Παρασκευή, Μαρτίου 17, 2023

Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ επί θητεία στο Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.

  ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Η Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου-Κέντρου Υγείας Νάξου, έχοντας υπόψη:  1.Τις διατάξεις :  

α. του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143/Α΄)  

β.της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν.2071/1992(Α΄123) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1  του άρθρου 35 του ν.4368/2016(ΦΕΚ 21 Α΄)  

γ.των παρ. 6 και 8 του άρθρου 23 του ν. 2519/21-08-1997 (ΦΕΚ 165 Α΄)  

δ.της παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 2737/1999 (ΦΕΚ 174 Α΄)  

ε.του άρθρου 19 παρα1 του ν 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α) όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 3 παρ.2  του ν 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α) και το άρθρο 66 παρ. 32 εδαφ Β του ν 3984//2011 (φεκ 150Α)και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 29 παρ 3 του ν.4025/2011 (ΦΕΚ228Α)  

στ. το άρθρου 2 παρ.2 του ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129Α) όπως συμπληρώθηκαν με ....

το αρθρο 34του ν.4325/2015 (ΦΕΚ47 Α)  

ζ.του άρθρου 25 παρ. 5 του ν.3868/2010 όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 27 παρ. 3 του ν 4461/2017 (ΦΕΚ 38Α) , και του άρθρου 41 του ν 4368/2016 (ΦΕΚ21Α)  

η.του άρθρου 22 παρ 1 του ν 4208/2013 (ΦΕΚ 252 Α), όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 44παρ.4  του ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21Α) αντίστοιχα και του άρθρου 22[αρ. 4 του ίδιου νόμου όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 43 παρ 1 του ν 4368/2016 (ΦΕΚ21Α)  

θ. των άρθρων 7 και 8 του ν4498/2017 (ΦΕΚ 172 Α) όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 4 και 5 του ν.4999/2022(ΦΕΚ 225 Α)  

ι. του ν.4622/2019(ΦΕΚ 133 Α) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

ια. του Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148 Α’) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως αυτό ισχύει  ιβ. του Π.Δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2  /Α΄)  

ιγ. Την με αρ. Υ32/9-9-2021 (ΦΕΚ 4185 Β’) Απόφαση του Πρωθυπουργού ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας  

ιδ. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 59426/16.8.2019 απόφαση διορισμού μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας στο Υπουργείο Υγείας (ΦΕΚ 578 ΥΟΔΔ)  

2. Το Π.Δ. 131/87 (ΦΕΚ 73/1987 τ.Α') «Χαρακτηρισμός ως προβληματικών και άγονων πόλεων ή κωμοπόλεων και ιατρικών ειδικοτήτων διάκρισή τους σε κατηγορίες και θέσπιση κινήτρων ιατρών»  

3.Την υπ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ 4493/16-1-2023(ΦΕΚ/Β/341) υπουργική απόφαση με θέμα «Ορισμός ιατρικών ειδικοτήτων για τη Συγκρότηση Συμβουλίων για θέσεις ειδικευμένων ιατρών και οδοντίατρων κλάδου ΕΣΥ νοσοκομείων και γενικών νοσοκομείων-κέντρων υγείας» 

4.την υπ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.11510/20-02-2023 (ΦΕΚ/Β/1021) υπουργική απόφαση με θέμα «καθορισμός διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων και κριτηρίων μοριοδότησης αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις Διευθυντή, Επιμ Α και Επιμ. Β κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων ΕΣΥ»  5.Την υπ αριθμ. 50/4-11-2021 ΠΥΣ με θέμα: α)έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2022,  β)Τροποποίηση της υπ αρ. 42/30-09-2020 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2021»  

6.Την υπ αριθμ. 31/27-9-2022 ΠΥΣ με θέμα : Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2023.  7. Την Γ4β/Γ.Π.οικ.1438/10,01,2020 Απόφαση του Υπουργού Υγείας περί διορισμού της Αναπληρώτριας  Διοικήτριας Φραγκίσκου Καλλίτσας του Δημητρίου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ15/14-01- 2020τ.Υ.Ο.Δ.Δ.  

8. Την υπ αρ πρωτ. 722/22-1-2020 πράξη του Διοικητή των Διασυνδεομένων Νοσοκομείων Γ.Ν. Σύρου –  Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γ.Ν Κ.Υ Νάξου Φραγκίσκου Καλλίτσα. Το ΦΕΚ 32/τ.ΥΟΔΔ-18-01-2023 περί παραταση θητείας της Αν.Διοικητριας  9.Τον Υ4α/39509/10-4-2012 (ΦΕΚ 1157/Β΄/2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Οργανισμός του Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου».  

10.Τη με αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/08-03-2023 απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Υγείας για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών και Οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ. (ΑΔΑΡΛΑΝ465ΦΥΟ-ΑΣΠ).  

11. Το γεγονός ότι η προκηρυσσόμενη θέση είναι κενή και μη δεσμευμένη.  

αποφασίζουμε 

Την προκήρυξη για την πλήρωση της παρακάτω επί θητεία μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ του Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου της 2ης ΥΠΕ ως εξής:  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΜΗΜΑ 

ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Α. Δικαίωμα Υποψηφιότητας:  

Για την παραπάνω θέση γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:  

1.Ελληνική ιθαγένεια, πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της ΕΕ.  

2. Άδεια άσκησης ιατρικού Επαγγέλματος 

3.Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας 

4.Χρόνο άσκησης στην ειδικότητα και συγκεκριμένα :α)για το βαθμό Επιμ Β , η κατοχή του τίτλου ειδικότητας β)για τον βαθμό Επιμελητή Α , η άσκηση ειδικότητας για δύο τουλάχιστον έτη και γ)  για το βαθμό Διευθυντή , η άσκηση ειδικότητας για τέσσερα τουλάχιστον έτη.  

Β. Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά και μοριοδοτούμενα προσόντα, τα κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση εγγραφής τους, επισυνάπτονται ηλεκτρονικά στην αίτησή τους σε αρχεία μορφής Pdf η JPEG(φωτογραφία) ή jpg ή x-png ή png χωρητικότητας μέχρι 2 ΜΒ.  

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσης ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. είναι τα εξής:  

1. Αίτηση-δήλωση η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr.  

2. Πτυχίο. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου της αλλοδαπής απαιτείται το πτυχίο με τη σφραγίδα της Χάγης, η επίσημη μετάφρασή του και η απόφαση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται. Όλα τα προαναφερόμενα θα πρέπει να υποβληθούν σε μορφή αρχείου/ων pdf ή jpg. 

3. Αρχείο pdf ή jpg με την απόφαση άδειας άσκησης ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος.  

4. Αρχείο pdf ή jpg της απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας. Για την κατάληψη θέσης Ιατρού Ε.Σ.Υ. απαιτείται: α) για το βαθμό Επιμελητή Β΄, η κατοχή του τίτλου ειδικότητας, β) για το βαθμό Επιμελητή Α΄, η άσκηση ειδικότητας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια και γ) για το βαθμό Διευθυντή,  η άσκηση ειδικότητας για τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια.  

5. Αρχείο pdf ή jpg με πρόσφατη βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου στην οποία να βεβαιώνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, η ασκούμενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησης της  

6. Αρχείο pdf ή jpg του Πιστοποιητικού γέννησης ή του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου. Όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και επίσημη μετάφραση των δικαιολογητικών αυτών. Όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και επίσημη μετάφραση των δικαιολογητικών αυτών και τίτλος ελληνομάθειας τύπου Β2 ή βεβαίωση γνώσης της ελληνικής από την αρμόδια επιτροπή του ΚΕΣΥ. Δεν απαιτείται τίτλος ελληνομάθειας για τους ιατρούς που είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή απόφοιτοι ελληνικού πανεπιστημίου ή διαθέτουν ισοτιμία και αντιστοιχία πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) ή έχουν αποκτήσει τίτλο ειδικότητας στην Ελλάδα.  

Εάν επιλέξει ελληνική τότε αρκεί το προαναφερόμενο αρχείο με το Πιστοποιητικό γέννησης ή το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου. Στην επιλογή Πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε μόνο θα πρέπει να αναρτηθεί αρχείο με τίτλο ελληνομάθειας τύπου Β2 ή βεβαίωση γνώσης της ελληνικής από την αρμόδια επιτροπή του ΚΕΣΥ ή τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή τίτλος ελληνικού πανεπιστημίου ή ισοτιμία και αντιστοιχία πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) ή τίτλος ειδικότητας στην Ελλάδα.  

7. Αρχείο pdf ή jpg της βεβαίωσης εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής, όπου είναι απαραίτητες και έχει εκδοθεί από το τμήμα ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας.  

Η βεβαίωση εκπλήρωσης ή απαλλαγής υπηρεσίας υπαίθρου θα πρέπει να έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής δικαιολογητικών.  

8. Είναι υποχρεωτική η υποβολή αρχείου pdf ή jpg με υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου για διορισμό ιατρού, στην οποία να αναφέρονται τα εξής:  

Για θέση ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

(α) δεν υπηρετώ σε θέση του κλάδου ιατρών Ε. Σ.Υ. ή υπηρετώ σε θέση του κλάδου ΕΣΥ με βαθμό και έχω συμπληρώσει συνεχή υπηρεσία πέντε (5) ετών στο Φορέα παροχής Υπηρεσιών υγείας στον οποίο υπηρετώ σήμερα.  

(β) δεν έχω παραιτηθεί από θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. πριν από τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών από το διορισμό μου ή σε αντίθετη περίπτωση ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παραίτησής μου.  

(γ) δεν έχω αρνηθεί διορισμό σε θέση του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. ή σε αντίθετη περίπτωση, ότι έχουν συμπληρωθεί δύο (2) χρόνια από την παρέλευση της προθεσμίας ανάληψης υπηρεσίας

9. Αρχείο pdf ή jpg βιογραφικού σημειώματος του υποψήφιου για διορισμό ιατρού. Επισημαίνεται ότι δεν αποτελεί υποχρεωτικό δικαιολογητικό άλλα υποβάλλεται για διευκόλυνση του συμβουλίουΓια την απόδειξη των ουσιαστικών προσόντων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμααπαιτείται η υποβολή αρχείων των επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων στα αντίστοιχα πεδία της εφαρμογής, όπως καθορίζονται στη σχετική απόφαση του καθορισμού των κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.  

10. Οι επιστημονικές εργασίες αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου περιληπτικάΑρχεία pdf ή jpg με το Εξώφυλλο και η σελίδα βιβλίου περιλήψεων ή δημοσιευμένων άρθρων θα πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με το πλήθος που θα δηλωθούν, όπως ορίζονται στη σχετική απόφαση των κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, ώστε να λάβει ο υποψήφιος για διορισμό ιατρός τα αντίστοιχα μόρια.  

11. Οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβάλλουν Αρχείο pdf ή jpg με πιστοποιητικό ελληνομάθειας τύπου Β2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ή από το σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εναλλακτικά αρχείο pdf ή jpg με βεβαίωση γνώσης της ελληνικής που έχει χορηγηθεί μετά από εξετάσεις ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), ή τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή τίτλος Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισοτιμία και αντιστοιχία πτυχίου ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) μετά από εξετάσεις ή τίτλος ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα.  

12. Για τις θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται με ειδική εμπειρία, για να λάβει ο υποψήφιος για διορισμό ιατρός την ανάλογη μοριτηση θα πρέπει να υποβάλλει αρχεία pdf ή jpg με τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις τα οποία θα την αποδεικνύουν. Εάν δεν διαθέτει τη ζητούμενη ειδική εμπειρίαμπορεί να δηλώσει και να λάβει τα μόρια που αντιστοιχούν στη προϋπηρεσία που διαθέτει μετά την λήψη της ειδικότητάς του.  

Γ. Επισημάνσεις:  

Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές της ημεδαπής. Στα αρχεία pdf ή jpg των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό.  

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ) και ΔΙΑΔΠ/Φ Α.2.3/21119/1-9-2014 (ΑΔΑ: ΒΜ3ΛΧ-ΥΝ9) εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή αντίγραφα ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών, υπό την προϋπόθεση να φαίνεται ότι τα αντίγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο

Από 01/01/2022 δεν ισχύουν οι περιορισμοί στην υποβολή υποψηφιότητας για την κάλυψη θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ., όπως ορίζονταν στις διατάξεις του τρίτου άρθρου του ν.4655/2020 και συγκεκριμένα οι ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. δεν οφείλουν να παραιτηθούν από τη θέση τους προκειμένου να θέσουν υποψηφιότητα σε άλλη θέση ειδικευμένου ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ.. Συνεπώς οι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. μπορούν να διεκδικήσουν άλλη θέση ίδιου ή ανώτερου βαθμού από αυτόν που κατέχουν εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του ν.4999/2022. 

Δ. Προθεσμία και Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων: 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 21/03/2023 ώρα 14:00 (μεσημέρι) και λήγει στις 31/03/2023 ώρα 24:00  

Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλει μία (1) ηλεκτρονική αίτηση ανά έγκριση προκήρυξη θέσεωνΣτην αίτηση ο υποψήφιος δύναται να δηλώσει έως τρεις (3) θέσεις της ειδικότητάς του για το σύνολο των προκηρυγμένων θέσεων σε νοσοκομεία και γενικά νοσοκομεία- κέντρα υγείας, σε όλες τις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Π.Ε) και έως τρεις (3) θέσεις της ειδικότητάς του για το σύνολο των προκηρυγμένων θέσεων σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μίας(1) μόνο ΔΥΠΕ, δηλώνοντας υποχρεωτικά και τη σειρά προτίμησής του. Στο ανώτατο όριο των παραπάνω θέσεων δεν συμπεριλαμβάνονται οι θέσεις στο ΕΚΑΒ στην περίπτωση που συμπεριλαμβάνονται στην ίδια έγκριση προκήρυξης 

Η αίτηση δήλωση υποψηφιότητα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Υγείας esydoctors.moh.gov.gr, με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής του ΤΑΧΙSNET.  

α) τα αναγκαία για την εγκυρότητα συμμετοχής του υποψηφίου στη διαδικασία επιλογής, τα οποία καλούνται «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Α», σύμφωνα με τον πίνακα 1 του παραρτήματος, καθώς και β) τα αποδεικτικά της μοριοδότησης των υποψηφίων τα οποία καλούνται «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Β», (οι ενδιαφερόμενοι θα ανατρέχουν στο ΦΕΚ 1021/Β/23-02-2023), που αφορούν στα ουσιαστικά προσόντα, τα οποία μοριοδοτούνται και συμπληρώνονται σύμφωνα με τους πίνακες 2,  

3, 4, 5,6 και 7 του παραρτήματος (ΑΔΑ:6ΛΠΜ465ΦΥΟ-ΕΥΕ)  

Η αίτηση-δήλωση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), ως προς την ακρίβεια των δηλούμενων σ' αυτήν στοιχείων του υποψηφίου.  

Δεδομένου ότι η επεξεργασία των αιτήσεων-δηλώσεων γίνεται ηλεκτρονικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα τετραγωνίδια και πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης δήλωσης που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.  

Η ηλεκτρονική αίτηση-δήλωση μετά την οριστική καταχώρισή της παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφήη οποία αναγράφει και τον αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής αίτησης. Εάν δεν συμπληρωθούν επιλεγούν τα υποχρεωτικά τετραγωνίδια-πεδία, τότε η αίτηση δεν καταχωρείται και είναι αδύνατο να υποβληθεί. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων-δηλώσεων δεν είναι εφικτή, όμως ο υποψήφιος δύναται, εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, να ακυρώσει την υποβληθείσα και να υποβάλει εκ νέου αίτηση-δήλωση.  

Τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά και μοριοδοτούμενα προσόντα, τα κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση εγγραφής τους, επισυνάπτονται ηλεκτρονικά στην αίτησή τους σε αρχεία μορφής Pdf ή JPEG  (φωτογραφία), χωρητικότητας μέχρι 2 MB. 

  

Το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψήφιους ιατρούς οποιοδήποτε δικαιολογητικό ή έγγραφο (τύπου Β'), είτε γιατί κρίνει ότι είναι απαραίτητο για τη διαδικασία είτε λόγω ενδεχόμενου τεχνικού προβλήματος σε κάποιο από τα υποβληθέντα αρχεία (τύπου Α' και Β').  

Ε. Έλεγχος Αιτήσεων/Δηλώσεων Υποψηφιοτήτων:  

Mετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, καταρτίζεται αυτοματοποιημένα  κατάλογος υποψηφίων, σύμφωνα με τα δηλωθέντα προσόντα και προτιμήσεις τους, με σειρά κατάταξης  ανά θέση/θέσεις, δυνάμει των προβλεπόμενων κριτηρίων αξιολόγησης, πλην της συνέντευξης.  Το τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ. της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας  διαβιβάζει ηλεκτρονικά τους αυτοματοποιημένους καταλόγους υποψηφίων στις αρμόδιες Διευθύνσεις  Ανθρώπινου Δυναμικού των οικείων Δ.Υ.ΠΕ., του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και του ΕΚΑΒ, οι  οποίες άμεσα τους διαβιβάζουν στις Γραμματείες των Συμβουλίων Κρίσεων και Επιλογής.  Ο αυτοματοποιημένος κατάλογος αναρτάται, από το συμβούλιο, στον ιστότοπο της Δ.Υ.ΠΕ. προς ενημέρωση  των Υποψηφίων.  

Περισσότερες διευκρινήσεις για τον Καθορισμό κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, μοριοδότησης και αναμοριοδότησης, Συνέντευξης και επιλογής για θέσεις κλάδου Ιατρών και Οδοντιάτρων ΕΣΥ, οι ενδιαφερόμενοι θα ανατρέχουν στη με αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.11510/20-02-2023  (ΦΕΚ 1021/Β/23.02.2023) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας υποψηφιοτήτων και κριτηρίων μοριοδότησης, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις Διευθυντή, Επιμελητή Α΄ και Επιμελητή Β΄ κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.» (ΑΔΑ: 6ΛΠΜ465ΦΥΟ-ΕΥΕ

Ανάρτηση:  

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010(ΦΕΚ112/τ.Α) και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας dpnp_a@moh.gov.gr. Κοινοποιείται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους, ενώ αποστέλλεται στη 2η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ , προκειμένου να αναρτηθεί στον ιστότοπό της . Επίσης ολόκληρη η προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ αναρτάται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Νοσοκομείου μας www.naxoshospital.gr  

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑ 


Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :