Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Κάλεσμα συμμετοχής στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Νάξου

Θέμα : Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκπροσώπηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» πρόκειται να συγκροτηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.
Καλούμε τους φορείς της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων:
·        Τοπικούς  Εμπορικούς και Εμπορικούς Συλλόγους και......
Οργανώσεις
·        Τοπικούς Επιστημονικούς Συλλόγους και φορείς
·        Εργαζομένους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και τα Νομικά του Προσώπων
·        Συλλόγους Γονέων
·        Αθλητικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους και Φορείς
·        Εθελοντικές Οργανώσεις και Κινήσεις Πολιτών
·        Οργανώσεις φορέων της κοινωνίας των πολιτών
·        Τοπικά Συμβούλια Νέων
·        Δημότες
να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην Επιτροπή Διαβούλευσης και να καταθέσουν αίτηση απευθυνόμενη στο Γραφείο Δημάρχου, στην οποία να ορίζεται ο εκπρόσωπός τους και αναπληρωτής αυτού, μέχρι την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 στο πρωτόκολλο του Δήμου ή στα fax 22850-23570 και 22850-29049 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση naxos@naxos.gov.gr
                           

                                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                    Εμμανουήλ Μαργαρίτης            
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :