Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Λ.Τ. Νάξου

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμεναρχείου Νάξου την Τρίτ 19 Ιουλίου 2016 και ώρα 11:00 πμ σε τακτική συνεδρίαση , για να συζητήσουμε τα κάτωθι θέματα
1) Επικαιροποιηση μελέτης "Εργασίες ευπρεπισμού και αποκατάστασης κτιρίου αναμονής επιβατών λιμένα Νάξου".
2) Έγκριση 1" πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την.....
εκπόνηση μελέτης Πλαίσιο έργων ανάπτυξης λιμένα Νάξου"
3) Έγκριση 4" λογαριασμού για ΗΜ εγκαταστάσεις λιμενικής ζώνης Νάξου.
4) Έγκριση 1"εντολής πληρωμής έργου << Αποκατάσταση πλακόστρωτου τμήματος χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου>>.
5) Κατακύρωση αποτελέσματος ανοικτού διαγωνισμού εκτέλεσης έργου "Αποκατάσταση πλακόστρωτου εξομοιούμενου χώρου με χερσαία ζώνη λιμένα στο Ξυλοκερατίδι Καταπόλων Αμοργού".
6) Έγκριση 1" συμπληρωματικής σύμβασης έργου "Αποκατάσταση ζημιών λιμενικών έργων λιμένα Αιγιάλης"
7) Διάθεση πίστωσης για πληρωμή εξόδων δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ..
8) Έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης
9) Παροχή υπηρεσιών είσπραξης λιμενικών τελών λιμένων Κουφονησίων. Ψήφιση πίστωσης.
10) Διάθεση πίστωσης για προμήθεια γραφικής ύλης.
11) Έγκριση μελέτης "Προμήθεια παγκακίων και υλικών συντήρησης τους. Ψήφιση πίστωσης
12)Έγκριση μελέτης" Προμήθεια υλικών και μέσων για την ασφάλεια των λιμενικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον ISPS.
13) Ελλιμενισμός σκάφους ΝΑVIGΑΤΙΟΝ στο λιμένα Αγίας Άννας.
14) Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για ηλεκτροδότηση Καρνάγιου Γλίστρας Χώρας Νάξου.
15) Ορισμός Επιτροπής παραλαβής έργου" Η/Μ εγκαταστάσεις παραλιακής ζώνης Μερσίνι Σχοινούσας"
16). Διάθεση πίστωσης για παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης βλαβών στον εξοπλισμό ασύρματων ζεύξεων στο λιμένα Νάξου.
17). Ελλιμενισμός σκάφους ΧΑΝΕΜΟ στο λιμένα Νάξου. Συμψηφισμός λιμενικών τελών.
18) Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους
19) Έγκριση πρακτικού Επιτροπής φορολογικής Επίλυσης διαφορών που αφορούν πρόστιμα παράβασης ΚΟΚ.
20) Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Δήμους για παραχώρηση οχημάτων. 21)Έγκριση ή μη του 1"ΑΠΕ-τακτοποιητικού του έργου "Κατασκευή βάθρου έδρασης και ανωδομής φανού για τη φωτοσήμανση βραχονησίδας Φρουρός".
22) Παραχωρήσεις παραλιακών χώρων. Λοιπά τρέχοντα

Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :