Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

Πρόσκληση στην συνεδρίαση του Λ.Τ. Νάξου

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμεναρχείου Νάξου Την
Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 11:30 πμ σε Τακτική συνεδρίαση , για να συζητήσουμε τα κάτωθι θέματα:
. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και όρων διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες ευπρεπισμού και αποκατάστασης κτιρίου αναμονής επιβατών Λιμένα Νάξου».
Διάθεση πίστωσης ποσού για ......
πληρωμή εξόδων δημοσίευσης κανονιστικής απόφασης. Απαλλαγή υπολόγων από χρηματικά εντάλματα προπληρωμής .
Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Αγκυροβολίου Τουριστικών σκαφών 8 λιμένα Νάξου. Καθορισμός όρων.
Έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης .
Έγκριση μελέτης «Παροχή υπηρεσιών για σύνταξη απογραφής περιουσιακών στοιχείων του ΔΛΤΝάξουκαι τήρησης διπλογραφικού συστήματος γενικής και αναλυτικής λογιστικής».
Έγκριση 2" λογαριασμού έργου «Κατασκευή βάθρου έδρασης και ανωδομής φανού για τη φωτοσήμανση Βραχονησίδας Φρουρός».
Έγκριση λογαριασμού έργου HM λιμενικής εγκατάστασης λιμένα Νάξου.
Τροποποίηση μετακίνησης υπαλλήλου εκτός έδρας-αντιλογισμός ΠΑΥ.
Ανατροπή δαπανών 2016.
Αιτήσεις
Λοιπά τρέχοντα θέματα
Ο Πρόεδρος του ΔΛΤΝάξου
Νικόλαος Σέργης
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :