Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2018

Πρόγραμμα Συνεδρίου "Η Νάξος διά μέσου των αιώνων"

∆ήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Παιδείας, Πρόνοιας & Αλληλεγγύης (Νο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.)
ΣΤ ́ Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο
Υπό Υπό την την αιγίδα αιγίδα της της Ακαδημίας Ακαδημίας Αθηνών Αθηνών ∆αμαριώνας, 30 Αυγούστου - 2 Σεπτεμβρίου 2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Municipality of Naxos and..... Small Cyclades
The Legal Entity of Athletics, Culture, Environment, Education, Social Welfare and Solidarity
Naxos throughout the centuries
6th Panhellenic Scientific Conference
Under Under the the aegis aegis of of the the Academy Academy of of Athens Athens Damarionas, 30 August-2 September 2018
PROGRAMME
Μικρό χρονικό των Συνεδρίων | Chronology of the Conferences
Τα πανελλήνια συνέδρια με τον γενικό τίτλο “Η Νάξος διά μέσου των αιώνων”, που διεξάγονται κάθε πέντε χρόνια στη Νάξο, αποτελούν επιστημονικά fora και εργαστήρια καλλιέργειας και ανακοίνωσης ερευνητικών και επιστημονικών ερ- γασιών διαφόρων γνωστικών πεδίων, που αφορούν στη ναξιακή διαχρονία και έχουν πολυθεματικό, πολυπρισματικό και πρωτότυπο περιεχόμενο.
Εμπνευστές και πρωτομάστορες αυτών των συνεδρίων ήταν οι Ι. Κ. Προμπο- νάς, ήδη ομότ. Καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Στέφ. Εμμ. Ψαρράς, Ιστορικός, ∆ρ Φιλολογίας.
Το πρώτο πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο έγινε στο Φιλώτι από 3 έως 6 Σε- πτεμβρίου 1992. Αναπτύχθηκαν 66 εισηγήσεις και τα πρακτικά του κυκλοφορή- θηκαν σε τόμο το 1994 από την κοινότητα Φιλωτίου.
Το δεύτερο συνέδριο διεξήχθη στο Χαλκί από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου 1997 και τα πρακτικά του (51 ανακοινώσεις) κυκλοφορήθηκαν σε τόμο το 2003 από τον ∆ήμο ∆ρυμαλίας.
Το τρίτο συνέδριο φιλοξενήθηκε στην Κόρωνο από 4 έως 7 Σεπτεμβρίου 2003 και τα πρακτικά του (68 ανακοινώσεις) εκδόθηκαν το 2007 από τον ∆ήμο ∆ρυ- μαλίας.
Το τέταρτο συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Κωμιακή από 4 έως 7 Σεπτεμ- βρίου 2008 και τα πρακτικά του (84 ανακοινώσεις) εκδόθηκαν το 2013 από τον ∆ήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Το πέμπτο συνέδριο έλαβε χώρα στ’ Απεράθου από 30 Αυγούστου έως 1 Σε- πτεμβρίου 2013 και τα πρακτικά του (70 ανακοινώσεις) εκδόθηκαν το 2017 από τον ∆ήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
3
4
Επιτροπές | Committees
Τιμητική Επιτροπή | Honorary Committee
Σεβασμ. Μητροπολίτης Παροναξίας
Στέφανος Ήμελλος, κ.κ. Καλλίνικος
Τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, πρώην καθη- Σεβασμ. Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας
γητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ.κ. Γεώργιος
Λάζαρος Θεόφιλος, Σεβασμ. Αρχιεπίσκοπος Καθολικής Αρχιεπισκοπής
Χημικός- πρώην Πρόεδρος της Ο.ΝΑ.Σ. Νάξου-Τήνου-Άνδρου-Μυκόνου π. Νικόλαος
Μανόλης Κορρές, Θεοφιλ. Επίσκοπος Κυανέων κ. Χρυσόστομος
Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, πρώην κα- Αιδεσ. Πρωτοπρεσβ. Μιχαήλ Παραράς,
θηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) Εφημέριος του ∆αμαριώνα
Αντώνιος Κουνάδης, Μανόλης Μαργαρίτης,
Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, πρώην καθη- ∆ήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
γητής του Ε.Μ.Π. Ιωάννης Μαργαρίτης,
Βασίλης Λαμπρινουδάκης, Έπαρχος Νάξου– Αμοργού, Αντιπεριφερειάρχης Με-
Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών ταφορών – Ακτοπλοΐας και Επικοινωνιών Ν. Αιγαίου
Νίκος Λεβογιάννης, Ιωάννης Τσολάκης,
Φιλόλογος-Συγγραφέας πρώην Πρόεδρος του Νο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.
Αναστάσιος Ναυπλιώτης, Γιώργος Ανωμερίτης,
Φιλόλογος, πρώην Λυκειάρχης -Συγγραφέας Οικονομολόγος-Συγγραφέας
Γεώργιος Ναυπλιώτης, Ιωάννης Βλασερός,
πρώην Αρεοπαγίτης Ιατρός, διδάκτωρ Ιατρικής
Ιωάννης Προμπονάς, Μανώλης Γλέζος,
Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών ∆ημοσιογράφος-Συγγραφέας
Νικόλαος Γ. Προμπονάς, ∆ημήτριος Γρατσίας,
Εκπαιδευτικός -Συγγραφέας Πρόεδρος Ε ́ τμήματος του Γενικού ∆ικαστηρίου της
Μανώλης Πρωτονοτάριος, Ευρωπαϊκής Ένωσης
πρώην Αντιπρύτανης του Ε.Μ.Π. Στέφανος ∆έτσης,
Στέφανος Ψαρράς, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους
∆ιδάκτωρ Φιλολογίας-Ιστορικός
Σημ.: Οι Επιτροπές συγκροτήθηκαν με την απόφαση 48/16-6-2017 του Νο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.
Επιτροπές | Committees
Επιστημονική Επιτροπή Οργανωτική Επιτροπή | Organizing Committee Scientific Committee
Πρόεδρος Αθανάσιος Γρυλλάκης, Πολιτικός Μηχανικός Ιωάννης Βερώνης, Συνταξιούχος ∆ικηγόρος-Συγγραφέας Ιωάννης Ησαΐας, Φιλόλογος-Συγγραφέας Αντώνιος Τζιώτης, Φιλόλογος, πρώην Λυκειάρχης Αλέκος Φλωράκης, ∆ιδάκτωρ Εθνολόγος - Λαογράφος Βασίλειος Φραγκουλόπουλος, Νομικός-Οικονομολόγος
Μέλη Ευθυμία Αδαλή, Φιλόλογος Ευάγγελος Βάλλης, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός Ελένη Γρατσία, πρώην Τραπεζικός Υπάλληλος Αδαμαντία ∆έτση, Επιχειρηματίας Μιχαήλ ∆έτσης, Πρόεδρος του Συλλόγου ∆αμαριώνα Ευανθία Ζιούλη, Γενική Γραμματέας της Ο.ΝA.Σ. Εμμανουήλ Καλαϊτζής, Αντιπρόεδρος της Ο.ΝΑ.Σ. Μιχαήλ Καλαϊτζής, πρώην πρόεδρος Kοινότητας ∆αμαριώνα Μιχαήλ Μαρούλης, Πρόεδρος του Νο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Ιάκωβος Ορφανός, ∆ιδάκτωρ Φυσικής Βασίλης Προμπονάς, Υπάλληλος Περιφέρειας Ν. Αιγαίου Νικόλαος Προμπονάς, πρώην Πρόεδρος Κοινότητας ∆αμαριώνα Στέφανος Προμπονάς, Επιχειρηματίας Στέφανος Σύζης, πρώην Πρόεδρος Κοινότητας ∆αμαριώνα Στυλιανός Στρούβαλης, Επίτιμος ∆ιευθυντής υπουργείου Οικονομικών Κωνσταντίνος Σωμαρίπας, Πρόεδρος Κοινότητας ∆αμαριώνα
5
6
Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018
18:30
19:00
Ολομέλεια - Εναρκτήρια Συνεδρία Plenary - Opening Session
17:00
17:45
18:00
Προσέλευση και υποδοχή των Συνέδρων
Αγιασμός από τον Μητροπολίτη Παροναξίας κ.κ. Καλλίνικο
Χαιρετισμός του ∆ημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων κ. Μανόλη Μαργαρίτη και απονομή τιμητικών διακρίσεων:
στον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κυανέων κ.κ. Χρυσόστομο,
στους Ακαδημαϊκούς κ. Αντώνιο Ν. Κουνάδη, κ. Στέφανο ∆. Ήμελλο και κ. Μανόλη Ι. Κορρέ
και στους δημιουργούς του Συνεδρίου “Η Νάξος διά μέσου των αιώνων” κ. Ιωάννη Κ. Προμπονά και κ. Στέφανο Εμμ. Ψαρρά Χαιρετισμοί
του εκπροσώπου της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Βασίλη Φραγκουλόπουλου του εκπροσώπου της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Θανάση Γρυλλάκη του Προέδρου του Νο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. κ. Μιχάλη Μαρούλη του Αντιπεριφερειάρχη Ν. Αιγαίου και Επάρχου Νάξου κ. Γιάννη Μαργαρίτη του Προέδρου της Κοινότητας ∆αμαριώνα κ. Κώστα Σωμαρίπα
Κήρυξη της έναρξης των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Ακαδη- μίας Αθηνών κ. Αντώνιο Ν. Κουνάδη
Εισαγωγική ανακοίνωση του Αντιπροέδρου της Ακαδημίας Αθηνών κ. Στεφάνου ∆. Ημέλλου, με θέμα: Η έρευνα του λαϊκού δικαίου επί Φραγκοκρατίας (Λατινο- κρατίας) και Τουρκοκρατίας και η προνομιούχος θέση σ’ αυτήν της Νάξου
Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2018
ΕΝΟΤΗΤΑ Α ́ (Section A ́)
Προϊστορική και Κλασική Αρχαιολογία Prehistoric and Classical Archaeology
1η Συνεδρία | 19:30 – 21:00 Πρόεδρος: Βασίλειος Λαμπρινουδάκης
Tristan Carter: Neanderthals on Naxos: New Work at Stélida (2013-2018) Colin Renfrew, Michael Boyd, Ειρήνη Λεγάκη, Εύη Μαργαρίτη, Γιώργος Γαβαλάς, Iωάννα Μουτάφη: Νέες ανασκαφές στην Κέρο, 2016-2017 Λίλα Ι. Μαραγκού: Σχέσεις της Νάξου με την Αμοργό και τις περιοικίδες, αμόργιες και κέρειες νή- σους: γραπτές και υλικὲς μαρτυρίες Ευάγγελος Σαμαράς: Η οικιστική εξέλιξη της Νάξου κατά τους προϊστορικούς και τους πρώι- μους ιστορικούς χρόνους. Εφαρμογή του μοντέλου του «οικιστικού εκκρεμούς» Νικόλαος Σκαρπέλης: Για την ανάπτυξη του γε- ωτουρισμού στη Νάξο Sven Arhens – Αικατερίνη Ταγωνίδου: The under- water survey of the South coast of Naxos
Συζήτηση/Discussion
Μυθολογία | Mythology
2η Συνεδρία | 21:15 – 22:00 Πρόεδρος: Σπύρος Γαβαλάς
Παναγιώτα – Αμαλία Μπέμπη: Η Νάξος στην αρ- χαία ελληνική μυθολογία. Θεοί, ήρωες και τόπος Χριστίνα Παλαιολόγου, Βασιλική Χρυσοβιτσάνου: Η Αριάδνη στη Νάξο: Μνήμη και νοσταλγία Μαρία Χιδίρογλου: Το νησιωτικό τοπίο ως μύθος. Εικόνες από τη μυθική συνάντηση του ∆ιονύσου με την Αριάδνη στη Νάξο, σε αττικά αγγεία του 5ου και 4ου αιώνα π.Χ.
Συζήτηση/Discussion
ΑΡΧΑΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΝΑΞΟΣ | ΝΑΞΟΣ | ANCIENT NAXOS ANCIENT NAXOS
∆είπνο / Dinner
7
ΕΝΟΤΗΤΑ Α ́ (Section A ́)
ΑΡΧΑΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΝΑΞΟΣ | ΝΑΞΟΣ | ANCIENT NAXOS ANCIENT NAXOS
Αρχαιολογία και ναξιακή κοινωνία | Archaeology and Naxian society
4η Συνεδρία |10:00-11:15 Πρόεδρος: ∆ημήτρης Αθανασούλης
Β. Λαμπρινουδάκης, Α. Σφυρόερα, Θ. Μα- γνήσαλη, Μ. Μπιλής, Μ. Βαμβακάς: Πρό- ταση για τη δημιουργία ∆ικτύου Πολιτιστικών ∆ιαδρομών στη Νάξο Ειρήνη Λεγάκη, Μαυροειδής Μαυροειδό- πουλος: Νάξος και Μ. Κυκλάδες: Παλίμψη- στα από στρώσεις ιστορίας Άγγελος Π. Ματθαίου: Οι επιγραφές της Νάξου Φάνης Μαυρίδης, Νίκη Ευελπίδου: Σπήλαια της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων. H σημασία τους ως μνημεία της φύσης και του πολιτισμού Όλγα Φιλανιώτου: Αρχαιολογικές έρευνες στη Νάξο, 1980-2006
8
Συζήτηση/Discussion
1 m o o R -
3η Συνεδρία | 8:45-10:00 Πρόεδρος: ∆ημήτρης Χατζηλαζάρου
Νατάσα Αγγελοπούλου: Χάλκινα εργαλεία και όπλα από τον Πάνορμο της Νάξου. Συμ- βολή στην έρευνα του ναξιακού πολιτισμού κατά την πρώιμη εποχή του χαλκού (3η χι- λιετία π.Χ.) Φωτεινή Ζαφειροπούλου: Η Νάξος διά των αιώνων: σημαντικό πολιτιστικό κέντρο στο Αιγαίο Γεωργία Παπαδοπούλου: Tα δήλια ιερά των Κυκλάδων και το ∆ήλιον της Νάξου. Ζητή- ματα τοπογραφίας, πολιτικής και λατρείας Eυαγγελία Σημαντώνη-Μπουρνιά: Ιερά.... μαγειρέματα στα Ύρια της Νάξου Σταμάτιος Φριτζίλας: Μαρμάρινο σήκωμα από τη Νάξο
∆ιάλειμμα-καφές / Coffee break 15 ́
Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018
Μουσειολογία | Museum Studies
5η Συνεδρία |8:45-9:30 Πρόεδρος: Αντώνης Μανιός
Βασιλική Ανεβλαβή, Walter Prochaska: Naxian Marble: The area where the story begins Αλεξάνδρα Τράντα: Η Νάξος του Κυκλαδικού πολιτισμού και η παρουσίασή της σε μουσειακές εκθέσεις Σοφία Φραγκουλοπούλου: Μνήμη και μνημεία: Η διαμόρφωση της αρχαιολογικής συλλογής στη Νάξο
Συζήτηση/Discussion
Αρχαία Ιστορία, Επιστήμη και Τεχνολογία Ancient History, Science and Technology
6η Συνεδρία |09:45-10:45 Πρόεδρος: Σοφία Κρητικού
∆ημοσθένης ∆όνος: Μνημειακότητα και συλλο- γικότητα: Η μνημειακή πλαστική και αρχιτεκτο- νική ως εκφάνσεις της συλλογικής ταυτότητας της ναξιακής αρχαϊκής κοινωνίας Σπύρος Κουλοχέρης: Η Αθήνα μιμείται την Νάξο: Από την κυριαρχία της Νάξου στους αρχαϊκούς χρόνους στην Αθηναϊκή Ηγεμονία Χρήστος Π. Μπαλόγλου: Αριστοτέλης και Νάξος Μ. Τσικριτσής, Ξ. Μουσάς, ∆. Τσικριτσής: Αστρο- νομικές παρατηρήσεις στα τηγανόσχημα της Νάξου και στις πλάκες με επίκρουστες σπείρες
Συζήτηση/Discussion
∆ιάλειμμα-καφές / Coffee break 15 ́
9
Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018
Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018
10
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΝΑΞΟΣ ΝΑΞΟΣ BYZANTINE BYZANTINE NAXOS NAXOS AND AND NAXOS NAXOS UNDER UNDER LATIN LATIN RULE RULE
Ναξίων βίος και πολιτισμός | Naxian’s Life and Culture
7η Συνεδρία |11:45-13:00 Πρόεδρος: Άρης Γρατσίας
Τάσος Αναστασίου: Ιστορικές καταβολές και διαχρονική χρήση των παλαιών αρτηριών επι- κοινωνίας στη ναξιακή ενδοχώρα ∆ημήτρης Αθανασούλης, ∆ημήτρης Κορμανιά- της, ∆ημήτρης Χατζηλαζάρου: Στερεωτικές ερ- γασίες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων σε βυζαντινούς ναούς και μνημεία της Νάξου Κατερίνα Β. Κορρέ: Χρόνοι και χρονικά της βε- νετικής Νάξου. Η προβληματική των πηγών ∆ώρα Κωνσταντέλλου: Η απεικόνιση μιας αφιε- ρώτριας στην κεντρική Νάξο: η χρονολόγηση της παράστασης και η θέση της αφιερώτριας στην κοινωνία της εποχής ∆ημήτριος Χατζηλαζάρου, Ειρήνη Βασιλάκη: Προκαταρκτική παρουσίαση της ανασκαφικής έρευνας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στην Παναγία Κριτόμματη στις Μέλανες της Νάξου
Συζήτηση / Discussion
ΕΝΟΤΗΤΑ Β ́ (Section Β ́)
Γεύμα / Lunch
8η Συνεδρία |13:00-14:30 Πρόεδρος: Γεώργιος Μαστορόπουλος
∆ημήτρης Αθανασούλης: Ειδήσεις από την βυ- ζαντινή Νάξο: νέες έρευνες της Εφορείας Αρχαι- οτήτων Κυκλάδων Knut Ødegård, Sam Turner, James Crow: Kastro Apalirou and Kato Choria: Preliminary report on the finds from the Apalirou Environs Project Ορέστης Βαβατσιούλας: Η περιτείχιση του Κά- στρου Νάξου. Νεότερα στοιχεία και παρατηρή- σεις Μαρία Γερολυμάτου: Η Νάξος και η μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου (13ος-16ος αι. μ. Χ.) Νικόλαος Βασιλόπουλος: Νάξος-Άνδρος: ∆ια- φορές και ομοιότητες της Λατινοκρατίας και ει- δικότερα των κάστρων Αθηνά Ουάλλας: Συγκριτική θεώρηση του χώρου των νησιών Νάξου και Τήνου κατά την Ενετοκρατία (13ος -16ος αι. μ. Χ.)
Ναξίων βίος και πολιτισμός | Naxian’s Life and Culture
9η Συνεδρία |11:00-12:15 Πρόεδρος: Γιάννης Γκούφας
∆ιονύσιος Χαρ. Καλαμάκης: Γεωγραφικά-λεξικο- γραφικά Νάξου και παρακείμενων νησιών Κατερίνα Καραπλή: Ο βίος της οσίας Θεοκτίστης και η Νάξος Γεώργιος Στυλ. Μαστορόπουλος: Τα χριστιανικά μνημεία του ∆αμαριώνα Μαρία Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου: Παναγία Πρω- τόθρονος στο Χαλκί στη Νάξο. Οι φάσεις διακό- σμησης της αψίδας και οι σχετικοί προβληματισμοί
Συζήτηση / Discussion
“Το Κάστρο της Νάξου διηγείται”: Προβολή ταινίας για τη Λατινοκρατία στη Νάξο (∆ιάρ.: 10 ́) Παραγωγή της Β Τάξης του 2ου Γυμνασίου Νάξου Υπεύθυνες καθηγήτριες: Ιωάννα Βασιλάκη και Σοφία Κρητικού
Γεύμα / Lunch
Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018
10η Συνεδρία |12:15-13:45 Πρόεδρος: ∆ιονύσιος Καλαμάκης
Ιωάννης Στυλ. Βερώνης: Από την Αγιασό στον ∆αμαριώνα. Ταξίδι στον χρόνο Ευγενία Γερούση: Η μεταβατική περίοδος του 8ου μ. Χ. αιώνα στη Νάξο Άννα Λαμπροπούλου: Σχόλια σε βυζαντινή επι- γραφή από τη Νάξο Αικατερίνη Ριτζούλη: Το Κάστρο της Νάξου ως συνδετικός κρίκος των οχυρών της ∆ύσης με τα νησιά του Αιγαίου. Το παράδειγμα των καστελ- λιών της Σαντορίνης Κωνσταντίνος Ρούσσος: Η Νάξος κατά την πρω- τοβυζαντινή περίοδο (4ος -7ος αι. μ. Χ.) μέσα από την δυναμική διαδικασία αλληλεπίδρασης του αν- θρώπου με το περιβάλλον Βασίλειος Χρηστίδης: Η φύση της συμφωνίας Νάξου και Αράβων (ca. 904 μ. Χ.)
2 m o o R -
11
Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018
Όψεις της Επανάστασης του 1821 Aspects of Greek War of Independence
11η Συνεδρία |17:00-18:15 Πρόεδρος: ∆ημήτρης Βενιέρης
Μαρία Γ. Βενιζελέα: Το προσωπικό αρχείο του προξένου Ιωάννη Παπαρρηγόπουλου (1818-1842, Μουσείο Μπενάκη) και οι επι- στολές του προς τον Ιωάννη Καποδίστρια (1829-1831, Γ.Α.Κ.-Αρχεία Νομού Κερκύ- ρας) ∆ημήτρης ∆ημητρόπουλος: Κρητικοί πρό- σφυγες στη Νάξο στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης Βάνα Μπεντεβή - Σπυροπούλου: Η συμμε- τοχή και ο ρόλος του Ιωάννη Παπαρρηγό- πουλου στη Μυστική Συνέλευση της Βοστίτσας, 26-30 Ιαν.1821 Γεώργιος-Κωνσταντίνος Πήλιουρας: Η Νάξος στην Ελληνική Επανάσταση (1821 - 1828). ∆ράσεις και αντιδράσεις για τη συμ- μετοχή στον Αγώνα της Εθνικής Ανεξαρτη- σίας Λεονάρδος Ν. Χατζηανδρέου: Η ζωή στη Νάξο τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστα- σης του 1821 μέσα από αρχειακές πηγές
Συζήτηση / Discussion
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ ́ (Section C ́)
Οικονομική και κοινωνική ιστορία Economic and Social History
12η Συνεδρία |18:30-19:30 Πρόεδρος: Στέλιος Μαυρογιαννόπουλος
Γιάννης Γονατίδης: Ασθενείς από τη Νάξο στο ∆ημοτικό Νοσοκομείο Ερμούπολης «Ελπίς», 1834-1914 Ελευθερία Ζέη: Κοινωνικοί μετασχηματισμοί στη Νάξο τα νεότερα χρόνια Ηλίας Κολοβός: Οι τόποι της Νάξου σύμφωνα με την οθωμανική καταστίχωση του 1670 Κατερίνα Μπρέγιαννη: H ναξιακή σμύριδα στην ελλη- νική Βουλή: Κοινοβουλευτικές συζητήσεις για την οικο- νομική της διαχείριση (μέσα 19ου- αρχές 20ού αιώνα)
13η συνεδρία |19:30-20:30 Πρόεδρος: Βασίλης Βρούτσης
Antonio Cortese, Κατερίνα Κουτσογιαννάκη: Note de- mografiche sulla storia delle comunità ebraiche di Rodi e di Naxos. (∆ημογραφικά σχόλια στην Ιστορία των εβραϊκών κοινοτήτων της Ρόδου και της Νάξου) Πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Κύλης: Το Φιλότι Νάξου στα μέσα του 19ου αιώνα Μαρία ∆. Μονδέλου:Το θρησκευτικό τμήμα των ναξιακών διαθηκών του κώδικα Vaticanus Graecus 2639 Νίκη Παπαηλιάκη: H εκμίσθωση των φόρων της Νάξου από τους αντιπροσώπους του Κοινού του Κάστρου στα τέλη του 18ου αιώνα
Συζήτηση / Discussion 12
ΝΕΟΤΕΡΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΝΑΞΟΣ ΝΑΞΟΣ | | EARLY EARLY MODERN MODERN AND AND MODERN MODERN NAXOS NAXOS
Εκπαίδευση και εκκλησιαστική ιστορία Education and Ecclesiastical History
14η Συνεδρία | 17:00-18:30 Πρόεδρος: Αρχιμ. Γεώργιος Ρουσάκης
Ελένη Βελώνη: Νάξιοι φοιτητές κατά την πρώτη πεν- τηκονταετία του Πανεπιστημίου Αθηνών (1837-1887) ∆ήμητρα Γριτσοπούλου-Παντελιά: Ένα ενετικό έγ- γραφο του 1692, από τον κώδικα Α ́ της Ιεράς Μη- τροπόλεως Παροναξίας Κώστας ∆ανούσης: Τα μετά την τελευτή του μητρο- πολίτη Παροναξίας Γαβριήλ Συλιβού του από Τήνου Ιωάννης Ησαΐας: Το Αλληλοδιδακτικό και Ελλη- νικό Σχολείο στη ∆ρυμαλία (Τραγαία) Νάξου από το 1829 έως το 1848, μέσα από αρχειακές πηγές Πολυξένη Κ. Κούρεντα: Ιερόθεοι: Προσεγγίσεις στην εκκλησιαστική ιστορία της Νάξου ∆ημήτριος Σιδερής: ∆άσκαλος στο Σκαδό
15η Συνεδρία |18:30-20:00 Πρόεδρος: πρωτοπρ. Νεκτάριος Αλεξόπουλος
Νικόλαος Θ. Κωνσταντινίδης: Το Άγιον Όρος στην Νάξο και η Νάξος στο Άγιον Όρος Στέλιος Μουζάκης: Η πρόθεσις της εκκλησίας της Θεοσκέπαστης και Αγίας Αναστασίας του Κάστρου της Νάξου, του 1793 Ιάκωβος Ναυπλιώτης-Σαραντηνός: Μοναχός Καλλί- νικος Μπαζέγιος – Αναπλιώτης. Ένας άγνωστος Νά- ξιος Αγιορείτης ηγούμενος
Σίμος Συμεωνίδης: ∆ιαφορές μεταξύ δύο επισκόπων Παροναξίας (1628-1630) Θεόδωρος Ηλ. Πιτταράς: ∆υο τιμώμενοι άγιοι στη Νάξο: Νικόδημος ο Αγιορείτης, γνώστης της ιατρικής, λόγιος, και Θαλλέλαιος ο Ιατρός
Συζήτηση / Discussion
Η τοπική ιστορία και η πρόσληψή της Local History and it’s Understanding
16η Συνεδρία |20:00-21:00 Πρόεδρος: Γαρυφαλιά Στρούβαλη
Γιώργος Ανωμερίτης: Η συμβολή της Σχολής Αρώνη στην ίδρυση του Πανιωνίου Γυμναστικού Συλλόγου Σμύρνης Νικόλαος Ιω. Λεβογιάνννης: Η πολιτική σάτιρα στη Νάξο και τις Κυκλάδες Σοφία Μπελόκα: Οι βουλευτικές εκλογές των ετών 1874, 1875 στην επαρχία της Νάξου Βούλα Ποσάντζη: Τα εκπαιδευτήρια Βερώνη στα Βουρλά της Μικράς Ασίας τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα έως το 1922 Μίκης Πρωτοπαπαδάκης: Η Νάξος και ο σύγχρο- νος νεοελληνικός ∆ιαφωτισμός Αλεξάνδρα Σφοίνη: Εθνικές προσλήψεις της ιστο- ρίας της Νάξου τον 19ο αιώνα: Θεόδωρος ∆αμαλάς (1889) και Μιχαήλ Μαρκόπολις (1893)
Συζήτηση / Discussion
13
Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018
Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018
Γλωσσολογία | Linguistics
17η Συνεδρία | 8:45-9:30 Προεδρία: Παναγιώτης Κοντός
Ιωάννης Κ. Προμπονάς
Ελένη Καρατζόλα, Ανατολή Θεοδωρίδη: Στοι- χεία για το ναξιακό ιδίωμα με βάση νοταριακά έγγραφα του 16ου και 17ου αιώνα Μαρία Ξεφτέρη: Ο αφορισμός ως γλωσσική πράξη. Πραγματολογική εξέταση του αφορι- σμού στα δικαιοπρακτικά έγγραφα της Νάξου Ελένη Παπαδοπούλου: Ερμηνείες για την ιδιαί- τερη δυναμική του φαινομένου της σύνθεσης στα ιδιώματα της Νάξου
Συζήτηση/Discussion
Προσωπογραφίες Portraits of Important Personalities
18η Συνεδρία |9:45-11:00 Πρόεδρος: Γιάννης Κοντόπουλος
Λάζαρος Ν. Θεόφιλος, Μαρία Α. Χωριανοπού- λου: Μιχαήλ Ν. ∆αμηράλης (1851 - 1917): Ο Νάξιος ευπατρίδης, λόγιος και ευεργέτης Σπύρος Κάλμπαρης: Ο πρώτος διδάσκαλος των Ναξίων Φραγκίσκος Κόκκος (Franciscus Coccus) Αρχιμ. Γεώργιος Νικ. Ρουσάκης: Ο Νάξιος Ιατροφιλόσοφος Μάρκελος - Μιχαήλ Κοντοπίδης Παναγιώτα Τζιβάρα: Ένας Αξιώτης σύνδικος του Κολλεγίου της Πάντοβας: νέα στοιχεία για τις σπουδές του Μιχαήλ Κοντοπίδη Εμμανουήλ Ν. Φραγκίσκος: Η προσωπικότητα του Ισιδώρου Εμμ. Φραγκίσκου (1882-1920) μέσα από το πολεμικόν ημερολόγιον οπλίτου της 5ης Μεραρχίας κατά τον Ελληνο- τουρκικόν πόλεμον 1912-13
Συζήτηση / Discussion
14
∆ιάλειμμα-καφές / Coffee break 15 ́
Αρχιτεκτονική και πολιτιστική διαχείριση Architecture and cultural management
19η Συνεδρία |8:45-9:45 Πρόεδρος: Ιάκωβος Ναυπλιώτης-Σαραντηνός
Εμμανουήλ Ανεβλαβής, Μαρία Αργυροπούλου: Οργανώνοντας ένα κέν- τρο πολιτιστικών αναπαραστάσεων: Το θέρετρο των Ιησουϊτών στα Κα- λαμίτσια της Νάξου Σωτήρης Βογιατζής: Το Μητροπολιτικό Μέγαρο της Μητρόπολης Πα- ροναξίας στη Νάξο και η αποκατάστασή του Ειρήνη Γρατσία: Κατεδαφίζοντας τα νεοκλασικά κτήρια της Αθήνας με τη σκαπάνη των Ναξιωτών Κωνσταντίνος Κλουβάτος: Ανάδειξη του πύργου Σωμμαρίπα του Κάτω Σαγκρίου Νάξου με αφορμή δύο οψιφανή ευρήματα
Συζήτηση / Discussion
15
Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018
Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018
16
Λαογραφία και κοινωνική ανθρωπολογία Folklore and Social Anthropology
20ή Συνεδρία |11:30-12:45 Πρόεδρος: Μανόλης Προμπονάς
Αμαλία Κουμπούρα, Ελένη Κουμ- πούρα: Η αγιογραφική τέχνη στη Νάξο τον 19ο αιώνα Ιωάννης Πλεμμένος: Τόπος εξορίας ή νήσος των θαυμάτων; Σκηνικές με- ταμορφώσεις της μυθικής Νάξου στη νεότερη ευρωπαϊκή δραματουργία (17ος-20ός αι.) Αικατερίνη Πολυμέρου – Καμηλάκη: Ο Απεραθίτης αγγειοπλάστης Βασί- λειος Λείψανος και το Εργαστήριο Αγγειοπλαστικής του Βαγγέλη Ανε- τόπουλου στην περιοχή του Βόλου Βάλτερ Πούχνερ: Ο λαϊκός πολιτι- σμός σε ναξιώτικα δραματικά έργα του 17ου-18ου αιώνα Αγαμέμνων Τσελίκας: Ένα ιταλικό γιατροσόφι του 18ου αιώνα στο Ιστορικό Αρχείο Νάξου
Συζήτηση / Discussion
∆ίκαιο και θεσμοί στη μεταβυζαντινή και νεότερη Νάξο Law and Institutions in the Post-Byzantine and Early Modern Naxos
21η Συνεδρία |13:00-14:30 Πρόεδρος: Φώτης Μαυρομάτης
Μαρία Λαμπαδάκη: Εμπόριο και εμπορικό δίκαιο στη Νάξο. Από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας στο σήμερα Γεώργιος Μπένος: Ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ως δια- φωτιστικός πρόδρομος της σύγχρονης διεπιστημονικής διεύ- ρυνσης της μελέτης και της εφαρμογής του δικαίου και το διεθνές αίτημα για την επαναπνευματικοποίηση του δικαίου ∆άφνη Παπαδάτου: Περιουσιακή αυτοτέλεια και κοινοκτη- μονική περιουσία των συζύγων: ένα παράδειγμα πολλαπλό- τητας δικαίων στη μεταβυζαντινή Νάξο Λυδία Παπαρήγα: «Χωρίς κανένα κοντράστιο η λόγου κρί- σεως». Μέθοδοι ικανοποίησης των δανειστών για ιδιωτικά χρέη μέσα από τα έγγραφα της μεταβυζαντινής Νάξου Γεώργιος Ε. Ροδολάκης: Ναυτικό δίκαιο στη Νάξο (18ος-19ος αι.) Ιωάννης Χατζάκης: Ανάμεσα σε δύο έννομες τάξεις. Η απο- νομή της ∆ικαιοσύνης από τις βενετικές Αρχές στην τουρκο- κρατούμενη Νάξο των μέσων του 17ου αιώνα, μέσα από την ανασυγκρότηση δύο δικογραφιών
Συζήτηση / Discussion
Γεύμα / Lunch
Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ ́ (Section D ́) ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΑΞΟΣ ΝΑΞΟΣ | | CONTEMPORARY CONTEMPORARY NAXOS NAXOS Τοπική πολιτική ιστορία
Σοφία Κατσουρού: Ο Προοδευτικός Όμιλος Νάξου Local Political History
(Π.Ο.Ν.) μέσα από το Αρχείο του Κατερίνα Κουτσογιαννάκη: «Προοδευτικός Όμιλος
22η Συνεδρία |10:00-11:00 Πρόεδρος: Στράτος Φουτάκογλου
Νάξου»: Ιδέες, πρόσωπα και πράγματα Μιχάλης Κοκολάκης: Τα "Ναξιακά αρχεία" της Εθνικής Βιβλιοθήκης Χριστίνα Φ. Βαμβούρη – ∆ημάκη: Η Νάξος στη δίνη
Εμμανουήλ ∆ημ. Μανωλάς: Το ∆ημοτικό Σχολείο της δεκαετίας 1925-1935, μέσα από τον Τύπο
Κορώνου "Πέτρος Παν. Παυλόπουλος" Βασίλης Κολλάρος: Εθνικός ∆ιχασμός: Τα γεγονότα της Απειράνθου και το γιατί της Ιστορίας
24η Συνεδρία |13-14:15 Γιώργος Στεφ. Μπάκαλος: Η τραγωδία της Απει-
Πρόεδρος: Βασίλης Κορρές ράνθου το 1917 Ηλίας Νικολακόπουλος: Αναδρομή στην εκλογική Ιστορία της Νάξου (1902-1967)
Συζήτηση / Discussion
Γιαννούλης Γιαννούλης:Από το παρελθόν στο παρόν: Τ’ Απεράθου στις αρχές του 20ού και στις αρχές του 21ου αιώνα Matteo Campagnolo: Η ιταλική κατοχή στ ́ Απερά- θου της Νάξου ανάμεσα στην Ιστορία και προσω- πικές αναμνήσεις Νικόλαος Νικολούδης:Η καταδρομή του Ιερού Λόχου στη Νάξο και η απελευθέρωση του νησιού (12-15 Οκτωβρίου 1944) Τοπικές πολιτιστικές προσεγγίσεις και αρχεία Local cultural approaches and Archives ∆ιάλειμμα-καφές / Coffee break 15 ́
Μαρία Σπηλιωτοπούλου: Στρατηγικές για την Αντί- σταση στα νησιά (1941-1944): με αφετηρία το παρά- δειγμα της Νάξου
23η Συνεδρία |11:30-13:00
Γεώργιος Τσούτσος: H διεθνής θέση της Ελλάδος την περίοδο 1919- 1922 σύμφωνα με τον Πρωτοπαπαδάκη Πρόεδρος: Μανόλης Κορρές
υπό το φως της νεότερης έρευνας
Χρήστος Ζαμπακόλας: Αρχεία της Νάξου: αντιμε-
Συζήτηση / Discussion
τωπίζοντας την αρχειακή διασπορά
17
Γεύμα / Lunch
Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018
18
Νίκη Ευελπίδου: Μορφές κυψελοειδούς αποσάθρω- σης στη Νάξο ως μνημεία της φύσης Κωνσταντίνος Παπαζάχος: Η σεισμικότητα του Νο- τίου Αιγαίου και η σημασία της για την αντισεισμική προστασία της Νάξου Κωνσταντίνος Ιω. Τουμπακάρης: Ο τυπικός ναξια- κός ανεμόμυλος – εγκατάσταση & λειτουργία
Συζήτηση / Discussion
Χωροταξία και περιβάλλον Land Planning and Environment
27η Συνεδρία |20:15-21:45 Πρόεδρος: ∆ημήτρης Αδαλής
Χρήστος Ζαφείρης: Ενεργειακή αξιοποίηση οργανι- κών αποβλήτων για παραγωγή βιοαερίου στην Νάξο Χρήστος Καμπρής, Ιωσήφ Ευαγγελίστας: Στοιχεία χωροταξικής και πολεοδομικής οργάνωσης της ∆η- μοτικής Ενότητας ∆ρυμαλίας Νάξου – Προτάσεις για την ανάδειξη και προστασία της φυσιογνωμίας της Αθηνά Σαντοριναίου: Κρίσιμες παράμετροι φυσικού περιβάλλοντος ∆ημοτικής Ενότητας ∆ρυμαλίας Νάξου για την ανάδειξη και προστασία της φυσιο- γνωμίας της –Υφιστάμενες και προτεινόμενες Περιο- χές Ειδικής Προστασίας Ιωάννης Ν. Χατζόπουλος: Πρότυπος χωροταξικός σχεδιασμός της ∆ημοτικής Ενότητας ∆ρυμαλίας Νάξου για την ανάδειξη και προστασία της φυσιο- γνωμίας της: Βασικές αρχές και αποτελέσματα
Συζήτηση / Discussion
Περιβάλλον και υγεία Environment and Health
25η Συνεδρία |17-18:30 Πρόεδρος: Γιώργος Γκούφας
Αναστασία ∆εουδέ, Σοφία Κυριακουλέα: Βοτανική προσέγγιση της αυτοφυούς βλάστησης της Απειράνθου Νάξου (1985 - 2015) Σοφία Κυριακουλέα: Μελέτη του αγενούς πολλαπλα- σιασμού του είδους Origanum onites (L.) από αυτοφυή φυτά τριών γεωγραφικών περιοχών της Ελλάδας Γιώργος Κωστελένος: Αναδρομή στην ιστορία της ελαιοκαλλιέργειας: Το προμινωϊκό δέντρο της Νάξου, στη Βρύση Αδησαρού Αναστάσιος Λεγάκις: Το φυσικό περιβάλλον της Νάξου και η πανίδα της Μαλαματένια Σελήσιου, Ευάγγελος Μανωλάς: Ση- μαντικές χλωριδικές καταγραφές της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων Γιαννούλης Μανωλάς: Η σημασία της πρόληψης στην Ιατρική και ειδικότερα στη Νευρολογία με ει- δική αναφορά στη Νάξο
26η Συνεδρία |18:45-20:00 Πρόεδρος: Στέλιος Μαρινάκης
∆έσποινα ∆ιμέλλη: Ζητήματα διατήρησης και ανά- πτυξης των παραδοσιακών οικισμών της Νάξου Νικόλαος Αγγ. ∆ρης: Στατιστική διερεύνηση και δυ- νατότητα πρόγνωσης του ετήσιου και μηνιαίου ύψους βροχής στην πεδινή Νάξο
∆είπνο από τον Σύλλογο ∆αμαριώνα / Dinner
Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018
Λαογραφία και κοινωνική ανθρωπολογία
Παναγιώτης Ιω.Καμηλάκης: O επαγγελματικός Folklore and Social Anthropology
βίος των κατοίκων της Χώρας Νάξου την πρώτη τριακονταετία του 20ού αιώνα
28η Συνεδρία |17:00-18:15 Πρόεδρος: Μανώλης Λιγνός
Νικόλαος Ξ. Καρπούζης: Η εφημερίδα «Ναξιακό Παρόν». Μια αξιόλογη περίπτωση αποτύπωσης των γενικότερων χαρακτηριστικών της σύγχρονης Ευάγγελος Γρ. Αυδίκος: Η ευχή στην οργάνωση
ναξιακής ταυτότητας του πολιτισμικού συστήματος της Νάξου
Μυρτώ Κατσιγίννη: Μόχθος για επιβίωση των χω- Νικόλαος Βερύκοκκος: Μουσική καταγραφή και
ρικών στην παλαιά Νάξο και λαϊκές αντιλήψεις για ανάλυση στην εθνομουσικολογία του «Βοθριάτι-
τη διαχείρισή του κου Μπάλου»
Ελένη Παπάλου: Η τοπική εφημερίδα «∆αμαριώ- Χάρης Σαρρής, Μαριάνθη Κοίλια: Μουσικές και
νας»: Όψεις της ταυτότητάς της μουσικά δίκτυα στο Αιγαίο: το παράδειγμα της Νάξου
30ή Συνεδρία |19:45-20:45 Ελένη Γιαννούλη: Το υφαντό στην διαβατήρια τε-
Πρόεδρος: Αικατερίνη Καμηλάκη-Πολυμέρου λετουργία του θανάτου στ’ Απεράθου της Νάξου, από τα τέλη του 19ου έως το τέλος του 20ού αιώνα Ευαγγελία ∆ενδρινού: Η ιστορία του Μπουρέκα από την Ηρακλειά: Μια θεωρητική παρουσίαση του θρύλου κατά τις λειτουργίες του Propp
Θεόδωρος Κεχαγιάς: Η βιογραφική αφήγηση ως εργαλείο κοινωνικής έρευνας. Η περίπτωση του ∆αμαριώνα Νάξου Αγγελική Κομποχόλη: Το πέρασμα του ∆ιονύσου από τη Νάξο και η αναπαράσταση της νήσου στη
29η Συνεδρία |18:15-19:45 Πρόεδρος: Αλέκος Φλωράκης
λαϊκή αφηγηματική παράδοση της Πελοποννήσου Αναγνώστης Ευαγγ. Παπακυπαρίσσης: «Η φτώ- χεια βάστηξε τα ήθη και τα έθιμα»: Αποτυπώσεις Μανόλης Βαρβούνης: Λαϊκός πολιτισμός και το-
της κοινοτικής ζωής στον Κυνίδαρο Νάξου (20ός πικά περιοδικά: Η περίπτωση του Ναξιακού περιο-
αι.) διά χειρός Μανόλη Αρτ. Κατσούρη δικού «Τ ́ Απεράθου»
Γιώργος Προμπονάς (Κότες): Αγιασό(ς) και Αγια- Μαρία Καλτσά, Ηλίας Κοττάκης: Το ποιητικό
σώτες. Γιαλλού και Γιαλλιώτες. Γενεαλογικά. Το- γράμμα ενός Φιλωτίτη προς τον Ελευθ. Βενιζέλο
πωνύμια και ιστορίες (πρωτογενείς μαρτυρίες) αποκαλύπτει στοιχεία για την τοπική κοινωνία
Συζήτηση / Discussion
∆είπνο από τον Σύλλογο ∆αμαριώνα / Dinner
19
Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2018
8:30-10:15| Περιήγηση σε μνημεία του λεκανοπεδίου της Τραγαίας Visit to Monuments in the valley of Tragea
20
Λαογραφία- κοινωνική ανθρωπολογία Folklore and Social Anthropology
31η Συνεδρία |10:30:11:45 Πρόεδρος: Πόπη ∆έτση
Ανθή Σαχά: Η προβολή της ναξιακής παράδοσης στο διαδικτυακό χώρο του Facebook. Σύγχρονη λαογραφική εξέ- ταση Μανόλης Γ. Σέργης: Οι αθυρόστομες παροιμίες της ∆ιαλεχτής Ζευγώλη-Γλέ- ζου από την Απείρανθο της Νάξου: Κρι- τική έκδοση Ελπινίκη Ταστάνη: Ο λαϊκός ποιητής Νίκος ∆ημητροκάλλης από τις Τρίπο- δες. Άλλη μια περίπτωση μελέτης του ναξιακού πολιτισμού Αλέκος Ε. Φλωράκης: Ο νέος ναός της Παναγίας Εγκαρίτισσας Νάξου, σύμ- βολο της τοπικής ταυτότητας Κυριακή Χρυσού-Καρατζά: Η τελε- τουργική επιτέλεση του εθίμου των Κορ- δελάτων στις Μέλανες της Νάξου
Συζήτηση / Discussion
Νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική Modern Greek Literature and Criticism
32η Συνεδρία |12:00-13:00 Πρόεδρος: Ματθαίος Χατζηπέτρος
Ευριπίδης Γαραντούδης: Το βίωμα της ιθαγένειας ή της εντοπιότητας στην ποίηση των Ναξίων ποιητών Νικόλαος ∆έτσης: Χριστόδουλος Χ. Φραγκουδάκης, ένας αγνοημένος Νάξιος συγγραφέας ∆ημήτριος Ι. Καραμβάλης: Η λυρική ποιήτρια της Νάξου ∆ιαλεκτή Ζευγώλη - Γλέζου Σοφία Μπαρδάνη-Σημαντήρη: Ιάκωβος Εμμ. Ψαρράς. Ο ηθοποιός, ο δάσκαλος της υποκριτικής, ο ποιητής
33η Συνεδρία |13:00-14:00 Πρόεδρος: Ιωάννης Ποσάντζης
Ιωάννης Κ. Προμπονάς: Ασπούδαχτοι Αξώτες συγγραφείς Μαρία Ρώτα: Ο Νικηφόρος Μανδηλαράς και η δίκη του Α.Σ.Π.Ι.∆.Α. στο έργο του μεταπολεμικού πεζογράφου Αλέξανδρου Κοτζιά Λίζυ Τσιριμώκου: Ξηλώνοντας τους μύθους, στυλώνοντας την Ιστορία: Οι λογοτεχνικοί επανασχεδιασμοί του Ιάκωβου Καμπανέλλη («Οδυσσέα, γύρισε σπίτι» και «Ο μπαμπάς ο πόλεμος») Στέφανος Εμμ. Ψαρράς: Ο Απεραθίτης ποιητής των αρχών του 20ού αιώνα Λίνος Απείρανθος
Συζήτηση / Discussion
Γεύμα / Lunch
Προσωπογραφίες Portraits of Important Personalities
34η Συνεδρία |10:30-12:15 Πρόεδρος: Μαρία Μάρκου
Μαρία Γρατσία - Προμπονά: ∆ημήτριος Ηλία Προμπονάς: Ένα βοσκοκόπελο που έγινε φαρμακοποιός, ιατρός, δαι- μόνιος επιχειρηματίας, βουλευτής και εθνικός ευεργέτης Παντελής Ζωιόπουλος: O Νάξιος γεωπόνος Ιωάννης Πα- παδάκης ως σπουδαίος στοχαστής Ανδρέας Ι. Καραμάνος: Ιωάννης Παπαδάκης: Ένας πρω- τοπόρος της οικουμενικής γεωπονίας Κατερίνα Παπαθωμά -Μαστοροπούλου: Ο τελευταίος του ιστορικού ναξιακού οίκου των Πολιτών και η προσφορά του Εύη ∆. Σκληράκη: Σπονδή στη μνήμη επιφανών Ναξιωτών εκπαιδευτικών Αντώνιος Τζιώτης: Ο ευπατρίδης Εμμανουήλ Κοίλης και το ιστορικό της πρώτης Ελληνικής Κοινότητας στην Ουά- σιγκτον Ιωάννης Κ. Τουμπακάρης: Γιάννης Κούρτης: Από το χωριό Μονή της Νάξου στην υπερορία μέσω Αλεξάνδρειας
Συζήτηση / Discussion
Γεύμα / Lunch
Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2018
Γλωσσολογία Linguistics
35η Συνεδρία |12:30-13:15 Πρόεδρος: Αγγελική Βάβουλα
Παναγιώτης Ι. Κοντός: Επισκόπηση της έρευνας του ναξιακού γλωσσικού ιδιώματος Νικόλαος Γ. Προμπονάς: Ναξίων σύγχρονα ξενικά πατριδωνυμικά επώνυμα. Η προέλευση και η σημα- σία τους Ξενοφών Τζαβάρας: Ισόγλωσσα στο Αιγαίο: το παράδειγμα της Νάξου και της Ίμβρου
Συζήτηση / Discussion
21
Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2018
22
Οικονομία – δημογραφία | Economy and Demography 1 m o o R -
36η Συνεδρία |17:00-18:45 Προεδρία: Μιχάλης Καλαϊτζής
Γιώργος Μαυρογιαννόπουλος
Βασίλειος Σ. Γαβαλάς: Η εξέλιξη της γεννητικότη- τας στη Νάξο από τις αρχές του 20ού μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα Βασίλειος Ι. Κατεινάς: Νάξος και Μικρές Κυκλάδες (τουριστική ζήτηση, δυνατότητες και προτάσεις) Γεώργιος Κορρές, Ευάγγελος Μανωλάς, Αικατε- ρίνη Κόκκινου: Εκπαίδευση, κατάρτιση και τοπική ανάπτυξη: Η περίπτωση του Θερινού Σχολείου Νάξου Κωστής Στυλ. Λεβογιάννης: Το φυσικό ισοζύγιο του πληθυσμού στη Νάξο κατά τα έτη 1956 – 2016 Στυλιανός Λεκάκης: Από του Μπαούζη στην Ου- τοπία: Κοινωνικές και αλληλέγγυες προσεγγίσεις στην πολιτιστική οικονομία της Νάξου Ιωάννης Λογαράς: Τουρισμός: Οι πρωτοποριακές απόψεις του Γεώργιου Βαρδή στα 1934 (σε σύν- τομη σύγκριση και με τη σημερινή τουριστική πραγματικότητα) Βασίλης Φραγκουλόπουλος: Όψεις της ναξιακής οικονομίας στις αρχές του Μεσοπολέμου, με βάση στοιχεία Έκθεσης της Εθνικής Τράπεζας (1924)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ | ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ CONFERENCE CONCLUSIONS | END OF ΤΗΕ CONFERENCE
37η Συνεδρία |18:45-20:15 Πρόεδρος: Ιάκωβος Ορφανός
Γεώργιος Μαυρογιαννόπουλος: H ποιότητα των αγροτικών προϊόντων της Νάξου - Η προοπτική της αγροτικής παραγωγής Ηλίας Μπουζαλάς: Προϊούσα πνευμονία του προ- βάτου στη γαλακτοπαραγωγό προβατοτροφία της Νάξου Ευρυδίκη Μπουκουβάλα, Ευανθία Τσιριγώτη, Ζωή Κατσιρμά, Αθανάσιος Παπαδόπουλος, Λου- κία Αικατερινιάδου: ∆ιάκριση γάλακτος διαφορε- τικής ζωικής προέλευσης (αγελαδινής, πρόβειας ή αίγειας) με μοριακές τεχνικές σε τυριά της Νάξου Γεώργιος Σαμούρης: Φυσικοχημικά χαρακτηρι- στικά της γραβιέρας Νάξου και του νωπού γάλα- κτος στο σύστημα εκτροφής της μετακινούμενης αιγοπροβατοτροφίας Νίκος Τζ. Σέργης: Η Νάξος και ο χρόνος: παρέμ- βαση στις παραγωγικές αντιθέσεις του νησιού Γεώργιος Οδυσ. Τσομπάνογλου: Κοινωνικές και- νοτομίες και βιωσιμότητα σε αγροτικές κοινότητες: Τότε και τώρα στην ορεινή Νάξο
Συζήτηση / Discussion
Παράλληλες Εκθέσεις | Parallel exhibitions ∆ημοτικό Σχολείο ∆αμαριώνα
Από το Φράγκικο στο Ρωμαίικο
Τα μνημεία του Γλινάδου
Έκθεση ιστορικών χειρογράφων με τίτλο «Από το Φράγκικο στο Ρωμαίικο». Τα έγγραφα αναφέρονται στην ιστορία
Εργασία μαθητών Ε' – ΣΤ' Τάξεων του ∆ημοτικού Σχολείου Γλινάδου
της Νάξου από το 1433 έως το 1821 και προέρχονται από τη Συλλογή ∆ελλα- ρόκκα, που φυλάσσεται στα Γ.Α.Κ.- Το- πικό Αρχείο Νάξου, καθώς και από τη Συλλογή Ζερλέντη, που απόκειται στα Γε- νικά Αρχεία του Κράτους στην Αθήνα.
Παρουσίαση της εργασίας των μαθητών σχετικά με την καταγραφή και φωτογρά- φιση παλαιών και νεότερων μνημείων του Γλινάδου.
Η επιτόπια έρευνα αφορά σε αγροτικά μνημεία (ληνούδες, μητάτους, στέρνες, πηγάδια, μαγγανοπήγαδα), εκκλησίες και ξωκλήσια, μοναστήρια και ανεμόμυλους.
Έκθεση του που στον “Η Πολιτιστικού των Νάξος στο ξεχώρισαν ∆ιαγωνισμό 20 πλαίσιο καλύτερων διά Έκθεση φωτογραφίας
Συλλόγου μέσου και του Φωτογραφίας, διακρίθηκαν
Συνεδρίου των φωτογραφιών, ∆αμαριώνα, αιώνων”.
Νεάντερταλ στη Νάξο
Παρουσίαση των ερευνών στη Στελίδα, που πραγματο- ποιήθηκαν από το Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.
23
Εισηγητές | Lecturers
24
1. Αναστασία Αγγελοπούλου, ∆ρ Αρ-
orestis.vavatsioulas@gmail.com, χαιολογίας, Επιμελήτρια Αρχαιοτήτων
ovava@upatras.gr natashaangelopoulou@yahoo.gr
12. Μανόλης Βαμβακάς, Οικονομολό- 2. ∆ημήτρης Αθανασούλης, ∆ρ Αρχαι-
γος, log3-a@arsakeio.gr ολογίας, Προϊστάμενος της Εφορείας
13. Χριστίνα Βαμβούρη-∆ημάκη, Σχο- Αρχαιοτήτων Κυκλάδων,
λική Σύμβουλος Φιλολόγων ∆ράμας, dathanasoulis@gmail.com
christinavamvouri@gmail.com 3. Λουκία Αικατερινιάδου, ∆ρ Μοριακής
14. Μανόλης Βαρβούνης, Καθηγητής Μικροβιολογίας, τακτική ερευνήτρια, Ιν-
Λαογραφίας του ∆.Π. Θράκης, στιτούτο Ερευνών, ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ,
mvarv@otenet.gr ekateriniadou@vri.gr
15. Ειρήνη Βασιλάκη, Αρχαιολόγος, 4. Τάσος Αναστασίου, Τμήμα Πολιτι-
vasilaki_e@yahoo.gr σμού-Αθλητισμού Κυκλάδων της Πε-
16. Νικόλαος Βασιλόπουλος, Αρχιτέ- ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
κτων-ερευνητής, nicosarch@hotmail.com thyrsos_kyklades@yahoo.gr
17. Ελένη Βελώνη, ∆ρ Νεότερης Ελλη- 5. Βασιλική Ανεβλαβή, Research Assis-
νικής Ιστορίας, elvelnax@hotmail.com tant - Archaeological Institute – Aus-
18. Μαρία Βενιζελέα, Ιστορικός-Μου- trian Academy of Sciences, Vienna,
σειολόγος, VenizeleaM@piraeusbank.gr Austria, vasilo-an@hotmail.com
19. Νικόλαος Βερύκοκκος, Μουσικο- 6. Εμμανουήλ Ανεβλαβής, Φοιτητής στο
λόγος, verismusic@yahoo.gr Τμήμα ∆ιοίκησης, Οικονομίας & Επι-
20. Ιωάννης Βερώνης, ∆ικηγόρος ε.τ.- κοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών
Συγγραφέας, info@veronis.net Μονάδων, emanolios@hotmail.com
21. Σωτήρης Βογιατζής, ∆ρ Αρχιτέ- 7. Γιώργος Ανωμερίτης, Οικονομολό-
κτων ΕΜΠ, sotvog@gmail.com γος-Συγγραφέας-πρ. Υπουργός,
22. Michael Boyd, Senior Research As- yiorgos@anomeritis.gr
sociate McDonald Institute for Archae- 8. Μαρία Αργυροπούλου, Καθηγήτρια
ological Research, mjb235@cam.ac.uk του ΤΕΙ ∆υτικής Ελλάδος (Τμήμα ∆ιοί-
23. Βασίλειος Γαβαλάς, Αν. καθηγη- κησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας
τής-Τμήμα Γεωγραφίας του Παν. Αι- Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονά-
γαίου, bgav@geo.aegean.gr δων), margyropoulou@teiwest.gr
24. Γιώργος Γαβαλάς, ∆ρ Αρχαιολο- 9. Sven Ahrens, Archaeologist, Norwe-
γίας, Επιμελητής στην Εφορεία Αρχαι- gian Maritime Museum,
οτήτων Κυκλάδων, sven.ahrens@marmuseum.no
georgios.gavalas@gmail.com 10. Ευάγγελος Αυδίκος, Καθηγητής
25. Matteo Campagnolo, Ιστορικός, Λαογραφίας του Παν. Θεσσαλίας
Νομισματολόγος, Λέκτωρ του Πανε- evangelos.avdikos@gmail.com
πιστημίου της Γενεύης, 11. Ορέστης Βαβατσιούλας, Αρχιτέ-
matteo.campagnolo@unige.ch κτων, Επίτ. ∆ιευθυντής του ΥΠ.ΠΟ.Α.
26. Tristan Carter, Professor, McMaster
University, stringy@mcmaster.ca 27. Ευριπίδης Γαραντούδης, Καθηγη- τής της Νεοελληνικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, egaran@phil.uoa.gr 28. Μαρία Γερολυμάτου, ∆ρ Ιστορίας, ∆ιευθύντρια Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών, mgero@eie.gr 29. Ευγενία Γερούση, ∆ρ Αρχαιολο- γίας-∆ιευθύντρια του ΥΠ.ΠΑ.Α., egerousi@culture.gr, egerousi@yahoo.com 30. Ελένη Γιαννούλη, Εκπαιδευτικός, frapa@otenet.gr 31. Γιαννούλης Γιαννούλης, ∆ρ Ιστο- ρίας-Αρχαιολογίας, Σχολικός Σύμβου- λος, aperatos@sch.gr 32. Γιάννης Γονατίδης, Ιστορικός, υποψ. ∆ιδάκτωρ Νεότερης Ιστορίας του Παν. Κρήτης, gonatidis@gmail.com 33. Antonio Cortese, Professore dell' Università di Roma Tre,
cortese@uni.net 34. Ειρήνη Γρατσία, Αρχαιολόγος, Συντονίστρια στην ΜΟΝUMENTA igratsia@otenet.gr 35. James Crow, Professor of Classical Archaeology,University of Edinburgh, jim.crow@ed.ac.uk 36. Μαρία Γρατσία-Προμπονά, Καθη- γήτρια Αγγλικής Φιλολογίας, filotimaria@gmail.com 37. Χαρά Γριτσοπούλου-Παντελιά, Ιστορικός, xaragritsopoulou@gmail.com 38. Κώστας ∆ανούσης, Ιστορικός Ερευνητής-Συγγραφέας, cdanousis@gmail.com 39. Ευαγγελία ∆ενδρινού, Φιλόλογος, evaggelia1994@yahoo.gr 40. Αναστασία ∆εουδέ, Γεωπόνος, εκ- παιδευτικός, anastasia.deoude@hotmail
41. Νίκος ∆έτσης, Φιλόλογος, lia@fakinos.com 42. ∆ημήτρης ∆ημητρόπουλος, ∆ρ Ιστορίας, ∆ιευθυντής Ερευνών του Ιν- στιτούτου Ιστορικών Ερευνών/Ε.Ι.Ε., dimdim@eie.gr 43. ∆έσποινα ∆ιμέλλη, Επίκ. Καθηγή- τρια του Πολυτεχνείου Κρήτης, dimelli@arch.tuc.gr 44. ∆ημοσθένης ∆όνος, ∆ρ Αρχαιολο- γίας, ∆ιδάσκων στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών dimdonos@yahoo.de 45. Νικόλαος ∆ρης, ∆ιευθυντής της Μετεωρολογικής Σχολής E.M.Y., nicodris@gmail.com 46. Ιωσήφ Ευαγγελίστας, Αρχιτέκτων Μηχανικός, geva@mail.com 47. Νίκη Ευελπίδου, Αν. Καθηγήτρια Γεωλογίας του ΕΚΠΑ,
evelpidou@geol.uoa.gr 48. Χρήστος Ζαμπακόλας, Αρχειονό- μος – Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Ιόνιου Πανεπιστημίου, christoszampakolas@gmail.com 49. Χρήστος Ζαφείρης, Γεωπόνος MSc., Υπεύθυνος Έργων Βιοαερίου του Κ.Α.Π.Ε., czafir@cres.gr 50. Φωτεινή Ζαφειροπούλου, ∆ρ Αρ- χαιολογίας, Επίτ. Εφορος των Αρχαι- οτήτων, photzaph@gmail.com 51. Ελευθερία Ζέη, Επίκ. Καθηγήτρια της Ιστορίας Νεότερων Χρόνων του Πανεπιστημίου Κρήτης, zei@uoc.gr 52. Παναγιώτης Ζωιόπουλος, πρ. Κα- θηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννί- νων-Συγγραφέας, pzoiopul@cc.uoi.gr 53. Στέφανος Ήμελλος, Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Ομότ. Καθη- γητής Λαογραφίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, keel@academyofathens.gr 54. Ιωάννης Ησαΐας, Φιλόλογος - Συγγραφέας, ioannisaisaias@gmail.com 55. Ανατολή Θεοδωρίδη, ∆ρ εκπαιδευ- τικός, anatheo71@yahoo.gr 56. Λάζαρος Θεόφιλος, Χημικός, laztheophilos@gmail.com 57. ∆ιονύσιος Καλαμάκης, Αν. Καθη- γητής της Βυζαντινής Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. , dkalamak@otenet.gr 58. Σπύρος Κάλμπαρης, ∆ημοσιογρά- φος-Συγγραφέας, calvarywine@yahoo.gr 59. Μαρία Καλτσά, Φιλόλογος-Λαο- γράφος, mariaeakaltsa@gmail.com 60. Παναγιώτης Καμηλάκης, Λαογρά- φος, πρ. Ερευνητής του Κέντρου Λα- ογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, polymer@academyofathens.gr 61. Χρήστος Καμπρής, Αρχιτέκτων Μηχανικός, cabris@mail.com 62. Ανδρέας Καραμάνος, Ομότ. Καθη- γητής, π. Πρύτανης του Γεωπονικού Παν. Αθηνών, akaram@aua.gr 63. ∆ημήτριος Καραμβάλης, Συγγρα- φέας, Επίτ. ∆ικηγόρος,
iwanna.krm@gmail.com 64. Ελένη Καραντζόλα, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αι- γαίου, ekarantzola@gmail.com, karantzola@rhodes.aegean.gr 65. Κατερίνα Καραπλιή, πρ. Αναπλ. Καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας του ΕΚΠΑ, kkarapli@arch.uoa.gr 66. Νικόλαος Καρπούζης, ∆ρ Λαο- γραφίας του ΕΚΠΑ, karpouzis@sch.gr 67. Βασίλειος Κατεινάς, Πολιτικός Μη-
Εισηγητές | Lecturers
χανικός του ΕΜΠ, bisopark@gmail.com 68. Μυρτώ Κατσιγίνη, Φιλόλογος, myrtokatsigini@yahoo.com 69. Ζωή Κατσιρμά, Τμήμα Βιολογίας του Α.Π. Θεσσαλονίκης 70. Σοφία Κατσουρού, Φιλόλογος- Μέλος του Ιστορικού Ομίλου ΑΡΣΟΣ, katsourousofia@gmail.com 71. Θεόδωρος Κεχαγιάς, Εκπαιδευτι- κός, thkechag@gmail.com 72. Κωνσταντίνος Κλουβάτος, Σχολι- κός Σύμβουλος της 3ης Περιφέρειας ∆ημοτικής Εκπαίδευσης Κυκλάδων, klouvatos@sch.gr 73. Μαριάνθη Κοίλια, Μουσικός και μουσικολόγος, απόφοιτη του Τμήμα- τος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μου- σικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου,
hsarris@otenet.gr 74. Αικατερίνη Κόκκινου, Οικονομο- λόγος, Αν. Καθηγήτρια της Σ.Σ. Ευελ- πίδων aikaterinikokkinou@gmail.com 75. Μιχάλης Κοκολάκης, ∆ρ Ιστορίας, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος,
mmkokolakis@gmail.com 76. Βασίλης Κολλάρος, ∆ρ Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, vkollaros@gmail.com 77. Ηλίας Κολοβός, Αν. Καθηγητής Οθωμανικής Ιστορίας του Πανεπιστη- μίου Κρήτης, kolovos@uoc.gr 78. Αγγελική Κομποχόλη, ∆ρ. Λαο- γραφίας, akompoh@yahoo.gr 79. Παναγιώτης Κοντός, πρ. Αν. Κα- θηγητής του ΕΚΠΑ, aipoe@otenet.gr 80. ∆ημήτρης Κορμανιάτης, Αρχαιολό- γος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυ- κλάδων, dkormaniatis@gmail.com
25
Εισηγητές | Lecturers
93. 81. Κατερίνα Κορρέ, Ιστορικός-Μετα-
Γεώργιος Κωστελένος, Γεωπόνος, διδακτορική Ερευνήτρια στην Ιστορία
info@kostelenosfytoria.gr του Μεσαιωνικού και του Νεότερου
94. Μαρία Λαμπαδάκη, ∆ικηγόρος, Ελληνισμού , katerinakorr@yahoo.gr
marialampad@yahoo.gr 82. Γεώργιος Κορρές, Καθηγητής της
95. Βασίλειος Λαμπρινουδάκης, Ομότ. Οικονομικής του Χώρου του Πανεπι-
Καθηγητής Αρχαιολογίας, στημίου Αιγαίου,
labrin@otenet.gr gkorres@geo.aegean.gr
96. Άννα Λαμπροπούλου, ∆ρ Ιστο- 83. Ηλίας Κοττάκης, Πτυχιούχος Τε-
ρίας-∆ιευθύντρια του Ινστιτούτου χνολογίας Φυτικής Παραγωγής,
Ιστορικών Ερευνών / Ε.Ι.Ε., anna_lam- kottakisnaxos@yahoo.gr
propoulou@yahoo.gr 84. Σπύρος Κουλοχέρης, ∆ικηγόρος,
97. Κωστής Λεβογιάννης, Οικονομο- υποψ. ∆ρ στην Ιστορία του ∆ικαίου
λόγος, πρ. Γενικός Γραμματέας της στη Νομική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α,
Ε.ΚΥ.Τ., levos@otenet.gr koulocheris@gcr.com
98. Νίκος Λεβογιάννης, Φιλόλογος-πρ. 85. Αμαλία Κουμπούρα, υποψ. ∆ιδά-
Βουλευτής, n.levogiannis@yahoo.gr κτωρ Λαογραφίας του Πανεπιστημίου
99. Ειρήνη Λεγάκη, Αρχαιολόγος- Θεσσαλίας, amaliakb@yahoo.com
Eπιμελήτρια στο Τμήμα Προϊστορικών 86. Ειρήνη Κουμπούρα, υποψ. ∆ιδά-
και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μου- κτωρ Κλασικής Αρχαιολογίας του
σείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυ- ΕΚΠΑ, irini_koub@yahoo.gr
κλάδων, ilegaki@culture.gr 87. Πολυξένη Κούρεντα, ∆ρ Ιστορίας
100. Αναστάσιος Λεγάκις, Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Louvain, Ειδι-
Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α., κός Επιστημονικός Συνεργάτης του
alegakis@biol.uoa.gr Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
101. Στέλιος Λεκάκης, ∆ρ Αρχαιολογίας pkourenta@gmail.com
του ΕΚΠΑ, McCord Centre, Newcastle 88. Κατερίνα Κουτσογιαννάκη, Πολι-
University, Stelios.lekakis@gmail.com τική Eπιστήμων, akoutso9@gmail.com
102. Γιάννης Λογαράς, Φιλόλογος-∆ημο- 89. Κωνσταντίνος Κύλης, Πρωτοπρε-
σιογράφος, ioannis.logaras@hotmail.com σβύτερος, Γενικός Αρχιερατικός Επί-
103. Μαρία Μαγνήσαλη, Αρχιτέκτων τροπος της Μητρόπολης Παροναξίας,
Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc, kekilis@hotmail.com
mmarch1@yahoo.gr 90. Σοφία Κυριακουλέα, Γεωπόνος, Αρ-
104. Γιαννούλης Μανωλάς, Νευρολό- χιτέκτων Τοπίου, sofiak93@hotmail.com
γος, Επιμελητής Β ́ του Νοσοκομείου 91. ∆ώρα Κωνσταντέλλου, υποψ. ∆ι-
Νάξου, giannoulismanwlas@live.com δάκτωρ Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ,
105. Ευάγγελος Μανωλάς, Αν. Καθη- konstantelloudora@gmail.com
γητής στη Σχολή Επιστημών Γεωπο- 92. Νικόλαος Κωνσταντινίδης, ∆ρ Λα-
νίας και ∆ασολογίας, του ∆. Π. ογραφίας, nicoconstantin@yahoo.gr
Θράκης, emanolas@fmenr.duth.gr
106. Μανώλης Μανωλάς, πρ.πρό- εδρος της Κοινότητας Κορώνου, πρ. Αντιδήμαρχος του ∆ήμου ∆ρυμαλίας, πρ. Πρόεδρος της Ο.ΝΑ.Σ., manmanolis@yahoo.gr 107. Λίλα Ι. Μαραγκού, Ομότ. καθη- γήτρια Αρχαιολογίας του Παν. Ιωαν- νίνων, lilamarangou@yahoo.gr 108. Εύη Μαργαρίτη, Assistant Profes- sor, Institute of Cyprus e.margaritis@cyi.ac.cy, 109. Γεώργιος Μαστορόπουλος, Αρ- χαιολόγος, gmastor9@gmai.com 110. Άγγελος Ματθαίου, Αρχαιολό- γος-Επιγραφικός, Γραμματέας της Ελ- ληνικής Επιγραφικής Εταιρείας, apmatthaiou@gmail.com 111. Φάνης Μαυρίδης, ∆ρ. Αρχαιολο- γίας, tmavridis@culture.gr 112. Γιώργος Μαυρογιαννόπουλος, Ομότ. καθηγητής του Γεωπονικού Πα- νεπιστημίου Αθηνών, mav.g@aua.gr 113. Μάκης Μαυροειδόπουλος, Αρ- χαιολόγος-Επιμελητής στο Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαι- οτήτων και Μουσείων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, mmauroeidopoulos@culture.gr 114. Μαρία Μονδέλου, ∆ρ Ιστορίας – Σύμβουλος Επικοινωνίας Α ́, Προϊστα- μένη Γραφείου Τύπου Ελ. Πρεσβείας Βελιγραδίου, mondelouma@yahoo.it 115. Στέλιος Μουζάκης, Ερευνητής Ιστορίας Πολιτισμών, stelmouzakis@hotmail.gr 116. Ξενοφών Μουσάς, πρ. Καθηγη- τής της Φυσικής του ∆ιαστήματος στη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ,
26
117. Ιωάννα Μουτάφη, ∆ρ Αρχαιολο- γίας, University of Cambridge, McDon- ald Institute for Archaeological Research mjb235@cam.ac.uk 118. Γεώργιος Μπάκαλος, Πρόεδρος Κοιν. Απειράνθου, apeiranthos@naxos.gov.gr 119. Xρήστος Μπαλόγλου, ∆ρ Πανεπι- στημίου Φραγκφούρτης-Ιστορικός Ερευνητής, cbaloglou@otenet.gr 120. Σοφία Μπαρδάνη – Σημαντήρη, Φιλόλογος, πρ. Προϊσταμένη ∆ευτερο- βάθμιας Εκπαίδευσης, info@veronis.net 121. Σοφία Μπελόκα, ∆ρ. Ιστορίας- Ερευνήτρια στο Κέντρο Έρευνας Νεό- τερης Ιστορίας, mpelsof@yahoo.gr 122. Παναγιώτα - Αμαλία Μπέμπη, ΜΑ ∆ιδακτική της γλώσσας και της λογοτεχνίας, p.a.bempi@gmail.com 123. Γεώργιος Μπένος, ∆ρ Συγκριτικού Ευρωπαϊκού και ∆ιεθνούς ∆ικαίου του Πανεπιστημίου Cambridge,
sorap4821@yahoo.gr 124. Βάνα Μπεντεβή – Σπυροπούλου, Πρόεδρος Ιστορικής-Λαογραφικής Εταιρείας Αιγιαλείας, Vana.bentevi@gmail.com 125. Θεμιστοκλής Μπιλής, Αρχιτέκτων Μηχανικός του Ε.Μ.Π., MSc,
mmarch1@yahoo.gr 126. Ηλίας Μπουζαλάς, Κτηνίατρος, Ερευνητής Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ, bouzalas@vri.gr 127. Ευριδίκη Μπουκουβάλα, ∆ρ Μο- ριακής Βιολογίας, Ινστιτούτο Κτηνια- τρικών Ερευνών, ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ, boukouvala@vri.gr 128. Κατερίνα Μπρέγιαννη, ∆ρ Ιστο- ρίας, ∆ιευθύντρια Ερευνών, Aκαδημία
Αθηνών/ΚΕΙΝΕ, cbregiann@academyofathens.gr 129.Ιάκωβος Ναυπλιώτης-Σαραντηνός, ∆ικηγόρος-Ιστορικός Ερευνητής, i.nafpliotis@gmail.com 130. Ηλίας Νικολακόπουλος, Ομότ. Καθη- γητής Πολιτικής Επιστήμης του Ε.Κ.Π.Α., ilias_nicolacopoulos@ipsosopinion.com. 131. Νικόλαος Νικολούδης, ∆ρ Πανε- πιστημίου του Λονδίνου – King’s Col- lege, Ιστορικός Ερευνητής, nicvisarion@gmail.com 132. Μαρία Ξεφτέρη, Γλωσσολόγος, υποψ. ∆ιδάκτωρ Γλωσσολογίας του ΕΚΠΑ, xefteri@gmail.com 133. Knut Ødegård, Professsor, Univer- sity of Oslo, knut.odegard@iakh.uio.no 134. Αθηνά Ουάλλας, Αρχιτέκτων, athena.j.wallace@gmail.com 135. Χριστίνα Παλαιολόγου, Επιστη- μονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Προ- σχολικής Αγωγής, του Πανεπιστημίου ∆υτικής Αττικής, le66@otenet.gr 136. Μαρία Παναγιωτίδη – Κεσίσο- γλου, Ομότ. Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ,
mariapan@arch.uoa.gr 137. ∆άφνη Παπαδάτου, Επίκ. Καθη- γήτρια Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, laurel@law.auth.gr 138. Αθανάσιος Παπαδόπουλος, Αν. Καθηγητής, Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας του Α.Π. Θεσσαλο- νίκης, thanpap@bio.auth.gr 139. Γεωργία Παπαδοπούλου,Προϊστα- μένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, zozipap@gmail.com
Εισηγητές | Lecturers
140. Ελένη Παπαδοπούλου, Ερευνή- τρια στο Κέντρο Ερεύνης Νεοελληνι- κών ∆ιαλέκτων και Ιδιωμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, e_papad@academyofathens.gr 141. Κωνσταντίνος Παπαζάχος, Κα- θηγητής, Εργαστήριο Γεωφυσικής του Α.Π. Θεσσαλονίκης, kpapaza@geo.auth.gr 142. Νίκη Παπαηλιάκη, ∆ρ Ιστορίας, Ερευνήτρια, nikipapa@hotmail.fr 143. Κατερίνα Παπαθωμά - Μαστορο- πούλου, Λέκτωρ Κλασσικής Φιλολο- γίας του ΕΚΠΑ, gmastor9@gmail.com 144. Αναγνώστης Παπακυπαρίσσης, υποψ. ∆ιδάκτωρ Λαογραφίας του Ε.Κ.Π.Α. , apapakip@gmail.com 145. Ελένη Παπάλου, Φιλόλογος-Ιστο- ρικός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Λαο- γραφίας, e_papalou@yahoo.gr 146. Λυδία Παπαρρήγα, ∆ρ Νομικής, ∆ιευθύντρια Ερευνών-∆ιευθύνουσα του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού ∆ικαίου της Ακαδ. Αθη- νών, papariga@academyofathens.gr 147. Γεώργιος - Κωνσταντίνος Πήλι- ουρας, ΜΑ Ιστορία και ∆ιδακτική της Ιστορίας, geopiliouras@gmail.com 148. Θεόδωρος Πιτταράς, Επίκ. Καθη- γητής Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, teopittaras@yahoo.gr 149. Ιωάννης Πλεμμένος, Ερευνητής του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών- Σύμβουλος-Καθηγητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, jplemmenos@hotmail.com
27
Εισηγητές | Lecturers
160. 150. Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμη-
Γεώργιος Ροδολάκης, ∆ρ. Νομι- λάκη, Ομότ. Ερευνήτρια, τ. ∆ιευθύν-
κής -Ιστορικός του ∆ικαίου, πρ. ∆ιευ- τρια του Κέντρου Λαογραφίας της
θυντής Ερευνών στο Κέντρο Έρευνας Ακαδημίας Αθηνών,
της Ιστορίας του Ελληνικού ∆ικαίου polymer@academyofathens.gr
της Ακαδημίας Αθηνών, 151. Βούλα Ποσάντζη, Αν. Καθηγήτρια
rodolakisg@gmail.com της Νεοελληνικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ,
161. Αρχιμ. Γεώργιος Ρουσάκης, Ια- vouposan@yahoo.gr, parposan@phil.uoa.gr
τρός Αναισθησιολόγος-Εντατικολό- 152. Βάλτερ Πούχνερ,Ομότ. Καθηγη-
γος, Κοργιαλένειον-Μπενάκειον ΝΕΕΣ, τής Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσο-
gnrous@gmail.com φικής Σχολής του ΕΚΠΑ,
162. Κωνσταντίνος Ρούσσος, Μεταδι- wpochn@theatre.uoa.gr
δακτορικός Ερευνητής, Ινστιτούτο 153. Ιωάννης Κ. Προμπονάς, Ομότ.
Μεσογειακών Σπουδών (ΙΤΕ), Καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής
roussos_kostas@hotmail.com του ΕΚΠΑ, psarrasstefanos@gmail.com
163. Μαρία Ρώτα, Επίκ. Καθηγήτρια 154. Νικόλαος Προμπονάς, Φιλόλο-
Νεοελληνικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ γος, τ. ∆ιευθυντής του Γυμνασίου-Λυ-
mrota@otenet.gr κείου Σίφνου, npro63@otenet.gr
164. Ευάγγελος Σαμαράς, ∆ρ Αρχαι- 155. Γεώργιος Προμπονάς (Κόττες) , Λο-
ολογίας, vangelis.samaras@gmail.com γοτέχνης-Συγγραφέας, info@veronis.net
165. Γεώργιος Σαμούρης, Τακτικός Ερευ- 156. Walter Prochaska, Professor for
νητής, Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευ- Economic Geology - Department of
νών ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ, samouris@vri.gr Geosciences and Geophysics, Univer-
166. Αθηνά Σαντοριναίου, Βιολόγος – sity of Leoben, Austria, walter.pro-
∆ρ. Περιβάλλοντος, chaska@unileoben.ac.at
athinasanto@gmail.com 157. Μίκης Πρωτοπαπαδάκης, Μηχα-
167. Χάρης Σαρρής, ∆ιδάσκων στο νολόγος ηλεκτρολόγος - Ψυχολόγος
Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Επιχειρήσεων, mapro76@gmail.com
ΕΚΠΑ, hsarris@otenet.gr 158. Colin Renfrew, Formerly Profes-
168. Ανθή Σαχά, Εκπαιδευτικός, sor, Senior Fellow, McDonald Institute
Anthi_saha@yahoo.gr for Archaeological Research,
169. Μαλαματένια Σελήσιου, ∆ασολό- acr10@cam.ac.uk
γος – Περιβαλλοντολόγος, 159. Αικατερίνη Ριτζούλη, ∆ρ αρχιτέ-
mselissiou@gmail.com κτων μηχανικός – αναστηλώτρια, Με-
170. Μανόλης Σέργης, Καθηγητής Λα- ταδιδακτορική ερευνήτρια, Υπουργείο
ογραφίας του ∆. Π. Θράκης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπηρεσία
msergis@otenet.gr Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών
171. Νίκος Σέργης, ∆ρ. Κοινωνικής και Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και
Πολιτικής Φιλοσοφίας-Ειδικός Επιστήμων Θράκης, katerinaritzouli@yahoo.gr
του ∆.Π. Θράκης, papsergis@yahoo.gr
172. Ευαγγελία Σημαντώνη - Μπουρ- νιά, Ομότ. Καθηγήτρια Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, esiman@arch.uoa.gr 173. ∆ημήτρης Σιδερής, Ομότ. Καθηγη- τής Καρδιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, dimitris.sideris@gmail.com 174. Νικόλαος Σκαρπέλης, Ομότ. Κα- θηγητής Κοιτασματολογίας,
skarpelis@geol.uoa.gr 175. Εύη Σκληράκη, πρ. ∆ιευθύντρια και Σχολική Σύμβουλος του Πειραμα- τικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών, evi.skliraki@gmail.com 176. Μαρία Σπηλιωτοπούλου, ∆ρ Ιστορίας, ∆ιευθύντρια Ερευνών στο Κέντρο Ερεύνης Ιστορίας Νεώτερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, mspil@academyofathens.gr 177. Σίμος Συμεωνίδης, Ιστορικός Ερευνητής, info@eptalofos.gr 178. Αλεξάνδρα Σφοίνη, ∆ρ Ιστορίας, Κύρια Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / ΕΙΕ, alexsfin@eie.gr 179. Αλεξάνδρα Σφυρόερα, ∆ρ. Αρχαι- ολογίας, asfyroera@gmail.com 180. Αικατερίνη Ταγωνίδου, Αρχιτέ- κτων, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, etagonidou@gmail.com 181. Sam Turner, Professor of Archae- ology, University of Newcastle,
sam.turner@ncl.ac.uk 182. Ελπινίκη Ταστάνη, ∆ρ Λαογρα- φίας, ∆.Π. Θράκης, Φιλόλογος, elptastani@yahoo.gr 183. Ξενοφών Τζαβάρας, ∆ρ. Γλωσσο- λογίας, Πρόεδρος της Ελληνικής Ονο- ματολογικής Εταιρείας,
xtzavaras@yahoo.gr 28
184. Παναγιώτα Τζιβάρα, Επίκ. Καθη- γήτρια της Ιστορίας του Νέου Ελληνι- σμού του ∆.Π. Θράκης,
ptzivara@he.duth.gr 185. Αντώνης Τζιώτης, Φιλόλογος,
antonistziotis@yahoo.gr 186. Ιωάννης Τουμπακάρης, Αρχιτέ- κτων, iktoumpak@yahoo.gr 187. Κωνσταντίνος Τουμπακάρης, Πολιτικός Μηχανικός, MSc στην Προ- στασία Μνημείων, kitoump@yahoo.gr 188. Αλεξάνδρα Τράντα, ∆ρ Αρχαι- ολόγος-Μουσειολόγος, TrantaA@piraeusbank.gr 189. Αγαμέμνων Τσελίκας, Φιλόλογος και Παλαιογράφος-Προϊστάμενος του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρ- χείου του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης, agatselikas@gmail.com 190. ∆ημήτρης Τσικριτσής, ∆ρ Μηχα- νολόγος,University of Edinburgh, Ed- inburgh, Scotland, United Kingdom, dtsikritsis@gmail.com 191. Μηνάς Τσικριτσής, ∆ρ, Συνεργά- της στον Τομέα Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής του ΕΚΠΑ, mtsikritsis@gmail.com 192. Ευανθία Τσιριγώτη, Τμήμα Βιολο- γίας, ΠΜΣ Εφαρμογές στην Βιολογία, ekateriniadou@vri.gr 193. Λίζυ Τσιριμώκου, Ομότ. καθηγή- τρια του Τμήματος Φιλολογίας του Α. Π. Θεσσαλονίκης, firaris@lit.auth.gr, tsirimok@otenet.gr 194. Γεώργιος Τσομπάνογλου, Καθη- γητής, του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
g.tsobanoglou@soc.aegean.gr
195. Γεώργιος Τσούτσος, Πολιτικός Επιστήμων-Ιστορικός Ερευνητής, goertsou1@cyta.gr 196. Όλγα Φιλανιώτου, Επίτ. Έφορος Αρχαιοτήτων, olgaphil@otenet.gr 197. Αλέκος Φλωράκης, ∆ρ Εθνολόγος - Λαογράφος, alflorakis@hotmail.com 198. Εμμανουήλ Φραγκίσκος, Ομότ. ∆ιευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών ερευνών/ Ε.Ι.Ε.,
liskos2001@yahoo.gr 199. Βασίλης Φραγκουλόπουλος, Νο- μικός-Οικονομολόγος, Msc, vfragoulopoulos@gmail.com 200. Σοφία Φραγκουλοπούλου, ∆ρ Αρ- χαιολογίας του ΕΚΠΑ,Υπουργείο Πολι- τισμού και Αθλητισμού, ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, fragoulopoulous@gmail.com 201. Σταμάτιος Φριτζίλας, Προϊστάμε- νος του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μου- σείων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσση- νίας, sfritzilas@gmail.com 202. Ιωάννης Χατζάκης, ∆ρ Νομικής- Κύριος Ερευνητής στο Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού ∆ικαίου της Ακαδημίας Αθηνών, giovan- nichatzakis@yahoo.gr 203. Λεονάρδος Χατζηανδρέου, Ιστο- ρικός Ερευνητής, leonardoshatz@gmail.com 204. ∆ημήτρης Χατζηλαζάρου, ∆ρ Βυ- ζαντινής Αρχαιολογίας, Αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλά- δων, dimlazarou@yahoo.gr 205. Ιωάννης Χατζόπουλος, Ομότ. Καθηγητής στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
Εισηγητές | Lecturers
ihatz@aegean.gr 206. Μαρία Χιδίρογλου, Αρχαιολόγος στο Τμήμα Συλλογών Αγγείων Μικρο- τεχνίας και Μεταλλοτεχνίας του Εθνι- κού Αρχαιολογικού Μουσείου, mchidiroglou@culture.gr, και mariachidiroglou@gmail.com 207. Βασίλειος Χρηστίδης, πρ. Καθη- γητής Πανεπιστημίων Columbia και Ιωαννίνων, ∆ιευθυντής του Ινστιτού- του Ελληνοανατολικών και Αφρικανι- κών Σπουδών, christv2@otenet.gr 208. Βασιλική Χρυσοβιτσάνου, Αν. Καθηγήτρια Αρχαιολογίας, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου ∆υτικής Αττικής, vchryso@otenet.gr 209. Κυριακή Χρυσού – Καρατζά, Εν- τεταλμένη Ερευνήτρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών,
kchryssou@academyofathens.gr 210. Μαρία Χωριανοπούλου, Φιλόλο- γος, marylaz96@gmail.com 211. Στέφανος Ψαρράς, Ιστορικός-∆ρ Φιλολογίας, psarras.stefanos@gmail.com
29
Πρόεδροι των Συνεδριών | Chairs of the Sessions
30
∆ημήτρης Αδαλής, Φυσικός
Καθηγητής ΕΚΠΑ ∆ημήτριος Αθανασούλης, Προϊστάμενος
Μανόλης Λιγνός, ∆ικηγόρος, ∆ημοσιογράφος Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
Αντώνης Μανιός, Εκπαιδευτικός Πρωτοπρεσβύτερος Νεκτάριος Αλεξόπουλος
Στέλιος Μαρινάκης, Αρχιτέκτων Αγγελική Βάβουλα, Ιστορικός
Μαρία Μάρκου, ∆ικηγόρος ∆ημήτριος Βενιέρης, Φιλόλογος
Γεώργιος Μαστορόπουλος, Αρχαιολόγος Βασίλειος Βρούτσης, ∆ικηγόρος
Γεώργιος Μαυρογιαννόπουλος, Ομ. Καθ. Γεωπονικής Σπύρος Γαβαλάς, Φιλόλογος
Στέλιος Μαυρογιαννόπουλος, ∆ικηγόρος Γιάννης Γκούφας, Μαθηματικός
Φώτιος Μαυρομάτης, ∆ικηγόρος Γιώργος Γκούφας, Μαθηματικός
Ιάκωβος Ναυπλιώτης – Σαραντηνός, ∆ικηγόρος Αριστείδης Γρατσίας, Εκπαιδευτικός
Ιάκωβος Ορφανός, Φυσικός Καλλιόπη ∆έτση, Φιλόλογος
Ιωάννης Ποσάτζης, ∆ικηγόρος Μιχάλης Καλαϊτζής, πρώην Πρόεδρος
Ιωάννης Προμπονάς, Ομότ. Καθηγητής ΕΚΠΑ Κοινότητας ∆αμαριώνα
Μανόλης Προμπονάς, Εκπαιδευτικός ∆ιονύσιος Καλαμάκης, Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Αρχιμ. Γεώργιος Ρουσάκης, Ιατρός Αικατερίνη Καμηλάκη – Πολυμέρου, τ. ∆ιευθύντρια του
Γαρυφαλιά Στρούβαλη, Οικονομολόγος ΚέντρουΛαογραφίαςτηςΑκαδημίαςΑθηνών
Αλέκος Φλωράκης, Εθνολόγος – Λαογράφος Γιάννης Κοντόπουλος, Εκπαιδευτικός
Στράτος Φουτάκογλου, Εκπαιδευτικός Παναγιώτης Κοντός, Γλωσσολόγος
∆ημήτριος Χατζηλαζάρου, ∆ρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας Βασίλειος Κορρές, πρώην Έπαρχος Νάξου
Ματθαίος Χατζηπέτρος, Εκπαιδευτικός Μανόλης Κορρές, Φιλόλογος Σοφία Κρητικού, Φυσικός Βασίλειος Λαμπρινουδάκης, Ομότιμος


Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :