Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

Σχετικά με τις "προσλήψεις" Νηπιαγωγών, στα Δημόσια Νηπιαγωγεία, μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
            Δύο σχεδόν μήνες μετά την έναρξη του σχολικού έτους και εκατοντάδες εξακολουθούν να παραμένουν τα κενά στα νηπιαγωγεία της χώρας μας. Ολοήμερα τμήματα δεν λειτουργούν, Νηπιαγωγεία παραμένουν κλειστά και χιλιάδες προνήπια είναι εκτός Δημόσιου Νηπιαγωγείου. Όλα αυτά εξαιτίας της μη πρόσληψης του απαραίτητου αριθμού Νηπιαγωγών, προκειμένου να .....
καλυφθούν τα κενά.
            Το Υπουργείο Παιδείας επικαλείται την έλλειψη πιστώσεων για τη μη κάλυψη των κενών. Ταυτόχρονα όμως χρηματοδοτεί , μέσω ΕΣΠΑ, προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας του ΟΑΕΔ για διάφορες ειδικότητες, μεταξύ των οποίων και οι νηπιαγωγοί, με μισθούς 490 ευρώ !!! το μήνα.
            Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας γνωρίζει πάρα πολύ καλά πως η πρόσληψη εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία από άλλο φορέα, πλην του Υπουργείου Παιδείας, είναι παράνομη και αντισυνταγματική. Και αυτό γιατί :
Α) . Ο Ν. 3848/2010  στα άρθρα 4 και  5  προβλέπει:
".....Άρθρο 4 (Παράγραφος 1 και 2)
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μά­θησης και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται το αργότερο εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου κάθε έτους και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, ανακοινώνονται οι κενές θέσεις που πρόκειται να κα­λυφθούν, ο αριθμός κατά κλάδο και ειδικότητα, κατά περιοχή διορισμού και δυσπρόσιτο σχολείο. Οι εκπαι­δευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών, με την ίδια απόφαση καλούνται να υποβάλουν δήλωση προτίμησης μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία.
2. Ο διορισμός των εκπαιδευτικών διενεργείται με βάση τη σειρά τους στον τελικό πίνακα κατάταξης εκ­παιδευτικών και τις δηλωθείσες προτιμήσεις."
Άρθρο 5 ( Παράγραφος 2)
1.       " .... Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευ­τικών στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτε­ροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται με βάση πίνακες κατάταξης, οι οποίοι συντάσσονται ανά κλάδο ή ειδικότητα για κάθε σχολικό έτος από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων."
Β) Το  άρθρο 16 του Συντάγματος ορίζει ρητά  ότι  "... H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους".
            Για το θέμα υπάρχει και η 2592/1999 τελεσίδικη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο οποίο είχε προσφύγει η ΔΟΕ το 1995 προκειμένου να ακυρώσει τον οργανισμό της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Βοιωτίας, που παρενέβαινε στα θέματα της Εκπαίδευσης.
            Η απόφαση, μεταξύ άλλων , αναφέρει και τα εξής :
Παρά το γεγονός  ότι  κατά το Σύνταγμα και τον Ν. 3848/2010 κανείς άλλος πλην του Υπουργείου Παιδείας δεν μπορεί να κάνει προσλήψεις εκπαιδευτικών στα Δημόσια Σχολεία, το θέμα που "άνοιξε" είναι ιδιαίτερα σοβαρό και πρέπει να γίνει κυρίαρχο για τον κλάδο , αφού είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της εκπαίδευσης , μετά το Σύνταγμα του 1911, που γίνεται  προσπάθεια καταστρατήγησης του τρόπου πρόσληψης των εκπαιδευτικών . 
Το συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών της Π.Ε.  οφείλει άμεσα να αντιδράσει και να απαιτήσει :
1.      Την κάλυψη όλων των κενών με προσλήψεις μόνιμων και αναπληρωτών νηπιαγωγών,  μέσω του Υπουργείου Παιδείας,
2.      Την κατάργηση αυτών των προγραμμάτων και τη μεταφορά των σχετικών πιστώσεων  στο Υπουργείο Παιδείας.

Ταυτόχρονα να αξιοποιήσει όλα τα νομικά μέσα, έτσι ώστε να γίνει  σαφές και στα στελέχη εκπαίδευσης ( Περ. Δ/ντές, Δ/ντές Εκπαίδευσης ) πως τυχόν  αποδοχή τέτοιων προσλήψεων είναι παράνομη και αντισυνταγματική  με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
            Ολόκληρος ο κλάδος, σε καμιά περίπτωση, δεν πρέπει να επιτρέψει την  καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και τη διάλυση της Δημόσιας Εκπαίδευσης.
Δημήτρης Μπράτης
Μ.Π από http://www.alfavita.grBookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :