Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015

Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου

Προς: 1. Τα τακτικά Μέλη του Δ..Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ως ο σχετικός πίνακας

2. Τα αναπληρωματικά Μέλη του Δ..Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ως ο σχετικός πίνακας

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 Σας καλούμε στην έβδομη τακτική συνεδρίαση τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης συμμετοχής των δομών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2100-16/07/2015 πρόσκληση για την..... υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε..

 1. Λήψη απόφασης  παροχής εξουσιοδότησης στο νόμιμο εκπρόσωπο για υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2100-16/07/2015 πρόσκληση για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" και υπογραφή της σύμβασης, δεσμεύοντας το φορέα με μόνη την υπογραφή του έναντι της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.


 1. Λήψη απόφασης  για έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2100-16/07/2015 πρόσκληση για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε..
 2. Λήψη απόφασης έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης  και απευθείας ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης για ην κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών».

 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του ακινήτου που θα μισθωθεί για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών».

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης του πρακτικού της τριμελούς επιτροπής προσλήψεων αναφορικά με το προσωπικό που θα καλύψει τις έκτακτες ανάγκες του Προγράμματος «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών».

 1. Έγκριση διενέργειας ειδών κυλικείου για το ΚΗΦΗ η οποία θα διενεργηθεί από το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

 1. Λήψη απόφασης έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης  και απευθείας ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών του «Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων».

 1. Λήψη απόφασης έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης  και απευθείας ανάθεση για την υλοποίηση εκδρομής των μελών του «Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων».

 1.  Καταβολή δεδουλευμένων και κρατήσεων μισθοδοσίας προσωπικού και αντιμισθίας Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Ιουλίου και Αυγούστου 2015.


 1. Τρέχοντα θέματα.                           Ο πρόεδρος του Διοικητικού ΣυμβουλίουΕυάγγελος Παντελιάς


ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ1. Παντελιάς Ευάγγελος

2. Βαθρακοκοίλης Νικόλαος

3. Κορακίτης Εμμανουήλ

4. Βασαλάκης Ιωάννης

5. Κορρέ Ειρήνη

6. Βαθρακοκοίλη Ιωάννα

7. Μαυρογιάννη Ευθύμιο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ1. Ανεβλαβής Αργύριος

2. Μαρούλης Μιχαήλ

3. Μαράκης Ιωάννη

4. Ρώτα Βιολέτα

5. Σίμου Νικολέτα

6. Βιλαντώνης Εμμανουήλ

7. Βιτζηλαίου ΚαλλιόπηBookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :