Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προτάσεων, παρατηρήσεων και καταγραφής προβλημάτων σε σχέση με την εφαρμογή του Καλλικράτη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 11ης/2012 τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων της 10ηςΣεπτεμβρίου 2012.
 Αριθμός Απόφασης: 34 /2012            
 ΘΕΜΑ: «Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προτάσεων, παρατηρήσεων και  καταγραφής προβλημάτων σε σχέση μ την εφαρμογή του Καλλικράτη (Ν 3852/2010)».
 Στη Νάξο, στο Δημοτικό Κατάστημα  σήμερα την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου   του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 , συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το.............
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 και 88 του νόμου 3852/2010 μετά την με αρ.πρωτ: 124/23-08-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο  5 μελών βρέθηκαν παρόντα 3, ήτοι:
Παρόντες: Βαρσαμάς Συμεώνογλου (Πρόεδρος ), Παπαδόπουλος Σπυρίδων   Ανδριανή  Ξενάκη
Απόντες:  Σταμάτιος Καπίρης, Σέργης Νικόλαος
Παρούσα στη συνεδρίαση  η υπάλληλος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Πιτταρά Νεκταρία, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου. 
Ο Πρόεδρος μετά από το υπ. αρ. πρωτ. 12098/28-08-2012, έγγραφο του Γραφείο Δημάρχου, εισηγήθηκε τα εξής:
1. Θέματα:
       Τοποθέτηση πάσης φύσεως  κάδων απορριμμάτων κ.λ.π..
       Παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων π.χ. (εκμίσθωση πεζοδρομίων, πλατειών, χώρων για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων στην πλαζ κ.λ.π.).
       Έκδοσης κανονιστικών αποφάσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων τοπικού ενδιαφέροντος.
Ρυθμίζονται από το  Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας η οποία έχει και την εποπτεία εφαρμογής τους.
2. Παραβατικές συμπεριφορές σε σχέση με όλες τις ισχύουσες κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου αντιμετωπίζονται και από την Δημοτική Κοινότητα που θα έχει αρμοδιότητα παρέμβασης (μέσω της Δημοτικής Αστυνομίας) για συμμόρφωση των παραβατών και επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων.
3. Η Δημοτική Κοινότητα ενημερώνεται ανελλιπώς (μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της) για τις βάρδιες του  εβδομαδιαίου αναλυτικού  προγράμματος  καθαριότητας καθώς και για τις βάρδιες των Δημοτικών Αστυνομικών.
4. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας μπορεί να θέτει ένα θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο εάν συμφωνούν κατά πλειοψηφία οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι.
5.  Η πάγια προκαταβολή να χορηγείται κάθε χρόνο όπως προβλέπει ο Καλλικράτης.
6.  Αν δεν νομοθετηθούν για να εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τον κεντρικό Δήμο τα ελάχιστα αυτά μέτρα που αφορούν την καθημερινότητα, τότε δεν έχει νόημα η ύπαρξη Κοινοτήτων και θα πρέπει να καταργηθούν.

Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας  αφού έλαβε υπόψη του :
       Την εισήγηση του Προέδρου
       Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010
       Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε
                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Θέματα:
       Τοποθέτηση πάσης φύσεως  κάδων απορριμμάτων κ.λ.π..
       Παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων π.χ. (εκμίσθωση πεζοδρομίων, πλατειών, χώρων για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων στην πλαζ κ.λ.π.).
       Έκδοσης κανονιστικών αποφάσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων τοπικού ενδιαφέροντος.
Ρυθμίζονται από το  Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας η οποία έχει και την εποπτεία εφαρμογής τους.
2. Παραβατικές συμπεριφορές σε σχέση με όλες τις ισχύουσες κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου αντιμετωπίζονται και από την Δημοτική Κοινότητα που θα έχει αρμοδιότητα παρέμβασης (μέσω της Δημοτικής Αστυνομίας) για συμμόρφωση των παραβατών και επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων.
3. Η Δημοτική Κοινότητα ενημερώνεται ανελλιπώς (μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της) για τις βάρδιες του  εβδομαδιαίου αναλυτικού  προγράμματος  καθαριότητας καθώς και για τις βάρδιες των Δημοτικών Αστυνομικών.
4. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας μπορεί να θέτει ένα θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο εάν συμφωνούν κατά πλειοψηφία οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι.
5.  Η πάγια προκαταβολή να χορηγείται κάθε χρόνο όπως προβλέπει ο Καλλικράτης.
6.  Αν δεν νομοθετηθούν για να εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τον κεντρικό Δήμο τα ελάχιστα αυτά μέτρα που αφορούν την καθημερινότητα, τότε δεν έχει νόημα η ύπαρξη Κοινοτήτων και θα πρέπει να καταργηθούν.

                 Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 34/2012
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                   
ΒΑΡΣΑΜΑΣ ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ                                                   
                                                                                                    ΞΕΝΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ
                                                                                                   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ
                      

   ΒΑΡΣΑΜΑΣ Ι. ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :