Πέμπτη, Νοεμβρίου 12, 2015

Έναρξη εργασιών κατασκευής συνδέσεων εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης παραλιακών οικισμών

Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η κατασκευή των συνδέσεων στο νέο αγωγό αποχέτευσης που διέρχεται από τις περιοχές Μικρή Βίγλα, Ορκός, Πλάκα, Αγία Άννα, Άγιος Προκόπιος, Στελίδα και στο τμήμα «Βαγιά» - Αεροδρόμιο- Naxos Camping έως 500 μ. προς τη Χώρα.
Προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η κατασκευή των αναμονών διακλάδωσης και σύνδεσης στο νέο αγωγό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να προσέλθουν στο γραφείο Ύδρευσης του Δήμου, για να υποβάλουν σχετική αίτηση, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
1.       Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου
2.       Αντίγραφα οικοδομικών αδειών (αρχικής, αναθεωρήσεων, νομιμοποιήσεων, κλπ.)
3.       Βεβαίωση Μηχανικού για την υφιστάμενη κατάσταση του.....
οικοπέδου (σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα της υπηρεσίας)
4.       Υπεύθυνη Δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη υδραυλικού (μόνο για νέες συνδέσεις)

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό Αποχέτευσης, η σύνδεση των ακινήτων στο δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης είναι υποχρεωτική, τόσο για νέες συνδέσεις ακινήτων, όσο και για ακίνητα που είναι ήδη συνδεδεμένα με το υφιστάμενο προς κατάργηση παραλιακό αποχετευτικό δίκτυο πίεσης. Ωστόσο, λόγω του περιορισμένου αριθμού αναμονών διακλάδωσης που θα υλοποιηθούν σε πρώτη φάση, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Κάθε αίτηση θα εξετάζεται με τη σειρά υποβολής της, ενώ οι συνδέσεις θα γίνονται με τη σειρά πληρωμής της δαπάνης.
Η Δαπάνη Εργασιών Διακλάδωσης, όπως έχει καθοριστεί στον Κανονισμό Αποχέτευσης, έχει ως εξής:
1.              Σύνδεση επί τσιμεντοστρωμένης οδού: 329,99 €/ τεμ. πλέον Φ.Π.Α.
2.              Σύνδεση επί ασφαλτοστρωμένης οδού: 302,82 €/ τεμ. πλέον Φ.Π.Α.
3.              Σύνδεση επί χωμάτινης οδού: 276,44 €/ τεμ. πλέον Φ.Π.Α.

Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση των αναμονών διακλάδωσης, οι ιδιοκτήτες θα κληθούν, μετά από έγγραφη ειδοποίηση και προκειμένου να ολοκληρωθεί η σύνδεσή τους στο δίκτυο, να καταβάλουν το εφάπαξ Τέλος Σύνδεσης, βάσει τετραγωνικών μέτρων κάθε ακινήτου.

Για την υλοποίηση του έργου θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία, με βάση και το άρθρο 9 του Κανονισμού Αποχέτευσης:
1.       Υποβολή αίτησης σύνδεσης από τους ιδιοκτήτες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
2.       Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών, αυτοψία στο προς σύνδεση ακίνητο και έγκριση (ή αιτιολογημένη απόρριψη) αίτησης και καθορισμός Δαπάνης Εργασιών Διακλάδωσης ανάλογα με το είδος της οδού (χωμάτινη, τσιμεντοστρωμένη, ασφαλτοστρωμένη) από το οποίο διέρχεται το δίκτυο αποχέτευσης.
3.       Εξόφληση από τους ιδιοκτήτες της Δαπάνης Εργασιών Διακλάδωσης .
4.       Κατασκευή από τον Δήμο αναμονής παροχής αποχέτευσης, χωρίς να ολοκληρώνεται η σύνδεση του ακινήτου στο φρεάτιο προσαρμογής.
5.       Μετά την ολοκλήρωση κάθε επιμέρους λειτουργικού τμήματος του συνολικού έργου κατασκευής δικτύων αποχέτευσης παραλιακών οικισμών και την έναρξη λειτουργίας του, θα ειδοποιούνται εγγράφως οι αντίστοιχοι ιδιοκτήτες για την καταβολή του εφάπαξ τέλους σύνδεσης αποχέτευσης.
6.       Καταβολή από τους ιδιοκτήτες των Τελών Σύνδεσης Αποχέτευσης με βάση το εμβαδό των ακινήτων τους.
7.       Χορήγηση από τον Δήμο της Άδειας Σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης, μετά από έλεγχο εξόφλησης των προβλεπόμενων τελών για όλα τα κτίσματα του ακινήτου.
8.       Οι ιδιοκτήτες με δική τους φροντίδα και δαπάνη, θα κατασκευάζουν το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης των ακινήτων τους έως το φρεάτιο προσαρμογής (αναμονή) που θα έχει κατασκευαστεί από το Δήμο, σύμφωνα με τα παραπάνω.
9.       Οι συνδέσεις που θα πραγματοποιηθούν αυθαίρετα, χωρίς την ως άνω Άδεια Σύνδεσης, θεωρούνται παράνομες και θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Ύδρευσης του Δήμου, στο τηλ. 22853-60139.


Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :