΟΓΕΣ) 60.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο3 (ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΘΕΣΗ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ) 60.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο 4α (ΠΛ. Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 91,50τ.μ) 280.000
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο 4β (ΠΛ. Μ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ ΙΣΟΓΕΙΟ 80,83τ.μ) 255.000

Αρνητικές προφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Για να γίνει κάποιος δεκτός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) θα πρέπει, εκτός από τον φάκελο της προσφοράς να προσκομίσει αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία ανοίγματος των φακέλων των προσφορών και υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της Διακήρυξης 9.

- Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στην έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου στην Παροικία Πάρου – θέση Άγιος Γεώργιος, μέχρι την 21 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 09:00 έως 14:00. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στην έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού ως άνω, την 21η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία έχει ορισθεί με την αριθ.7 και με ημερομηνία 07-02-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Α.Σ.

- Μετά την ολοκλήρωση του ανοίγματος των φακέλων των δικαιολογητικών και των προσφορών και την απόρριψη των προσφορών των οποίων τα δικαιολογητικά θα κριθούν μη σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη, κάθε συμμετέχων του οποίου η προσφορά έχει κριθεί αποδεκτή έχει το δικαίωμα να υποβάλλει νέα προσφορά προφορικά της οποίας το τίμημα θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που καταγράφηκε μετά το άνοιγμα των προσφορών. Επί του τιμήματος αυτού κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να προσφέρει μεγαλύτερο τίμημα. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί όσο υποβάλλονται προφορικώς νέες προσφορές και ολοκληρώνεται εφόσον μετά την υποβολή και της τελευταίας προφορικής προσφοράς δεν υπάρξει νέα με μεγαλύτερο προσφερόμενο τίμημα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. θα απευθύνει έγγραφη πρόσκληση σε αυτόν από τους προσφέροντες που έχει προσφέρει το υψηλότερο τίμημα προκειμένου να καταρτιστεί η σχετική σύμβαση πώλησης του ακινήτου.
- Ο Α.Σ. διατηρεί το δικαίωμα για τη ματαίωση, την ακύρωση ή την επανάληψη του διαγωνισμού και γενικά διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει ελεύθερα και κατά την απόλυτη κρίση των εξουσιοδοτημένων οργάνων του χωρίς καμία υποχρέωσή του έναντι των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό.

- Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να λάβουν ολόκληρη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις, από τα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού στην Παροικία Πάρου (τηλ. 2284-0-22235 και 2284-0-22179, fax 2284-0- 22.189).

Για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πάρου

http://parianostypos.gr/index.php/paros-antiparos/paros-antiparos-koinonia/item/20731-a-s-parou-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-agoras-akinitou#sthash.HLTPPpAp.dpuf
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :