Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

Α Ν Α Κ  Ο Ι Ν Ω Σ Η
Σας  γνωστοποιούμε  ότι  ο Δικηγορικός Σύλλογος Νάξου,  προέβη στη σύναψη και υπογραφή σύμβασης χρηματοδότησης  με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την υλοποίηση  του προγράμματος΄΄ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ΄΄ μέχρι το τέλος του έτους 2013.
Στα πλαίσια  της υλοποίησης του προγράμματος αυτού, αποδέχθηκε τη χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς για την........
παροχή νομικής κάλυψης  αμοιβής και εξόδων  για παράσταση στο δικαστήριο, καθώς και για άλλες εξωδικαστικές ενέργειες, (π.χ. έκδοση ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως, επίδοση εγγράφων κ.λ.π.), σε ανηλίκους ή νέους έως 30 ετών και για υποθέσεις που αφορούν σε
Α.- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ :
1.- Περιπτώσεις κακοποίησης  και  ενδοοικογενειακής βίας (για τις γυναίκες η υπηρεσία παρέχεται ως την ηλικία των 35).
2.- Παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων(για τις γυναίκες η υπηρεσία παρέχεται ως την ηλικία των 35 ετών).
3.- Χρήση απαγορευμένων ουσιών και τέλεση αξιόποινων πράξεων που σχετίζονται με τη χρήση απαγορευμένων ουσιών.
 B.- ΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ:
1.- Σε ανηλίκους (για όλες τις διαφορές).
2.- Σε νέους 18-30 ετών για αστικές διαφορές που προκύπτουν από ή έχουν συνάφεια με υποθέσεις που αφορούν κακοποίηση, παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων, ενδοοικογενειακή βία, χρήση απαγορευμένων ουσιών και τέλεση αξιόποινων πράξεων που σχετίζονται με τη χρήση απαγορευμένων ουσιών καθώς και για αστικές διαφορές οικογενειακού δικαίου. Ειδικότερα παρέχεται κατ΄ εξαίρεση νομική συνδρομή είτε για εξωδικαστικές ενέργειες είτε για παράσταση στο δικαστήριο για νέους μέχρι 35 ετών σε υποθέσεις επιμέλειας ανηλίκων παιδιών.
3.- Σε νέους 18-35 ετών για υποθέσεις και διαφορές που σχετίζονται με την εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.
Γ.- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ :
Σε ανηλίκους, και κατά προτεραιότητα σε ασυνόδευτους ανηλίκους για διαφορές που προκύπτουν από ή αφορούν ιδίως σε υποβολή  αντιρρήσεων κατά διοικητικής κράτησης, έκδοση δικαστικής απόφασης απέλασης, έλεγχο και ενημέρωση των ασυνόδευτων ανηλίκων για το περιεχόμενο και τη σημασία των εγγράφων-υπηρεσιακών σημειωμάτων που τους αποδίδονται, ορθή καταγραφή προσωπικών στοιχείων, διαδικασία ασύλου, παράσταση στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση και απόδοση δημοσίων εγγράφων, έκδοση-ανανέωση άδειας παραμονής βάσει του Ν. 3386/2005, εθελοντικό επαναπατρισμό, διασφάλιση κοινωνικών δικαιωμάτων(ένταξη στην εκπαίδευση, πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη).
Δ.- ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΦΟΡΕΣ:
Σε ανηλίκους  και νέους έως 30 ετών (για όλες τις διαφορές).
Το Πρόγραμμα  δεν καλύπτει την περίπτωση νομικής  συνδρομής συμβολαιογράφου,  και  εμπορικών διαφορών.
Ο/Η επωφελούμενος  θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση για νομική συνδρομή στο συμβεβλημένο στο Πρόγραμμα φορέα, δηλαδή στο Δικηγορικό Σύλλογο Νάξου, που πρωτοκολλείται τεκμηριώνοντας με την αίτηση τη δυσμενή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζονται με την αίτηση την οποία θα λαμβάνουν από το Δικηγορικό Σύλλογο Νάξου  είναι :
α.- Φωτοτυπία  ταυτότητας ή άλλου εν ισχύ εγγράφου, ώστε να προκύπτει η ηλικία του  ενδιαφερομένου.
β.- Στην περίπτωση  που μεσολαβεί κάποια Υπηρεσία (Επιμελητών Ανηλίκων, Εισαγγελία Ανηλίκων, Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ, ΕΚΚΑ, ΕΠΑΝΟΔΟΣ κ.α), και σχετική εισήγηση.
γ.- Επίσημο  έγγραφο από το οποίο να προκύπτει  η δυσμενής οικονομική κατάσταση  του αιτούντος. (π.χ. πιστοποιητικό  απορίας, αντίγραφο φορολογικής  δήλωσης γονέων ή του ίδιου, βεβαίωση του εφόρου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, βεβαιώσεις υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας κ.λ.π).
δ.- Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία  να αναφέρεται τυχόν προηγούμενη  στήριξη μέσω του Προγράμματος, καθώς και τα στοιχεία της συγκεκριμένης υπόθεσης.
O διορισμός των πληρεξουσίων δικηγόρων θα γίνεται από το Φορέα υλοποίησης του Προγράμματος, δηλαδή το Δικηγορικό Σύλλογο Νάξου, ο οποίος θα ενημερώνει τον αιτούντα τη νομική βοήθεια, για την ανάθεση της υπόθεσης στον πληρεξούσιο δικηγόρο.                                                                                                                                                                 Νάξος  11/1/2013
                                                    Για το Δ.Σ                                                                           
Η νόμιμη εκπρόσωπος
Μαρία Π. Μάρκου
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :