Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

Προτάσεις για ανάπλαση αλσυλλίου Μετεωρολογικού Σταθμού και παραλιακής ζώνης, από λόφο Αγ. Γεωργίου έως το καρνάγιο

Στη Νάξο, στο Δημοτικό Κατάστημα  σήμερα την 27η του μηνός Αυγούστου  του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 , συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 και 88 του νόμου 3852/2010 μετά την με αρ.πρωτ: 124/23-08-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου  ότι σε σύνολο  5 μελών βρέθηκαν.....
παρόντα 3, ήτοι:
Παρόντες: Βαρσαμάς Συμεώνογλου (Πρόεδρος ), Παπαδόπουλος Σπυρίδων   Ανδριανή  Ξενάκη

Απόντες:  Σταμάτιος  Καπίρης, Σέργης Νικόλαος

Παρούσα στη συνεδρίαση  η υπάλληλος του Δήμου Νάξου  και Μικρών Κυκλάδων, Πιτταρά Νεκταρία, για την τήρηση των πρακτικών  του συμβουλίου.

 Ο Πρόεδρος ενημερώνοντας το συμβούλιο για το θέμα της ανάπλασης του αλσυλλίου πλησίον του Μετεωρολογικού Σταθμού και της παραλιακής ζώνης, από το λόφο του Αγ. Γεωργίου έως το καρνάγιο εισηγήθηκε τα εξής:

Να ζητηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να γίνει μελέτη για το χτίσιμο χαμηλής πεζούλας από την είσοδο του Μετεωρολογικού Σταθμού μέχρι τον νότιο μόλο.
Να γίνει δεντροφύτευση με αλμυρίκια στο αλσύλλιο του Μετεωρολογικού και στις δύο δυτικές παραλίες που αρχίζουν από το λόφο του Αγ. Γεωργίου μέχρι το νότιο μόλο.
Να σταλεί έγγραφο στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο υπενθυμίζοντας την απόφαση που είχαν λάβει και δεν υλοποίησαν σχετικά με την πεζοδρόμηση και ανάπλαση της περιοχής από το νότιο μόλο μέχρι το καρνάγιο (φωτισμός-δεντροφύτευση-παγκάκια).
Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά

 Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας  αφού έλαβε υπόψη του :

Την εισήγηση του Προέδρου
Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010
Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε
                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να ζητηθεί  από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να γίνει μελέτη για το χτίσιμο χαμηλής πεζούλας από την είσοδο του Μετεωρολογικού Σταθμού μέχρι τον νότιο μόλο.
Να γίνει δεντροφύτευση με αλμυρίκια στο αλσύλλιο του Μετεωρολογικού και στις δύο δυτικές παραλίες που αρχίζουν από το λόφο του Αγ. Γεωργίου μέχρι το νότιο μόλο.
Να σταλεί έγγραφο στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο υπενθυμίζοντας την απόφαση που είχαν λάβει και δεν υλοποίησαν σχετικά με την  πεζοδρόμηση και ανάπλαση της περιοχής από το νότιο μόλο μέχρι το καρνάγιο (φωτισμός-δεντροφύτευση-παγκάκια).


                 Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 33/2012

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                

ΒΑΡΣΑΜΑΣ ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ                                                

                                                                                                    ΞΕΝΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ

                                                                                                   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ

                      ΒΑΡΣΑΜΑΣ Ι.  ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :