Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

Το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά απέρριψε την αίτηση αναστολής κατά της απόφασης απαλλοτρίωσης για τη δημιουργία ΧΥΤΑ

Το  Διοικητικό Εφετείο Πειραιά εξέδωσε  απόφαση στις 2 Νοεμβρίου (αρ. απόφ. 180/2-11-2012), με την οποία απορρίπτεται  η από 1-6-2012 Αίτηση Αναστολής  του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού  Συλλόγου «Παναγία  Αταλιώτισσα» και άλλων 14 αιτούντων κατά της απόφασης απαλλοτρίωσης για τη δημιουργία ΧΥΤΑ. Η συζήτηση της υπόθεσης έγινε στις 25 Οκτωβρίου και με την παρούσα απόφαση δικαιώνεται ο Δήμος Νάξου και..............
Μικρών Κυκλάδων.
     Ο  δήμαρχος, Μανόλης Μαργαρίτης, μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, δήλωσε:«Νιώθουμε βαθιά ικανοποίηση για την απόφαση που εξέδωσε το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, καθώς οι εργασίες του ΧΥΤΑ μπορούν πλέον να ξεκινήσουν, ώστε αυτό το  πρωτίστης σημασίας έργο για το δήμο μας να πάρει επιτέλους την οδό της υλοποίησης. Οι δράσεις που αναλαμβάνουμε, σχετικά με το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, έχουν σκοπό τη σωστότερη και αποτελεσματικότερη επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος».
    
     Καθώς,  λοιπόν, ο Δήμος προχωρεί τη διαδικασία για την κατασκευή του ΧΥΤΑ και επειδή έχει παρατηρηθεί, από ορισμένες πηγές, η απόπειρα παραπληροφόρησης των δημοτών, βάση της οποίας γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθούν εσφαλμένες εντυπώσεις για την μέθοδο υγειονομικής ταφής των αποβλήτων και να παρουσιασθεί ότι η μέθοδος αυτή είναι δήθεν απαγορευμένη από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρούμε σκόπιμη τη διαρκή και υπεύθυνη ενημέρωση των δημοτών για την κατασκευή του έργου. Ως εκ τούτου, θεωρούμε επιβεβλημένο και παραθέτουμε όλες τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τα στάδια στα οποία έχει προχωρήσει ο Δήμος για την υλοποίηση του έργου:

1. Η Υγειονομική Ταφή Αποβλήτων μία από τις μεθόδους διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που είναι νόμιμη σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προστασίας του περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.

     Η ειδική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οδηγία 1999/31, (δημοσιεύθηκε στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΕ L 182, 16.7.1999), καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται στα κράτη μέλη η διάθεση αποβλήτων με την απόλυτα αποδεκτή μέθοδο της Υγειονομικής ταφής και στοχε
ύει στην μείωση των αρνητικών  επιπτώσεων της ανεξέλεγκτης διάθεσης των αποβλήτων στο περιβάλλον. Η Οδηγία 1999/31 ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με την Υπουργική Απόφαση  29407/2002 «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων». Το 2006 εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση 4641/232/2006, ΦΕΚ 168/Β/13.2.2006 η οποία καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές μικρών χώρων Υγειονομικής ταφής σε νησιά και απομονωμένους οικισμούς.
     Η Οδηγία για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 1882/2003 και συμπληρώθηκε με τις ακόλουθες Αποφάσεις: α) 2003/33 για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με την Οδηγία 1999/31, Αρθ. 16 και Παράρτημα ΙΙ, β) 2000/738 ερωτηματολόγιο για τις εκθέσεις των κρατών μελών για την εφαρμογή της Οδηγίας 1999/31.
     Ως χώροι ταφής, σύμφωνα με την Οδηγία 1999/31/ΕΚ, ορίζονται οι χώροι διάθεσης των αποβλήτων με εναπόθεση των αποβλήτων επί, ή εντός του εδάφους. Οι χώροι ταφής ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες: ταφής επικινδύνων αποβλήτων, ταφής μη επικινδύνων αποβλήτων, ταφής αδρανών υλικών.
     Η πρόσφατη  Οδηγία πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων 2008/98/ΕΚ, (δημοσιεύθηκε στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  L 312, 22.11.2008), ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη με τον Νόμο 4042/2012,  ( ΦΕΚ/Α/2012), θέτει ως βασικό στόχο την διαχείριση των αποβλήτων με τρόπο που να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

2. Το  έργο κατασκευής ΧΥΤΑ Νάξου

     Σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Χρηματοδοτικά Ταμεία, για να χρηματοδοτηθεί ένα έργο από τα Κοινοτικά κονδύλια πρέπει να είναι πλήρως συμβατό με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να σέβεται το περιβάλλον και την βιώσιμη ανάπτυξη. Το έργο κατασκευής ΧΥΤΑ Νάξου έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και χρηματοδοτείται από τα Κοινοτικά κονδύλια. Είναι προφανές ότι είναι απολύτως αδύνατο να χρηματοδοτείται έργο που παραβιάζει την Κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία.

3. ΧΥΤΑ  που λειτουργούν και κατασκευάζονται  στην Ελλάδα

     Σήμερα είναι σε λειτουργία στη χώρα εβδομήντα επτά (77) ΧΥΤΑ και παράλληλα είναι υπό κατασκευή επτά  νέοι ΧΥΤΑ. ‘Ολοι οι ΧΥΤΑ υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΧΥΤΑ λειτουργούν  απέναντι από τη Νάξο στην νήσο Πάρο, αλλά και στις νήσους: Αμοργό, Ανάφη, Σέριφο, Σύρο, Φολέγανδρο,  Κίθνο,  Ρόδο, Καστελόριζο, Τήλο, Αγαθονήσι, Αστυπάλαια, Σύμη, Κάρπαθο. Στην Πάτμο ο ΧΥΤΑ ολοκληρώνεται, ενώ προχωρεί η κατασκευή ΧΥΤΑ στην Άνδρο και στην Τήνο.

4. Έτοιμη  η χρηματοδότηση για τον ΧΥΤΑ  Νάξου 

     Το έργο κατασκευής ΧΥΤΑ Νάξου είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ , με συνολικό προϋπολογισμό 9,1 εκατ. ΕΥΡΩ, με δεσμευμένες πιστώσεις.


5. Αδειοδότηση  του ΧΥΤΑ Νάξου 

     Το έργο είναι αδειοδοτημένο σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την εθνική και Κοινοτική διαδικασία. Οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου έχουν εγκριθεί από το 2010, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

6. Επίλυση  του μέγιστου προβλήματος δημόσιας  Υγείας
     Η λειτουργία του ΧΥΤΑ θα επιλύσει το μέγιστο πρόβλημα  προστασίας της δημόσιας υγείας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, καθώς ο Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης στην περιοχή του Τιμίου Σταυρού, έχει κορεστεί.

7. Ενίσχυση  του τουρισμού και της ανάπτυξης  της Νάξου 

     Από τα αέρια που προκαλούνται στον παρόντα ΧΑΔΑ, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ανάφλεξης των υλικών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτό  αναμφίβολα πλήττει άμεσα πέραν της υγείας των κατοίκων και τον τουρισμό.  Η ανάπτυξη του νησιού δεν μπορεί να γίνει χωρίς το κλείσιμο του ΧΑΔΑ και την διάθεση των αποβλήτων με νόμιμο τρόπο που θα σέβεται το περιβάλλον και θα προωθεί την βιώσιμη ανάπτυξη.
     Ο χώρος που σήμερα στοιβάζονται ανεξέλεγκτα τα απόβλητα, θέτει σε τεράστιο κίνδυνο όχι μόνο τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, αλλά και το θαλάσσιο περιβάλλον. Πρόσφατη και σε όλους γνωστή είναι η περίπτωση της νήσου Ανδρου, στην οποία  τα απόβλητα κατακρημνίσθηκαν στη θάλασσα, ρυπαίνοντας το θαλάσσιο περιβάλλον, πλήττοντας την οικονομία της νήσου και τον τουρισμό.

8. Άμεση κατασκευή  του ΧΥΤΑ άλλως χάνονται τα Κοινοτικά χρήματα

     Όλες οι εργασίες χωροθέτησης και αδειοδότης του ΧΥΤΑ έχουν ολοκληρωθεί. Τα κονδύλια περιμένουν δεσμευμένα. Τα πρόστιμα, αν δεν βρεθεί λύση για τα απόβλητα, σύμφωνα με νεώτερο έγγραφο (του Οκτωβρίου του 2012) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής, θα ανέλθουν σε 152.000 ΕΥΡΩ για κάθε ημέρα λειτουργίας του ΧΑΔΑ, μέχρι την συμμόρφωση. Τα χρήματα αυτά θα αφαιρούνται από τα κονδύλια του Δήμου. Ας αναλογιστούμε τι σημαίνει αυτό στις δύσκολες ημέρες που διανύουμε!

     Σεβόμαστε  τον κάθε δημότη και τη γνώμη  του και γι’ αυτό επιθυμούμε  ενημερωμένους δημότες. Προχωράμε με σωστά και σταθερά βήματα σε κάθε πρόβλημα που ανακύπτει και επιδρά άμεσα ή έμμεσα στη ζωή όλων των κατοίκων του δήμου μας.
Bookmark and Share
Blog Widget by LinkWithin

Δεν υπάρχουν σχόλια :