Πέμπτη, Δεκεμβρίου 13, 2012

Συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Νάξου με θέμα την διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων


Στη Νάξο, στο Δημοτικό Κατάστημα  σήμερα την 12η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 , συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 και 88 του νόμου 3852/2010 μετά την με αρ.πρωτ: 182/11-12-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου  ότι σε.....
σύνολο  5 μελών βρέθηκαν παρόντα 5, ήτοι:

Παρόντες: Βαρσαμάς Συμεώνογλου (Πρόεδρος ), Παπαδόπουλος Σπυρίδων, Σέργης  Νικόλαος, Σταμάτιος Καπίρης , Ανδριανή  Ξενάκη

Απόντες: ΚανείςΠαρούσα στη  συνεδρίαση  η υπάλληλος του  Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Πιτταρά Νεκταρία, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

 Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σήμερα το πρωί ενημερώθηκε από τον αρμόδιο υπάλληλο της Οικονομικής υπηρεσίας ότι έχουν γίνει αναμορφώσεις από τους Αντιδημάρχους κυρίους Λιανό και Πρωτονοτάριο σε δύο έργα της Δημοτικής Κοινότητας με το ποσό των 99.000 ευρώ περίπου. Κατόπιν ενημέρωσε το συμβούλιο ότι δεν έχει παρθεί τέτοια απόφαση από την Δημοτική Κοινότητα για αναμόρφωση προϋπολογισμού. Το συμβούλιο στο σημείο αυτό αποφάσισε να καλεστούν για διευκρινήσεις οι προαναφερόμενοι Αντιδήμαρχοι.

Οι Αντιδήμαρχοι ήρθαν στο συμβούλιο. Ο κ. Λιανός είπε ότι βάση του νόμου του «Καλλικράτη» μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει αναμορφώσεις στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Δημοτικής Κοινότητας ακόμη και χωρίς να υπάρχει εισηγητική απόφαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας για το σκοπό αυτό. Επίσης ο κ. Λιανός διάβασε το άρθρο του «Καλλικράτη» που αφορά τις Δημοτικές Κοινότητες.

Ο κ. Πρωτονοτάριος έκανε διευκρινήσεις  για τις Διαμορφώσεις κοινόχρηστων                                                                             χώρων Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.

Οι σύμβουλοι κύριοι Καπίρης  και Σέργης προτείνουν μετά την ενημέρωση  του Προέδρου να ζητηθεί να δοθούν γραπτές εξηγήσεις από το Δήμο διαβιβάζοντας την απόφαση του συμβουλίου στον κ. Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με το κάτωθι ερώτημα:

Αν έγιναν αναμορφώσεις σε έργα της Δημοτικής Κοινότητας εν αγνοία της χωρίς εισηγητική απόφασή της. Σε περίπτωση που συνέβη αυτό αν είναι νομικά σωστό. Επίσης ζήτησαν άμεση επίδοση της απόφασης στον κ. Δήμαρχο ώστε μετά την απάντηση να συγκληθεί εκ νέου εκτάκτως το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας για να συζητήσει  το θέμα του σημερινού συμβουλίου για λήψη σχετικής απόφασης.Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο  της Δημοτικής Κοινότητας  αφού έλαβε υπόψη του :

Την εισήγηση του Προέδρου
Την πρόταση των συμβούλων κ. κ. Σέργη και Καπίρη
Τις διευκρινήσεις των Αντιδημάρχων
Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010
Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε


                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑΝα ζητηθεί να δοθούν γραπτές  εξηγήσεις από το Δήμο διαβιβάζοντας την απόφαση του συμβουλίου στον κ. Δήμαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με το κάτωθι ερώτημα:

Αν έγιναν αναμορφώσεις σε έργα της  Δημοτικής Κοινότητας εν αγνοία της  χωρίς εισηγητική  απόφασή της. Σε περίπτωση που συνέβη αυτό αν είναι νομικά σωστό. Επίσης ζήτησαν άμεση επίδοση της απόφασης στον κ. Δήμαρχο ώστε μετά την απάντηση να συγκληθεί εκ νέου εκτάκτως το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας για να συζητήσει  το θέμα του σημερινού συμβουλίου για λήψη σχετικής απόφασης.                 Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 47/2012

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                

ΒΑΡΣΑΜΑΣ ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ                                                

                                                                       ΞΕΝΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ

                                                                       ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

                                                                       ΣΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

                                                                       ΚΑΠΙΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ

                      ΒΑΡΣΑΜ

Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :