Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Αλλαγές στον Ασφαλιστικό Νόμο 4387/2016 με τον Ν. 4445/2016

I. Αναρτήθηκε στην Διαύγεια την 30.12.2016 η υπ΄αριθμ. πρωτ. Φ. 80000/οικ.61327/1484 Εγκύκλιος σχετικά με τον καθορισμό των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών. Σύμφωνα με τον νέο ασφαλιστικό νόμο (4387/2016) από 01.01.2017 άλλαξε άρδην το ασφαλιστικό καθεστώς για τις παραπάνω κατηγορίες ασφαλισμένων, υπολογίζοντας πλέον τις ασφαλιστικές εισφορές με βάση το πραγματικό εισόδημα και όχι σύμφωνα με τεκμαρτό εισόδημα ή σταθερές ασφαλιστικές εισφορές. Στα.....
πλαίσια αυτά είναι αναγκαία η παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων. Tο κείμενο της Εγκυκλίου παρατίθεται ολόκληρο παρακάτω: https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%97%CE%9C5465%CE%981%CE%A9-%CE%9A%CE%9F7?inline=true
Ακόμα σχετικά με τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και αγρότες παρέχεται η δυνατότητα μερικής καταβολής του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών. Ωστόσο σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 4445/2016 το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που δεν καταβάλλεται κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας πληρωμής τους, επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις και τόκους, ενώ σε περίπτωση που κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας πληρωμής των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών καταβληθεί ποσό μεγαλύτερο από το ποσό που απαιτείται, το επιπλέον ποσό μεταφέρεται ως πιστωμένο και συμψηφίζεται με τις ασφαλιστικές εισφορές του επόμενου χρονικού διαστήματος. Τέλος με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4445/2016 ορίσθηκε ότι στις περιπτώσεις ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου που απασχολείται παράλληλα ως μισθωτός σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, η μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού ασφαλιστικής εισφοράς διαμορφώνεται αφού αφαιρεθούν οι αποδοχές της μερικής απασχόλησης.
 ΙΙ. Την 30.12.2016 αναρτήθηκε στην διαύγεια η υπ΄αριθμ. πρωτ. Φ. 80000/οικ.61689/2215 Εγκύκλιος σχετικά με τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α.. στην οποία παρατίθενται και σχετικά παραδείγματα. Μεταξύ άλλων στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν.4387/2016 ορίζονται τα ακόλουθα:
 α. Για τους ασφαλισμένους που υπάγονταν στην ασφάλιση του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (ΤΑΝΠΥ) του ΟΑΕΕ ως έμμισθοι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, από 1/1/2017 καταβάλλεται για τον κλάδο σύνταξης, ασφαλιστική εισφορά ποσοστού 20% που επιμερίζεται ως εξής: για το έτος 2017 σε 17,00 % για τον ασφαλισμένο και 3 % για τον εργοδότη, για το έτος 2018 σε 10,00 % για τον ασφαλισμένο και 10 % για τον εργοδότη, από 1/1/2019 και εφεξής σε 6,67 % για τον ασφαλισμένο και 13,33 % για τον εργοδότη.
β. Για τους ασφαλισμένους που έως την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ) και παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση καταβάλλεται από 1/1/2017 ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν.4387/2016.
γ. Οι διευθυντές, γενικοί διευθυντές, εντεταλμένοι, διευθύνοντες ή συμπράττοντες σύμβουλοι, διοικητές εταιριών ή συνεταιρισμών εφόσον συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τις εισπραττόμενες αμοιβές, καταβάλλουν από 1/1/2017 ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού 20% επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67 % για τον ασφαλισμένο και 13,33% για τον εργοδότη, που υπολογίζεται επί του συνολικού ποσού των αμοιβών.
 δ. Τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και λαμβάνουν αμοιβή ή αποζημίωση όποιας μορφής για την ιδιότητά τους αυτή (δηλαδή ως μέλη Δ.Σ.), καταβάλλουν από 1/1/2017 ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού 20% επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67 % για τον ασφαλισμένο και 13,33% για τον εργοδότη που υπολογίζεται επί της αμοιβής κατ’ αποκοπή. Σημειωτέον ότι εφόσον η ανωτέρω αμοιβή καταβάλλεται άπαξ κατ’ έτος , αυτή διαιρείται δια 12 και κατανέμεται σε έκαστο των μηνών, και επί των μηνιαίων ποσών καταβάλλονται οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές. Εννοείται ότι αν για τη συμμετοχή τους ως μέλη Δ.Σ. Α.Ε. δεν λαμβάνουν αμοιβή ή αποζημίωση όποιας μορφής δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

ε. Τα μέλη Δ.Σ. αγροτικών συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή λόγω της ιδιότητάς τους ως μέλη Δ.Σ., καταβάλλουν από 1/1/2017 ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού 20% επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67 % για τον ασφαλισμένο και 13,33 % για τον εργοδότη που υπολογίζεται επί της αμοιβής. στ. Για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση, για το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών, δηλαδή τη μισθωτή απασχόληση, καταβάλλεται από 1/1/2017 ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν.4387/2016. Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1512/1985 που προβλέπουν την καταβολή εργοδοτικής εισφοράς σε δικηγόρους με έμμισθη εντολή καταργούνται από 1.1.2017 ζ. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 40 του Ν. 4387/2016, οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ ως μισθωτοί - ανειδίκευτοι εργάτες, μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών, από 1.1.2017 καταβάλλουν μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ως μισθωτοί, εφαρμοζομένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων για τους ασφαλισμένους που προέρχονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Oλόκληρο το κείμενο της Εγκυκλίου παρατίθεται παρακάτω:https://diavgeia.gov.gr/doc/7Χ78465Θ1Ω-1Λ3?inline=trueΙΙΙ. Με το άρθρο 27 του Ν. 4445/2016 ορίσθηκε ότι η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους, καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ήτοι 586,08 €. Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίσθηκε ότι οι ασφαλισμένοι μισθωτοί, οι οποίοι, σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις εκάστου Τομέα, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016, υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, καταβάλλουν από 1.1.2017 εισφορά κύριας σύνταξης η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 6,67%. Η εισφορά εργοδότη για τον Δεκέμβριο του 2016 ανήλθε σε ποσοστό 7,5% το οποία με ετήσια ισόποση σταδιακή αναπροσαρμογή από 1.1.2017 και εφεξής, θα διαμορφωθεί την 1.1.2020 σε ποσοστό 13,33%. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα καταργείται. Πέρα από τις ως άνω αναφερόμενες μεταβολές που επήλθαν με το Ν. 4445/2016, εισάγονται, εκτός των άλλων, φορολογικές ρυθμίσεις με τον Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240/ 22.12.2016) ως εξής:
 α. Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4446/2016 ορίσθηκε ότι για να αναγνωρισθούν φορολογικά ως δαπάνες η μισθοδοσία προσωπικού, οι αμοιβές διευθυντών ή μελών Δ.Σ, οι αμοιβές δικηγόρων με πάγια αντιμισθία καθώς και οι αμοιβές όσων εργάζονται με απόδειξη παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να εξοφλούνται με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
 β. Σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν. 4446/2016 από 01.01.2016 και εξής η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, υπολογίζεται ως ποσοστό της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων σε συνδυασμό με την παλαιότητα του αυτοκινήτου.

Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :