Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Απλουστεύονται οι διαδικασίες χορήγησης πιστοποιητικού από την Πυροσβεστική

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄1586/21-6-2013 αριθμός Πυροσβεστικής Διάταξης 13/2013 περί απλοποίησης διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις του Κλάδου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι πλέον για την χορήγηση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας απαιτούνται:

*Υπεύθυνη Δήλωση του  Ν. 1599/1986 από το μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικό στην.......... οποία θαδηλώνεται ότι τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονταιαπό την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.


*Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης στηνοποία δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί όλα τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονταιαπό την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας.


*Λοιπά δικαιολογητικά έγγραφα που προβλέπονται ήδη από την ισχύουσα νομοθεσία, κατά περίπτωση.Κατόπιν η Πυροσβεστική Αρχή χορηγεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας στις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στα παραπάνω σχετικά ΧΩΡΙΣ τη διενέργεια αυτοψίας.Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας


Ιωάννης Ευαγ. Παπαδόπουλος Ευάγγελος Αθαν. Καραμανής


« ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» Περιφερειακός Χώρας Νάξου Τ.Κ.: 84300 Νάξος, Κυκλάδων

Τηλ.: 22850-23011 FAX: 22850-23211

http://www.naxosisland.gr, e-mail: naxosfiloxenia@gmail.com , naxosfiloxenia.blogspot.com
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :