Τρίτη, Ιουνίου 01, 2021

Ψήφισμα για το Σχέδιο Νόμου για την Αυτοδιοίκηση με τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών»

Το υπό ψήφιση νομοσχέδιο παραβιάζει κατάφωρα βασικές αρχές της ισότιμης εκπροσώπησης και της δημοκρατίας. Αποτελεί το επιστέγασμα των αντιδημοκρατικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης, που ξεκίνησαν ήδη από το 2019 τότε που, μεταξύ άλλων, οι Οικονομικές Επιτροπές των Δήμων απέκτησαν υπερεξουσίες και κρίσιμες αρμοδιότητες με τεχνητές πλειοψηφίες. Τα κυριότερα σημεία, που καθιστούν το νομοσχέδιο αντιδραστικό, είναι τα ακόλουθα:

1.                  η εκλογή Δημάρχου από την πρώτη Κυριακή με ποσοστό 43% και κατάληψη 60% των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου, περιορίζει την λαϊκή νομιμοποίηση που έδινε το 50% συν μία ψήφος και καταργεί την......

αναλογική εκπροσώπηση με βάσει την ψήφο των πολιτών.

2.                  η μείωση του αριθμού των Δημοτικών και Κοινοτικών συμβούλων, προτείνεται χωρίς κανένα αντικειμενικό λόγο, στερεί την συμμετοχή και αντιπροσώπευση μεγαλύτερου μέρους της τοπικής κοινωνίας, στην λήψη αποφάσεων για τα τοπικά θέματα. Ειδικά σε έναν Δήμο σαν τον δικό μας με είκοσι έξι (26) κοινότητες και πέντε (5) νησιά, μία τέτοια μείωση στον αριθμό των δημοτικών συμβούλων, θα περιορίσει και την δίκαιη αντιπροσώπευση των χωριών στο Δημοτικό Συμβούλιο.

3.                  Για το πλαφόν του 3%, που προτείνεται από την κυβέρνηση, αφ’ ενός δεν υπάρχει καμμία αντικειμενική εξήγηση, αφ’ ετέρου περιορίζει επίσης τη αναλογική εκπροσώπηση με βάσει την ψήφο των πολιτών

4.                  Η ανεξάρτητη κάλπη για την εκλογή των τοπικών συμβουλίων πρέπει να διατηρηθεί καθώς ενισχύει τον θεσμό και δίνει κίνητρα σε ενεργούς ανθρώπους να συμμετέχουν στα κοινά, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να «τίθενται υπό την ομπρέλα» οποιουδήποτε δημοτικού συνδυασμού. Στην αντίθετη περίπτωση, ενεργοί πολίτες, που ωστόσο δεν θέλουν να συνεργάζονται εκλογικά με δημοτικές παρατάξεις που επί το πλείστον είναι κομματικές, θα αποκλείονται από την συμμετοχή στα κοινά.

5.                  Το επίσης το να προτείνεται αύξηση των παραβόλων συμμετοχής στα ψηφοδέλτια εν μέσω οικονομικής κρίσης, θα αποκλείσει περεταίρω τις ανέργους και εργαζόμενους από τη συμμετοχή.

 

Ζητούμε να μην τροποποιηθούν οι διατάξεις. Που αφορούν στα ανωτέρω θέματα.

Το παρόν ψήφισμα να αποσταλεί στους βουλευτές Κυκλάδων στο αρμόδιο Υπουργείο, την ΠΕΔ Ν. Αιγαίου και την  Κ.Ε.Δ.Ε..
 Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α Κοινότητας Χώρας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 

Το Τοπικό Συμβούλιο Χώρας κατά τη Συνεδρίαση της 12-04 2021 με την με αριθμό 6/2021 Κατά Πλειοψηφία απόφασή του εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα με θέμα τις επερχόμενες αλλαγές στην Αυτοδιοίκηση : 

Α 

1. Συμμετοχή στην επαναδιαμόρφωση του νομοσχεδίου. 

2. Αποφασιστικές αρμοδιότητες και πόρους για τις Κοινότητες. 

3. Ανεξάρτητη κάλπη για την ανάδειξη των Συμβουλίων Κοινότητας και εκλογή με απλή αναλογική. 

4. Ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των επιπέδων των Κοινοτήτων, 

5. Ζητούμε την εμπιστοσύνη της Πολιτείας όπως μας την έδωσαν οι πολίτες μέσα από τις Δημοκρατικές Αρχές. 

6. Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων να εκδώσει ψήφισμα στήριξης για την διατήρηση και την ενίσχυση του θεσμού των Κοινοτήτων. 

7. Καλούμε τους πολίτες να στηρίξουν τον αγώνα των Κοινοτήτων. 

Υπέρ του Ψηφίσματος ψήφισαν οι Τοπικοί Σύμβουλοι Βασαλάκης Εμμανουήλ, Φρατζέσκος Δημήτριος, Χουζούρης Νικόλαος και Περράκη Γεωργία. 

Κατά του Ψηφίσματος ψήφισαν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μαυρογιάννης Ευθύμιος και οι Τοπικοί Σύμβουλοι Γιαννάκης Γεώργιος και Κληρονόμος Βασίλειος οι οποίοι διαφώνησαν μόνο ως την παράγραφο 3 και πιο συγκεκριμένα με τη διατήρηση της μεθόδου της απλής αναλογικής για την ανάδειξη Συμβουλίων Κοινοτήτων. 

Μο πρόεδρος του Συμβουλίου 

Μαυρογιάννης Ευθύμιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 2ης/2021 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων της 12ης Απριλίου 2021. Αριθμός Απόφασης: 7/2021 ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) Νάξου». 

Στη Νάξο, σήμερα την 12η του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Νάξου μέσω Τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 και 88 του νόμου 3852/2010 και μετά την με αρ. πρωτ. 11/9-4-2021 πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας Νάξου η οποία απεστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντες όλοι, ήτοι: Παρόντες : Μαυρογιάννης Ευθύμιος (Πρόεδρος), Γιαννάκης Γεώργιος, Κληρονόμος Βασίλειος, Χουζούρης Νικόλαος, Περράκη Γεωργία, Φρατζέσκος Δημήτριος και Βασαλάκης Εμμανουήλ. Απόντες: Κανείς (0). 

Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο Αξαόπουλος Νικηφόρος, υπάλληλος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου. 

Οι Τοπικοί Σύμβουλοι Βασαλάκης Εμμανουήλ και Φρατζέσκος Δημήτριος εισηγούμενοι το 2ο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης είπαν : 

"Η βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία για την βελτίωση ποιότητας της ζωής των κατοίκων της Χώρας και της εξυπηρέτησης των επισκεπτών. Είναι εμφανές σε όλους μας ότι η πόλη μας εδώ και χρόνια ασφυκτιά υπό την πίεση των πολλών οχημάτων που την επισκέπτονται, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ την ίδια στιγμή δεν φαίνεται στον ορίζοντα η δημιουργία εκείνων των συνθηκών που θα επιλύσουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα προβλήματα, αφού η ανάπτυξη σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, αν και έχει ανατεθεί εδώ και περίπου τέσσερα (4) χρόνια, έχει βαλτώσει. Η οργάνωση του δημοσίου χώρου και της κυκλοφορίας αυτοκινήτων πεζών, ποδηλάτων και αυτοκινήτων πρέπει να προχωρήσει χωρίς αναβολή. Ως Κοινότητα οφείλουμε να αιτηθούμε να ενημερωθούμε εγγράφως από τον Δήμο που οφείλεται αυτή καθυστέρηση και να απαιτήσουμε την ολοκλήρωση του σχεδίου και την υλοποίηση του, καθώς κάθε χρόνος που περνάει χωρίς να γίνεται τίποτα προς αυτήν την κατεύθυνση, όχι μόνο χειροτερεύει την ζωή μας στην πόλη μας, αλλά επιπλέον περιορίζει τις δυνατότητες της ως ενός θελκτικού τουριστικού προορισμού, 

Να εκδοθεί σχετική απόφαση με το εξής περιεχόμενο που θα δημοσιευθεί και στα Μ.Μ.Ε.: 

Η βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία για την βελτίωση ποιότητας της ζωής των κατοίκων της Χώρας και της εξυπηρέτησης των επισκεπτών. Είναι εμφανές σε όλους μας ότι η πόλη μας εδώ και χρόνια ασφυκτιά υπό την πίεση των πολλών οχημάτων που την επισκέπτονται, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ την ίδια στιγμή δεν φαίνεται στον ορίζοντα η δημιουργία εκείνων των συνθηκών που θα επιλύσουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα προβλήματα, αφού η ανάπτυξη σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, αν και έχει ανατεθεί εδώ και περίπου τέσσερα (4) χρόνια, έχει βαλτώσει. Η οργάνωση του δημοσίου χώρου και της κυκλοφορίας αυτοκινήτων πεζών, ποδηλάτων και αυτοκινήτων πρέπει να προχωρήσει χωρίς αναβολή. Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε από τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων να μας ενημερώσει εγγράφως που οφείλεται αυτή καθυστέρηση και απαιτούμε την άμεση ολοκλήρωση και υλοποίηση του ΣΒΑΚ, καθώς κάθε χρόνος που περνάει χωρίς να γίνεται τίποτα προς αυτήν την κατεύθυνση, όχι μόνο χειροτερεύει την ζωή μας στην πόλη μας, αλλά επιπλέον περιορίζει τις δυνατότητες της ως τουριστικού προορισμού". 

Το λόγο πήρε ο Τοπικός Σύμβουλος Χουζούρης Νικόλαος ο οποίος συμφώνησε με την εισήγηση και πρότεινε ως απαραίτητη προϋπόθεση τη σύνδεση του Σ.Β.Α.Κ. Νάξου με το Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.) Νάξου. 

Το λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ο οποίος είπε ότι δεν θεωρεί ότι η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του Σ.Β.Α.Κ. Νάξου οφείλεται σε ολιγωρία ή παραλείψεις του Δήμου και απόδειξη αυτού είναι ότι πολύ νωρίτερα από πολλούς άλλους δήμους ξεκίνησε τη διαδικασία υλοποίησής του παρότι δεν ήταν νομοθετικά υποχρεωμένος. Τους ενημέρωσε επίσης ότι σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.4784/2021 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 40/Α'/16-03-2021 καθορίζεται η υποχρέωση έναρξης κατάρτισης ΣΒΑΚ εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου ήτοι έως 17 Μαρτίου 2022 από τους Ο.Τ.Α. α' βαθμού με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) κατοίκων. Με λίγα λόγια δηλαδή καταλαβαίνουμε την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του ΣΒΑΚ αλλά όχι και ότι αποτελεί εμπόδιο για τον προγραμματισμό, υλοποίηση έργων κλπ που συνεχώς αναφέρετε στα Συμβούλια μας. Τέλος πρότεινε στη σχετική απόφαση να προστεθεί να ζητάμε από το Δήμο να μας ενημερώσει εγγράφως ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο επιθυμεί. 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Νάξου αφού έλαβε υπόψη : 

» Την εισήγηση των Τοπικών Συμβούλων κ. Βασαλάκη Εμμανουήλ και κ. 

Φρατζέσκου Δημήτριου. » Τις τοποθετήσεις του Προέδρου και των μελών του Τοπικού Συμβουλίου. - Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Η βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία για την βελτίωση ποιότητας της ζωής των κατοίκων της Χώρας και της εξυπηρέτησης των επισκεπτών. Είναι εμφανές σε όλους μας ότι η πόλη μας εδώ και χρόνια ασφυκτιά υπό την πίεση των πολλών οχημάτων που την επισκέπτονται, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ την ίδια στιγμή δεν φαίνεται στον ορίζοντα η δημιουργία εκείνων των συνθηκών που θα επιλύσουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα προβλήματα, αφού η ανάπτυξη σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας, αν και έχει ανατεθεί εδώ και περίπου τέσσερα (4) χρόνια, έχει βαλτώσει. Η οργάνωση του δημοσίου χώρου και της κυκλοφορίας αυτοκινήτων πεζών, ποδηλάτων και αυτοκινήτων πρέπει να προχωρήσει χωρίς αναβολή. Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε από τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων να μας ενημερώσει, εγγράφως ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο επιθυμεί, που οφείλεται αυτή καθυστέρηση και απαιτούμε την άμεση ολοκλήρωση και υλοποίηση του ΣΒΑΚ, με απαραίτητη προϋπόθεση να συνδέεται με το Π.Ε.Α.Λ. Νάξου, καθώς κάθε χρόνος που περνάει χωρίς να γίνεται τίποτα προς αυτήν την κατεύθυνση, όχι μόνο χειροτερεύει την ζωή μας στην πόλη μας, αλλά επιπλέον περιορίζει τις δυνατότητες της ως τουριστικού προορισμού. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στα Μ.Μ.Ε. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μαυρογιάννης Ευθύμιος 

ΤΑ ΜΕΛΗ Γιαννάκης Γεώργιος Κληρονόμος Βασίλειος Χουζούρης Νικόλαος Περράκη Γεωργία Φρατζέσκος Δημήτριος Βασαλάκης Εμμανουήλ 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 7/2021. 

azov ko 

Ακριβές Αντίγραφο Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

 

Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :