Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

Προσφυγή Συμεώνογλου

ΠΡΟΣ  ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
(άρθρο 227 Ν.3852/2010)
Βαρσαμά Συμεώνογλου  του Ιωάννη, Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, κατοίκου Χώρας Νάξου.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ
Της υπ’ αριθμ. πρωτ. 141/7-1-2013 απόφασης – ανακοίνωσης του.....
Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Εμμανουήλ Μαργαρίτη.
Κοινοποιούμενη
 1. Γραφείο κΥπουργού Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 2. Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κΙωάννη Μαχαιρίδη.
 3. Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κΓεώργιο Πουσσαίο.
 4. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Νάξου.

***********************
Ο παρακάτω υπογραφόμενος, Βαρσαμάς Συμεώνογλου του Ιωάννη, Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου,  προσφεύγω με τη παρούσα  κατά της υπ’ αριθμ. 141/7-1-13 απόφασης-ανακοίνωσης του Δημάρχου Νάξου και ζητώ την ακύρωσής της για τους κάτωθι ορθούς, νόμιμους και βάσιμους λόγους:
Στις εκλογές τις 7ης Νοεμβρίου 2010, ήμουν υποψήφιος στη Δημοτική Κοινότητα Χώρας Νάξου με τον συνδυασμό «ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ» του νυν Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Εμμανουήλ Μαργαρίτη. Ο συνδυασμός αυτός πλειοψήφησε στις εκλογές ενώ εγώ, στο τοπικό συμβούλιο Νάξου, έλαβα τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης (635).
Στη συνέχεια, την Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2011 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως ίσχυε τότε, συνήλθε το συμβούλιο της δημοτικής Κοινότητας Νάξου και προέβη σε αρχαιρεσίες από τις οποίες ομόφωνα εξελέγην Πρόεδρος αυτής,  με αντιπρόεδρο τον κ. Σπυρίδωνα Παπαδόπουλο και μέλη του συμβουλίου, τους κ.κ Ανδριανή Ξενάκη, Σταμάτιο Καπίρη και Νικόλαο Σέργη, αναλαμβάνοντας αυθημερόν τα καθήκοντά μας.
Κατόπιν, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 290/22-11-2011 δήλωσή μου, απευθυνόμενη στον Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ανεξαρτητοποιήθηκα από τον συνδυασμό «ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ» παραμένοντας όμως ανεξάρτητος σύμβουλος και Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου μέχρι και σήμερα.
Όπως ήδη γνωρίζετε  ο νόμος 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», ο οποίος ψηφίστηκε τον Απρίλιο του περασμένου έτους, επέφερε αρκετές τροποποιήσεις στο νόμο υπ’ αριθμ. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7.6.2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», μεταξύ δε αυτών ήταν και η αλλαγή του τρόπου επιλογής των Προέδρων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που μέχρι τότε εκλέγονταν από τα τοπικά συμβούλια.

Σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1&2 Ν.3852/2010, όπως οι διατάξεις αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 6 παρ. 16 Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11.04.2012) με έναρξη ισχύος την 1.1.2013,

"1. Πρόεδρος  του συμβουλίου δημοτικής κοινότητας  είναι ο υποψήφιος του συνδυασμού της πλειοψηφίας που έχει λάβει τουςπερισσότερους σταυρούς προτίμησης και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης.
2. Αν η  θέση του προέδρου του συμβουλίου  της δημοτικής κοινότητας κενωθεί  λόγω θανάτου ή παραίτησης  ή έκπτωσης από το αξίωμα  ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου ή εκείνος που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης δεν αποδεχθεί εγγράφως τη θέση, το αξίωμα καταλαμβάνει ο επόμενος σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλος του συνδυασμού της πλειοψηφίας."

Από τις ανωτέρω διατάξεις, προκύπτει με σαφήνεια ότι για τον προσδιορισμό του αιρετού που από 1/1/2013 αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου Δημοτικής Κοινότητας, ο νομοθέτης ανατρέχει στο χρόνο διενέργειας των τελευταίων εκλογών απαιτώντας να συντρέχουν σωρευτικά, στο πρόσωπό του νέου προέδρου, οι εξής δύο ρητές προϋποθέσεις: 1) Να ήταν υποψήφιος του συνδυασμού της πλειοψηφίας στις τελευταίες δημοτικές εκλογές (εν προκειμένω σε αυτές της 7ης Νοεμβρίου 2010) και 2) Να έχει λάβει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.
Η χρήση του νομικού όρου «υποψήφιος» στην ανωτέρω διάταξη σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαία ή εκ παραδρομής τεθείσα και τούτο διότι είναι σαφής η βούληση του νομοθέτη να προσδιορίσει πέραν των άλλων και χρονικά, το σημείο στο οποίο θα πρέπει να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις  που προβλέπει και απαιτεί να συντρέχουν στο πρόσωπο του νέου προέδρου, τοποθετώντας τις στο διάστημα πριν τις εκλογές και με καταληκτική ημερομηνία αυτή της διενέργειά τους, δεδομένου ότι μετά από τις εκλογές απόλλυται η ιδιότητα του «υποψηφίου» αντικαθιστάμενη από αυτή του «εκλεγμένου» ή «αιρετού». Με πιο απλά λόγια, δεν υπάρχουν υποψήφιοι μετά τις εκλογές! Αντίθετη ερμηνεία δεν βρίσκει κανένα λογικό ή νομικό έρεισμα, αφού σε τέτοια περίπτωση η λεκτική διατύπωση του νόμου θα έπρεπε να είναι εντελώς διαφορετική με επιπλέον εδάφια ή παραγράφους και με ρητές διατυπώσεις για τυχόν ασυμβίβαστα, όπως ακριβώς συμβαίνει με πληθώρα άλλων νόμων.
Κατόπιν των ανωτέρω, όντας  αυτή η νομική και πραγματική κατάσταση  και  θεωρώντας μετά βεβαιότητας ότι παραμένω από 1/1/2013 στη θέση του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, αφού α) ήμουν υποψήφιος με τον συνδυασμό της πλειοψηφίας στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 και β) είχα εκλεγεί πρώτος σε σταυρούς προτίμησης στο τοπικό συμβούλιο της Νάξου, ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προέβη όλως αιφνιδίως και με πρόδηλη προχειρότητα στην έκδοση της προσβαλλομένης απόφασης-ανακοίνωσης, που κοινοποιήθηκε στη Δημοτική μας Κοινότητα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 233/10-1-2013 έγγραφό του.
Με την απόφαση αυτή, ενεργώντας χωρίς καμία νομιμοποίηση, χωρίς καν να ζητήσει και να λάβει οποιαδήποτε γραπτή γνωμάτευση, εισήγηση ή έστω διευκρίνηση από τα αρμόδια όργανα (υπουργείο Εσωτερικών, Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, νομικούς συμβούλους του Δήμου, δημοτικό συμβούλιο κ.α) όπως επανειλημμένα του είχα τονίσει ότι έπρεπε να είχε πράξει, αλλά ερμηνεύοντας παντελώς αυθαίρετα και λανθασμένα τις διατάξεις του αρ. 6 παρ. 16 Ν.4071/2012, ουσιαστικά με καθαίρεσε από τη θέση του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, αντικαθιστώντας με, με τον μέχρι τότε αντιπρόεδρο κ. Σπυρίδωνα Παπαδόπουλος, ο οποίος στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 είχε εκλεγεί δεύτερος με τον συνδυασμό της πλειοψηφίας (στον οποίο παραμένει), αναγνωρίζοντας πλέον αυτόν ως τον νέο πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου. Ο λόγος δηλαδή της απομάκρυνσής μου, κατά τον δήμαρχο, ήταν η ανεξαρτητοποίησή μου από τον συνδυασμό του, αδιαφορώντας επιδεικτικά για όλους εκείνους τους συμπολίτες μας που έδειξαν, με τη ψήφο τους, εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Προφανώς για τον ίδιο, αλλά όχι ευτυχώς για το νομοθέτη, ο συνδυασμός του βρίσκεται πάνω από τις ψήφους και τη βούληση των συμπολιτών μας.
Οι πρόεδροι των Δημοτικών κοινοτήτων εκλέγονται από τον λαό και δεν διορίζονται, ούτε επιβάλλονται, από τον Δήμαρχο ώστε να καθαιρούνται με μια απλή απόφαση – ανακοίνωση του γραφείου του. Αυτή είναι και η αιτία, που για λόγους νομιμοφάνειας, η προσβαλλομένη απόφαση περιελήφθη του τύπου της «ανακοίνωσης». Εάν ήμουν αντιδήμαρχος, διορισμένος από αυτόν θα είχε κάθε δικαίωμα και να με καθαιρέσει. Κανένα δικαίωμα όμως δεν του δίνει ο νόμος να με απομακρύνει από τη θέση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας.
  Στις δημοκρατίες κοινώς ονομαζόμενες «Δυτικού τύπου» και στα Συντάγματά τους υπάρχει η θεμελιώδης αρχή πως  «Ό,τι δεν απαγορεύεται από το νόμο με σαφή, ρητό και κατηγορηματικό τρόπο, επιτρέπεται». Η επιλογή αυτή είναι ανάγλυφα κατοχυρωμένη στο ελληνικό Σύνταγμα. Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος, αφενός "όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση" των δικαιωμάτων του ανθρώπου και αφετέρου "οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας". Εφόσον  δηλαδή ένας περιορισμός δεν προβλέπεται απευθείας από το Σύνταγμα πρέπει να προβλέπεται από τον νόμο. Ο νόμος αυτός που προβλέπει περιορισμό δικαιώματος  δεν μπορεί να είναι ένα "σιωπηρό έθιμο", μία "ερμηνεία" ή μια "πάγια πρακτική" της διοίκησης. Πρέπει να είναι ρητός και κατηγορηματικός.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση από καμία διάταξη  νόμου δεν προβλέπεται η απαγόρευση ανάληψης καθηκόντων προέδρου Δημοτικής Κοινότητας από αιρετό πρώτο σε σταυρούς προτίμησης ανεξάρτητο σύμβουλο, όταν αυτός ανεξαρτητοποιήθηκε, μετά την εκλογή του, από τον συνδυασμό της πλειοψηφίας. Αν ο νομοθέτης ήθελε να αποκλείσει τους ανεξάρτητους συμβούλους από τη θέση αυτή ρητώς θα προέβλεπε μια τέτοια εξαίρεση – ασυμβίβαστο.
Επιπλέον σε περίπτωση που δεχθούμε αντίθετη ερμηνεία, εκ των πραγμάτων θα οδηγούμασταν μετά βεβαιότητας σε αντιδημοκρατικές και αυταρχικές συμπεριφορές εκ μέρους των Δημάρχων εκείνων, που θέλοντας να απομακρύνουν για οποιονδήποτε λόγο μη αρεστούς προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, θα το επιτύγχαναν ευκολότατα απλά και μόνο διαγράφοντάς τους με οποιαδήποτε πρόφαση ή αίτια από τους συνδυασμούς τους, ενέργειες που σαφώς δεν συνάδουν με το πνεύμα του νόμου. Όπως επίσης, ο υποστηρικτής και συνταχθείς με τη τελευταία αυτή, λανθασμένη κατ’ εμέ, ερμηνεία, θα πρέπει να απαντήσει τεκμηριωμένα και στο ερώτημα του ποιος θα είναι τελικά πρόεδρος σε πλειάδα εναλλακτικών περιπτώσεων και σεναρίων, που δεν έχουν συμπεριληφθεί στις ανωτέρω διατάξεις. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρω τη περίπτωση που οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας παραιτούνταν ή ανεξαρτητοποιούνταν ή τέλος πάντων δεν αποδέχονταν τον διορισμό τους κατ’ άρθρο 6 παρ. 16 περ. 2 Ν.4071/2012 και ο επόμενος υποψήφιος σε σταυρούς προτίμησης ήταν κάποιος ανεξάρτητος ή μέλος του συνδυασμού της μειοψηφίας. Θα έμεναν οι Δημοτικές Κοινότητες ακέφαλες προκειμένου να μην διοριστεί πρόεδρος ο ανεξάρτητος σύμβουλος ή ο εκλεγμένος με τον συνδυασμό της μειοψηφίας; Έτσι θα προστατευόταν το δημόσιο συμφέρον, που ο νομοθέτης πρώτος προσπαθεί να εξασφαλίσει; Είναι πράγματι αυτή η βούληση του; Προφανώς και όχι διότι διαφορετικά όλες αυτές, διόλου απίθανες «επιπλοκές», όφειλαν και θα είχαν προβλεφθεί ρητώς στο εν λόγω νομοθέτημα.    
    Καθ’ όλο το διάστημα που είμαι πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, προσπαθώ με όλες μου τις δυνάμεις να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις μου και να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης που έδειξαν και δείχνουν στο πρόσωπό μου οι συμπολίτες μου. Θα συνεχίσω να ασκώ τα καθήκοντά μου με σύνεση και υπευθυνότητα παρά τη πληθώρα των προβλημάτων που καθημερινά αντιμετωπίζουμε ως νεοσύστατος θεσμός. Ουδέποτε ήταν στις προθέσεις μου η παραμονή μου με κάθε κόστος στη θέση του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, ούτε αντιμετωπίζω διλήμματα του τύπου «πρόεδρος ή τίποτα» αλλά δεν ανέχομαι την αδικία και την αυθαιρεσία, ειδικά όταν αυτή προέρχεται από αιρετούς. Βασικός λόγος για τον οποίο υποβάλλω τη παρούσα προσφυγή μου είναι για να καλύψω το κενό και την απραξία του Δημάρχου να ζητήσει εγκαίρως, ως όφειλε, γραπτή γνωμάτευση επί του συγκεκριμένου νομικού θέματος ώστε να αποφανθούν τα αρμόδια όργανα, αφήνοντας στη άκρη επιπόλαιες, αυθαίρετες, προσωπικές και λανθασμένες εν προκειμένω ερμηνείες ή εκτιμήσεις.
Εκτός των άλλων, η προσβαλλομένη απόφαση του Δημάρχου δημιούργησε σωρεία προβλημάτων στη λειτουργία της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου αλλά και στους πολίτες της, αφού στη τοπική κοινωνία δημιουργήθηκε σχεδόν αυτομάτως αίσθηση «μπάχαλου» για τον Δήμο, αναρωτιόντουσαν και αναρωτιούνται σε ποιον θα πρέπει εφεξής να απευθύνονται, ποιος θα υπογράφει τα έγγραφα της Κοινότητας, ποιος θα εξυπηρετεί τους συμπολίτες μας για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους και ποιος εν τέλει θα είναι εφεξής ο πρόεδρος της Κοινότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυσάρεστης αυτής κατάστασης και της δυσλειτουργίας που προκλήθηκε στη Κοινότητα από τις ενέργειες του Δημάρχου, ήταν ότι έγγραφα που κανονικά θα έπρεπε να υπογράφονται από τον πρόεδρο, τελικά υπογράφηκαν και συνεχίζουν να υπογράφονται από τον αντιπρόεδρο ως «δεύτερο» πρόεδρο. Συγκεκριμένα την 31/12/2012 τελευταία ημέρα της προηγούμενης θητείας μου και πριν τεθεί σε ισχύ το αρ. 6 παρ. 16 Ν. 4071/2012, υπεγράφη εν αγνοία μου άδεια ταφής από τον αντιπρόεδρο, σαν πρόεδρο, χωρίς καμία δική μου ενημέρωση. Οι πράξεις αυτές είναι προφανώς άκυρες και βλάπτουν ανεπανόρθωτα το δημόσιο συμφέρον.
Επειδή σύμφωνα  με τη ισχύουσα νομοθεσία, παραμένω στη  θέση του Προέδρου της Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου, ως ο υποψήφιος του συνδυασμού της πλειοψηφίας που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στις τελευταίες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές (7ηςΝοεμβρίου 2010).
Επειδή η  προσβαλλόμενη απόφαση του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η οποία  αναθέτει καθήκοντα προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου στον σύμβουλο κ. Σπυρίδωνα Παπαδόπουλο είναι άκυρη και μη νόμιμη, βασιζόμενη εξ ολοκλήρου σε λανθασμένη ερμηνεία του αρ. 6 παρ. 16 Ν.4071/2012 και δεν τηρήθηκε καμία από τις προϋποθέσεις που επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία.
Επειδή η προσβαλλομένη απόφαση δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της δημοτικής κοινότητας, στη σύνθεση του τοπικού συμβουλίου, στη σύνταξη και υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων της, ταλαιπωρώντας έτσι τους δημότες της Νάξου, που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν από την Δημοτική Κοινότητα και τον πρόεδρό της.
Επειδή εκτός  των άλλων έχω και άμεσο έννομο συμφέρον στην άσκηση της παρούσας προσφυγής, ως εν ενεργεία πρόεδρος  της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου και ευθέως θιγόμενος από την προσβαλλομένη απόφαση, καθότι με αυτή ουσιαστικά καθαιρούμαι παρανόμως.
Επειδή προς εξυπηρέτηση του Δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει να επιλυθεί το συντομότερο δυνατόν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τη προσβαλλόμενη και μονομερή απόφαση του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Επειδή σε κάθε περίπτωση είμαι διατεθειμένος  να σας παράσχω και με την προσωπική  μου παρουσία οποιαδήποτε συνδρομή ή διευκρίνιση τυχόν μου ζητηθεί.
Επειδή σας  υποβάλλω συνημμένα και τα κάτωθι έγγραφα:
  1. Αντίγραφο της υπ αριθμπρωτ. 141/7-1-2013 προσβαλλομένης πράξης.
  2. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 7ης Νοεμβρίου 2010 για την εκλογή δημοτικών αρχών στο Δήμο «Νάξου και ΜικρώνΚυκλάδων»όπως δημοσιεύθηκαν την 10/11/2010 από το Πρωτοδικείου Νάξου.
  3. Το από 19/12/2010 Πρωτόκολλο Ορκομωσίας.
  4. Το υπ αριθμ. 1/2-1-2011 πρακτικό του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξουμε το οποίο εκλέχθηκα πρόεδρος αυτής.
  5. Την υπ αριθμ. πρωτ. 290/22-11-2011 δήλωση ανεξαρτητοποίησής μου από τον συνδυασμό «ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΔΡΑΣΗ».
  6. Την υπ αριθμπρωτ. 233/10-1-2013 κοινοποίηση της προσβαλλομένης απόφασης στη Δημοτική Κοινότητα Νάξου.
Επειδή η  υπό κρίση προσφυγή μου ασκείται εμπρόθεσμα είναι δε νόμιμη, βάσιμη και αληθινή στηριζόμενη στις διατάξεις των αρ. 227 και 228 Ν.3582/2010.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου  δικαιώματός μου
ΠΡΟΣΦΕΥΓΩ
 Κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 141/7-1-2013 απόφασης – ανακοίνωσης του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Εμμανουήλ Μαργαρίτη και ζητώ την ακύρωση και εξαφάνισή της.
ΖΗΤΩ ομοίως την ακύρωση και εξαφάνιση κάθε προηγούμενης σχετικής απόφασης ως μη νόμιμης και έγκυρης λόγω των ελλείψεών τους και την μη τήρηση των προβλεπομένων από τη κείμενη  και ισχύουσα νομοθεσία.
ΖΗΤΩ επίσης με την παρούσα κατ΄ άρθρο 228 Ν.3852/2010 την ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ της προσβαλλομένης πράξης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της παρούσας προσφυγής μου, δεδομένου ότι από την εκτέλεση της προσβαλλομένης απόφασης και μέχρι την εξέταση της υπό κρίσης προσφυγής, θα ζημιωθεί ανεπανόρθωτα το Δημόσιο συμφέρον η δε βλάβη που θα υποστώ εγώ ως εν ενεργεία πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας θα είναι δυσχερώς επανορθώσιμη, αφού μέχρι τότε θα έχω απομακρυνθεί από τη θέση και τα καθήκοντά μου.


Μετά  τιμής,
Νάξος, 14/1/2013
Ο προσφεύγωνΒαρσαμάς  Ι. Συμεώνογλου
Πρόεδρος της  Δημοτικής Κοινότητας Νάξου

Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

9 σχόλια :

Ανώνυμος είπε...

Μάκη δείξε στους άσχετους και αστοιχείωτους ότι είσαι σοβαρός ,ξέρεις και μπορείς.

Ανώνυμος είπε...

Μακη επειδη σε ειχα καθηγητη, σε θυμαμαι καλά, ησουν φωνακλάς (να επιβάλεσε), ασχετος και ακαλιέργητος. Ευτυχως σε πειραν χαμπάρει όλοι.

Ανώνυμος είπε...

εσένα κουτόβλακα αν σε είχε μαθητή ο Μάκης τουλαχιστο το όνομα σου θα το έγραφες σωστά.αλλά δείχνεις ότι είσαι μαθητής των αγράμματων και απολίτιστων που παρασέρνουν το δήμαρχο,αν δεν είσαι κάποιος από αυτούς.Οιμαθητές του Μάκη έχουν γνώσεις ,ευγένεια ,εντιμότητα και πολιτισμό.

Ανώνυμος είπε...

έτσι όπως τον περιγράφεις τον Μάκη τον μπέρδεψα με τον Σωκράτη κ τον Πλάτωνα!! ευγένεια εντιμότητα πολιτισμό χαχαχαχχα ούτε γιος του να σουνα

Ανώνυμος είπε...

ΡΕ ΜΑΚΗ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕΣ ΕΡΓΟ.

Ανώνυμος είπε...

Ρε μαγκες θα τρελάθουμε, για πια παιδεια του Μάκη... μιλατε μονο τα ανεκδοτα και τα αστειάκια θυμόμαστε, όλοι είχαμε τον Μακή καθηγητη, γιατι έκανε μάθημα σταθερα τις ιδιες ταξης.
Αλήθεια αγώνα για να μορφωσεις τους μαθητές σου έκανες Μάκη? Μάλλον στο τέλος της καριέρας σου καταλαβες και το δήλωσες μαλιστα ότι είναι ΒΑΡΒΑΡΟΙ αρα η παιδεία που τους παριχες ηταν να διαμορφώνεις βαρβαρους..... και μην πεις ότι ητανε βαρβαροι (ακαλλιεργιτοι) γιατι εχεις ευθυνη....

Ανώνυμος είπε...

δε βγάζει κανένα νόημα το κειμενάκι σου ,το μυαλό και η αγωγή σου είναι σαν την ορθογραφία του και τη συνταξη του .Τρεξε κατευθεία στο νηπιαγωγείο.

Ανώνυμος είπε...

Άντε ρε Μάκη να σώσει ο θεός να τελειώσει γιατί βαρεθήκαμε πια...και να σε βλέπουμε και να σε ακούμε και έργο ακόμα ΤΊΠΟΤΑ..

Ανώνυμος είπε...

Αλλαξε τους τα φωτα ειναι ασχετοι οι ανθρωποι...οπως ειναι ολα τους....σιγα μη σ αφηνανε εσυ εχεις αποψη....