Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

Εγγραφές νηπίων στο 1ο και 2ο Παιδικό Σταθμό Δήμου Νάξου και Μικρών ΚυκλάδωνΣΧΕΤ.: Η υπ’αρ. ΚΥΑ 4108729-11-2017 (ΦΕΚ 4242/τ.Β΄/5-12-2017)
Σε συνέχεια της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης και ενόψει της υποβολής των αιτήσεων εγγραφής νηπίων για τον 1ο και 2ο Παιδικό Σταθμό, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:
1. Δικαίωμα εγγραφής στους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά που έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
2. Καθιερώνεται υποχρεωτικά το σύστημα  μοριοδότησης για την επιλογή των νηπίων.
3. Για την εγγραφή των παιδιών στους....
Παιδικούς Σταθμούς προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:
1)   Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.
2)   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
3)   Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης,
4)   Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).
5)   Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
6)   Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασηςMantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
7)   Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.
8)   Υπεύθυνη δήλωση για την παραλαβή των νηπίων από τον Παιδικό Σταθμό.
9)   Για την εγγραφή νηπίων αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
10)              Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.
4. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιλογής κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους με ανακοίνωση που αναρτάται στα γραφεία του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 10 Μαΐου μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους και σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί. Εντός του μηνός Ιουνίου συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. και συγκροτεί ειδική Επιτροπή Επιλογής, στην οποία μετέχει και παιδαγωγικό προσωπικό. Η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα επιλογής βάσει μορίων, τον οποίο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση, σε ειδική συνεδρίαση, απόφασης επιλογής των φιλοξενουμένων παιδιών.
Η απόφαση επιλογής και ο πίνακας επιλαχόντων, με σειρά προτεραιότητας βάσει μορίων, αναρτώνται στα γραφεία του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους.
5. Για την επανεγγραφή απαιτούνται τα δικαιολογητικά της παρ.4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, αντί των υπό στοιχείων β. και γ. δικαιολογητικών, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.
6. Η αίτηση επανεγγραφής υπάγεται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς μοριοδοτείται, με την απαραίτητη προϋπόθεση της μη ύπαρξης οικονομικών οφειλών (τροφείων) στο ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

 

                                               

                                                                                                                        Ο Πρόεδρος  


                                                                                                                                                                         Μιχαήλ Μαρούλης
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :