Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στο Μέτρο "Οριστική Παύση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων"

Από τις Υπηρεσίες Αλιείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε με Κωδ. ΑΡ 34.1/αριθ. 1710/7-11-2017 (ΑΔΑ 7ΘΧA4653ΠΓ-MMA) Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη πράξεων στο Μέτρο 6.1.10 «Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων» και αφορούν στη δράση «Διάλυση αλιευτικού σκάφους» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.
Δικαιούχοι των Οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 6.1.10 «Οριστική Παύση των....
αλιευτικών δραστηριοτήτων» είναι φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, που είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες, για τουλάχιστον ένα (1) έτος, επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και πληρούν τους όρους και τις προύποθέσεις του επαγγελματία αλιέα, όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία ή νόμιμοι κληρονόμοι αυτών.
Τα σκάφη για τα οποία θα χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση πρέπει πληρούν τους όρους και Τις προύποθέσεις του άρθρου 5 της Πρόσκλησης.
Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης ηλεκτρονικά από τις 9-11-2017 και ώρα 10:00 μέχρι τις 04.12.2017 8 ώρα 15.00 μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχέιρισης ΕΠΑΛΘ « aposyrsi.alieia.gr » και μετά την οριστικοποίησή της παράγεται αποδεικτικό που θα πρέπει να υπογράφουν όλοι οι ιδιοκτήτες του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους, όπως αυτοί αναφέρονται στην επαγγελματική άδεια του σκάφους, θα συντάσσεται εις διπλούν φάκελος με τα δικαιολογητικά αντίγραφα και θα αποστέλλεται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας του ΥΠΑΑΤ, Μιχαλακοπούλου 103 , Τ.Κ. 115 27 Αθήνα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας του ΥΠ.Α.Α.Τ. (Τηλ. 213 1501184, 213 15O1160, 213 1501186, 213 15O1181), στη Δ/νση Αλιείας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Τηλ. 22413 64881, 22413 64882, 22413 64884), στη Δ/νση Αλιείας Κυκλάδων (Τηλ. 2281098829), στο Τμήμα Αλιείας Καλύμνου (Τηλ.:2243059419) και στο Τμήμα Αλιείας Νάξου (Τηλ. 22853 61455).-
\--
AKRESENTRATAMPO Ε.Π
Ο Γενικός Διευθυντής
Πουλής Ιωάννης

Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :