Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν Αιγαίου

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στην νήσο Σαντορίνη στις 27 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. σε αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου «Πέτρου Μ. Νομικού» στα Φηρά, με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας ∆ιάταξης :
ΘΕΜΑ 1ο : Λήψη απόφασης για προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που κατήργησε τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα πέντε πρώτα νησιά της....
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από την 1 Οκτωβρίου 2015. Εισηγητής : κ. Περιφερειάρχης
ΘΕΜΑ 2ο : Λήψη απόφασης για την ανακατασκευή του κτιρίου του Επαρχείου Θήρας σε συνεργασία με το ∆ήμο Θήρας και στόχο την συστέγαση τους. Περιεχόμενο συμφωνίας και περαιτέρω ενέργειες. Εισηγητής : κ. Περιφερειάρχης
ΘΕΜΑ 3ο : Εξέταση θεμάτων νησιών της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας.
Εισηγητής : κ. Περιφερειάρχης
ΘΕΜΑ 4ο : Λήψη απόφασης για την ανάληψη διοργάνωσης του συνεδρίου των νησιωτικών Περιφερειών της CPMR, το δεύτερο τρίμηνο του 2016 στην Ρόδο. Εισηγητής : κ. Περιφερειάρχης
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση νέας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, ΚΕΚ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε., και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων για την υλοποίηση του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ» προϋπολογισμού 199.000,00 €. Εισηγητής: Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος ∆ια Βίου Μάθησης κ. Ανανίας Άγγελος.

ΘΕΜΑ 6ο : Αίτημα στο ΥΠ.ΕΣ. για τροποποίηση της Κ.Υ.Α για τη
Μεταφορά Μαθητών. Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης
ΘΕΜΑ 7ο : Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ήμου Άνδρου για την υλοποίηση του έργου "Αντιπλημμυρική Προστασία Άνδρου" & Ορισμός Εκπροσώπου ΠΝΑ, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Εισηγητής : Προϊστάμενος ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. Λούβαρης Αντώνης
ΘΕΜΑ 8ο : Αλλαγή καταστατικού της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής
Εταιρείας Γαληνός. Εισηγητής: Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος ∆ημόσιας Υγείας κ. Καραμαρίτης Νικόλαος
ΘΕΜΑ 9ο : 7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους
2015 Εισηγητής : Προϊστάμενος ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. Λούβαρης Αντώνης 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού ∆ωδεκανήσου οικονομικού έτους 2015 Εισηγητής : Προϊστάμενος ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονομικών ∆ωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης
ΘΕΜΑ 10ο : Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΝΑ και του ∆ήμου Σύρου Ερμούπολης για την Υλοποίηση του έργου «Εκμετάλλευση Απορριπτόμενης Θερμότητας του Εργοστασίου της ∆ΕΗ (ΑΣΠ Σύρου) προς θέρμανση του ∆ημοτικού Κολυμβητηρίου» Εισηγητής : Προϊστάμενος ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. Λούβαρης Αντώνης
ΘΕΜΑ 11ο : Ορισμός εκπροσώπου της ΠΝΑ στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ενεργειακής Α.Ε. και λήψη απόφασης για συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην προτεινόμενη από το ∆.Σ. της Ενεργειακής Α.Ε. αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Εισηγήτρια : Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Εθελοντισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (πλην ΕΣΠΑ) κα Γιασιράνη Χαρίκλεια.
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήμων Νοτίου Αιγαίου και της ΦΥΤ ΡΙΟ Α.Ε. για το έργο "Έργα και ενέργειες προστασίας και βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος και υποστήριξης του πρωτογενούς τομέα" Εισηγητής : κ. Μπαριανάκης Μιχαήλ
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση σύναψης ∆ιαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Κω για το έργο "Καθαρισμός και κλάδευση δέντρων του Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου νήσου Κω" Εισηγητής : Έπαρχος Κω κ. Χαλκιδιός Γεώργιος


ΑΔΑ: 6ΑΓΤ7ΛΞ-ΦΑΟ
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του ∆ήμου Καλύμνου και του ∆ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου για το έργο "Προσαρμογή μελέτης επισκευής υφιστάμενου προσήνεμου μόλου λιμένα Καλύμνου, λόγω τροποποίησης πλοίου σχεδιασμού" Εισηγητής : Έπαρχος Καλύμνου κ. Θεμέλαρος Ιωάννης
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Λειψών για το έργο "Εγκατάσταση Αφαλάτωσης ∆ήμου Λειψών" Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης κ. Ζαννετιδης Φιλήμωνας
ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήμου Πάτμου για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Πάτμου» Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης κ. Ζαννετιδης Φιλήμωνας
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ιεράς Μητρόπολης Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο "Εκπόνηση έρευνας για τον εντοπισμό και την καταγραφή κατά το δυνατόν, του συνόλου των Ιερών Ναών και των μνημείων της Ορθόδοξης θρησκευτικής κληρονομίας που βρίσκονται στον νησί της Ρόδου και είναι κατασκευασμένα πριν το 1930" Εισηγητής : Προϊστάμενος ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονομικών ∆ωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης
ΘΕΜΑ 18ο : Σχεδιασμός μέτρων Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ ∆ωδεκανήσου Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης ∆ωδεκανήσου κ. Κόκκινος Χαράλαμπος.
ΘΕΜΑ 19ο: Επικύρωση πρακτικών 9ης/10-9-2015 συνεδρίασης
Περιφερειακού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 20ο: Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου
Περιφερειακού Συμβουλίου
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΩΜΑΣ ΣΩΤΡΙΛΛΗΣ
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :